کتاب دیات

جنایت بر حیوان

جنایت بر حیوان

[سؤال 11588]‏ ‏ ‏ 6658‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏1. اگر حیوان رفت بالای زراعت کسی صاحب زراعت گوش حیوان ببرد، صاحب‏‎ ‎‏حیوان چه اندازه می تواند حیوان خود را بگیرد؟ شما امر بفرمایید.‏

بسمه تعالی، مقدار نقص وارد را ضامن است.

[سؤال 11589]

‏2. گاو رفت بالای زراعت به سه من یا چهار من گندم خسارت می زند، صاحب‏‎ ‎‏زراعت می زند پای گاو را می شکند، گاو که پانصد قیمت دارد نفله می شود می میرد،‏‎ ‎‏برای صاحب گاو جایز است تاوان بگیرد یا نه؟ شما امر بفرمایید.‏

بسمه تعالی، قیمت گاو را ضامن است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 168
[سؤال 11590]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6602

‏4. شخصی تله می گذارد به زمین برای گرفتن شکار گرگ یا روباه یا آهو اگر اتفاقاً‏‎ ‎‏حیوان کسی در تله افتاد مرد یا پای آن حیوان شکست صاحب تله ضامن است یا نه؟‏‎ ‎‏شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر تله را در جایی گذاشته که محل رفت و آمد حیوانات است که در معرض این است که حیوانی در آن بیافتد ضامن است و در غیر این صورت ضامن نیست.

[سؤال 11591]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5637

‏2. گربه خراب کار که جوجه مرغ می خورد آن را بکشد گناه دارد یا ندارد؟ شما امر‏‎ ‎‏بفرمایید.‏

بسمه تعالی، تا ممکن است این کار را نکند و جلو ضرر را از راه های دیگر بگیرد.

[سؤال 11592]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5453

‏2. آیا کشتن موجودات از قبیل مورچه، مگس، پشه و غیره که به وسیله سم ها و‏‎ ‎‏مواد کشنده مثل پیف پاف و غیره کشته می شود از نظر شرعی اشکال ندارد؟‏

بسمه تعالی، اشکال ندارد.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 169