مسائل مستحدثه

تشریح و ترقیع

تشریح و ترقیع 

 

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 384