مسائل مستحدثه

احکام عین مرهونه نزد بانک

احکام عین مرهونه نزد بانک

[سؤال 11940]‏ ‏ ‏ 6897‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 10 / 7 / 1361‏

‏محضر مبارک یگانه بنیان گذار جمهوری اسلامی، حضرت آیت الله‌ العظمی امام‏‎ ‎‏خمینی، متّع الله‌ المسلمین بطول بقائه، محترماً معروض می دارد، امید است وجود‏‎ ‎‏مبارک از جمیع بلیات ارضی مصون و محفوظ بوده باشد. بعداً خواهشمندم فتوای‏‎ ‎‏مبارک را در مورد مسأله زیر مرقوم فرمایید:‏

‏چنانچه شخصی برای تکمیل ساختمان از بانک، وام دریافت کند و ملک خود را‏‎ ‎‏نزد آن بانک در رهن قرار دهد و در موعد مقرر از پرداخت دین خود عاجز باشد،‏‎ ‎‏بانک نیز برای دریافت پول خود، از طریق قانونی اقدام و رقبات مورد رهن را به‏‎ ‎‏مالکیت خود در می آورد و پس از طی تشریفات قانونی آن ها را به فروش می رساند.‏‎ ‎‏مبلغ دریافتی بانک از محل فروش این رقبات خیلی بیشتر از طلب بانک و بهر‏‏ۀ‏‏ متعلقه‏‎ ‎‏و هزینه های دیگر آن می باشد.‏

‏1. آیا بانک می تواند کلیۀ وصولی از محل فروش رقبات را بردارد یا آن که بایستی‏‎ ‎‏فقط طلب خود را برداشت و مازاد آن را به مدیون مسترد دارد؟‏

بسمه تعالی، بانک می تواند بر طبق مقررات، عین مرهونه را بفروشد و طلب خود را بردارد و باقی را به مالک مسترد نماید.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 347
[سؤال 11941]

‏2. آیا بانک بایستی به اندازۀ طلب خود در اصل مال تصرف و بقیۀ رقبات را عیناً به‏‎ ‎‏مدیون مسترد دارد؛ در صورتی که امکان آن باشد؟‏

بسمه تعالی، بانک بیش از مقدار طلب خود نمی تواند در عین مرهونه تصرف کند و بقیه را باید برگرداند.

[سؤال 11942]

‏3. آیا بانک محق به دریافت اصل پول پرداختی است و تکلیف هزینه های متعلقه‏‎ ‎‏جهت تملیک رقبات و همچنین بهرۀ متعلقه چیست؟‏

بسمه تعالی، بر عهدۀ بدهکار نیست؛ مگر این که در ضمن قرض یا رهن شرط شده باشد و بهرۀ پول، ربا و حرام است و بدهکار ضامن آن نیست.

[سؤال 11943]‏ ‏ ‏ 6898‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 16 / 10 / 1361‏

‏محضر مبارک رهبر انقلاب امام خمینی، دام ظله العالی، پس از درود فراوان،‏‎ ‎‏استدعا دارد فتاوی خود را نسبت به مسائل زیر ابلاغ فرمایید:‏

‏1. اگر اشخاصی بابت کارخانه ای از بانک وامی دریافت کرده اند، آیا بانک طلبکار‏‎ ‎‏می تواند کلی‏‏ۀ‏‏ کارخانه را که حدود ده برابر مبلغ وام دریافتی ارزش دارد تصاحب کند‏‎ ‎‏یا  خیر؟‏

‏2. آیا صاحبان کارخانه می توانند از بانک تقاضا کنند که معادل مطالبات خود از‏‎ ‎‏دارایی کارخانه تصرف نموده و بقی‏‏ۀ‏‏ دارایی کارخانه را فک رهن نماید؟‏

بسمه تعالی، بانک بیش از مبلغی که به وام داده را حق ندارد و دربارۀ کارخانه چنانچه دولت اسلامی مقرراتی دارد لازم است مراعات شود.

[سؤال 11944]

‏3. آیا صاحبان کارخانه می توانند از بانک وام دهنده تقاضا کنند دارایی کارخانه‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 348
‏به  نرخ روز ارزیابی شده و بانک وام دهنده معادل طلب خود در دارایی کارخانه‏‎ ‎‏شریک  باشد؟‏

بسمه تعالی، اگر وام می دهند همان مبلغ وام را حق دارند و در کارخانه شریک نمی شوند.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 349