مسائل مستحدثه

ذبح حیوانات با دستگاه

ذبح حیوانات با دستگاه

[سؤال 12040]‏ ‏ ‏ 6969‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏1. حیوان را که با ماشین سر می برند یا گردن آن حیوان را روی تخته می گذارند با‏‎ ‎‏ساطور یک ضربه می زنند سرش را جدا می کنند به قوه کهرباء، گوشت آن حلال است‏‎ ‎‏یا حرام؟ ‏

بسمه تعالی، حرام است.

‏2. اگر زن مسلمان بدون این که اسم خدا را ببرد حیوان را سر ببرد گوشت آن حلال است یا حرام؟ ‏

بسمه تعالی، حرام است مگر تسمیه را فراموش کرده باشد.

‏3. زن هایی که پول از صیغه پیدا می کنند آیا خمس دارد؟ ‏

بسمه تعالی، خمس ندارد.

‏4. یک بذر است مثل ماش ـ ما می گوییم مرشه ـ و عدس، این هر دو اگر مدت یک سال بماند، از داخل‏‎ ‎‏آن پشه زنده می شود آن پشه پاک است خوردنش جایز است هر چند وارسی کند پیدا نمی شود داخل آن‏‎ ‎‏می ماند ولی آن پشه پر دارد می تواند پرواز کند؟ ‏

بسمه تعالی، پاک است ولی خوردن آن جایز نیست.

‏5. لباس به بول حیوان حلال گوشت مثل اسب و الاغ و گاو و خر و سایر حیوان ها آلوده شود نماز با آن‏‎ ‎‏لباس جایز است؟ ‏

بسمه تعالی، مانع ندارد.

‏6. شخصی یک مرغ غصب کرده نگه داشته ده تا مرغ شده بعداً مرغ ها تلف شده شخص غاصب ضامن‏‎ ‎‏یک مرغ است یا ده تا مرغ؟ ‏

بسمه تعالی، اگر تخم مرغ ها از همان مرغ غصبی است ضامن تمام آن ها است وگرنه فقط ضامن مرغی است که غصب کرده است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 399