مسائل مستحدثه

بلیط ‏های بخت ‏آزمایی

بلیط های بخت آزمایی

[سؤال 12004]‏ ‏ ‏ 6942‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 16 / 4 / 1361‏

‏رئیس دفتر محترم امام، سلام علیکم، خواهشمندم به چند سؤال زیر کتباً پاسخ‏‎ ‎‏فرمایید.‏

‏1. اگر کسی در دورۀ طاغوت، مبلغی از بلیط بخت آزمایی برنده شد، چون آن پول‏‎ ‎‏حرام بوده و می باشد و آن پول را خرج نموده، فعلاً تکلیف چیست؟ و برای پاک شدن‏‎ ‎‏اموال خود، آن وجه را به چه مؤسسه ای تحویل نماید؟‏

بسمه تعالی، مبلغی را که از بابت بلیط مذکور دریافت داشته، باید از طرف مالک واقعی آن به فقرا صدقه بدهد.

‏2. اگر راننده ای در شرکتی ملّی شده مشغول به کار است و مسئول حمل و نقل کالا از شهری به شهر‏‎ ‎‏دیگر می باشد، در حین انجام مأموریت آیا می تواند زن و بچۀ خودش را به وسیلۀ همان ماشین، موقع‏‎ ‎‏انجام مأموریت در محل تعیین شده به همراه ببرد، به شرطی که در کارش تعلّل یا تأخیری ایجاد نشود؟‏

بسمه تعالی، استفاده از اموال عمومی تابع مقررات دولت اسلامی است. در فرض مرقوم، اگر منعی از طرف دولت نباشد مانع ندارد.

‏3. آیا زن می تواند به مقام اجتهاد برسد یا خیر، لطفاً توضیح فرمایید.‏

بسمه تعالی، امکان رسیدن به رتبۀ اجتهاد برای زن هم هست ولی نمی تواند مرجع تقلید برای دیگران باشد.

‏4. نمازخواندن در شرکت های ملّی شده که فعلاً هیأت مدیره و مدیر عامل آن، از طرف دولت انتخاب‏‎ ‎‏شده اند و قبلاً مربوط به شخص یا اشخاصی نظیر خسروشاهی ها بود (شرکت سهامی پخش البرز)، که‏‎ ‎‏کارگران هم تا 49% سهام را خریداری نموده اند، جایز است یا خیر؟ البته فروش سهام شرکت مورد‏‎ ‎‏نظر، در دورۀ طاغوت به کارگران فروخته شده است.‏

بسمه تعالی، تا یقین به غصب بودن محل حاصل نشود، تصرفات اشکال ندارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 380