کتاب دیات

دیه شکستگی استخوان

دیه شکستگی استخوان

[سؤال 11531]‏ ‏ ‏ 6628‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک رهبر عالی قدر حضرت آیت الله‌ العظمی مجاهد اکبر امام خمینی،‏‎ ‎‏دامت برکاته العالی‏

‏چنانچه شخصی به دیگری حمله کند و ضربه بزند که در نتیجه استخوان بینی‏‎ ‎‏مضروب بشکند و همچنین در صورتی که استخوان انگشت وسطی دست راست‏‎ ‎‏بشکند و مبتلا به نقص عضو شود یعنی انگشت به صورت منحنی (کج) باقی بماند‏‎ ‎‏متمنّی است دیه هر یک را به وجه رایج فعلی ایران بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، دیه شکستگی هر عضو خمس دیه آن عضو است مگر آن که علاج شود به نحوی که بدون عیب باشد و در این صورت چهار پنجم دیه شکستگی آن است بنابراین در شکستگی بینی اگر علاج نشود 000 / 200 دینار و اگر علاج شود 160 دینار و در شکستگی بند انگشت در صورت عدم علاج 6 دینار و در صورت علاج 5 دینار است و هر دینار یک مثقال شرعی مسکوک است که 18 نخودی است و برای تعیین قیمت رایج آن باید به اهل خبره بازار رجوع شود.

[سؤال 11532]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6654

‏3. پای انسان و همین طور دست انسان، هر یک، از دو استخوان به نام های‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 142
‏درشت  نی و‏‎ ‎‏نازک نی ـ زند اعلی و زند اسفل ـ تشکیل شده است. هرگاه در یک محل،‏‎ ‎‏هر دو استخوان مذکور بشکند، آیا این شکستگی یکی محسوب می شود یا دو‏‎ ‎‏شکستگی؟‏

بسمه تعالی، در فرض مزبور، یک شکستگی محسوب است، مگر آن که به تدریج و جدا جدا بشکند که ظاهراً دو شکستگی محسوب است و در هر دو صورت، احتیاط به مصالحه شود. 

[سؤال 11533]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6654

‏4. هرگاه در پا و یا دست انسان از دو محل جداگانه استخوان بشکند، آیا شکستگی‏‎ ‎‏یکی به حساب می آید یا به تعداد هر شکستگی در محل های جداگانه، شکستگی‏‎ ‎‏دیگری محسوب می شود؟ ‏

بسمه تعالی، اگر شکستگی در عضد و ساعد دست یا ران و ساق پا پیدا شود، هر یک جداگانه حساب می شود، ولی اگر در هر یک از عضد و ساعد و ران و ساق از دو جا بشکند، بیش از یک دیۀ مقدر ثابت نیست و در زاید بر آن، نوبت به حکومت می رسد؛ در این مسأله نیز باید احتیاط به مصالحه شود. 

[سؤال 11534]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6654

‏5. حسب فتوای حضرت عالی دی‏‏ۀ‏‏ هاشمی‏‏ۀ‏‏ سر و صورت، ده شتر به عنوان دیه‏‎ ‎‏تعیین گردیده، آیا می شود از باب این که نسبت دی‏‏ۀ‏‏ پا و یا دست به دی‏‏ۀ‏‏ کامله نصف دی‏‏ۀ‏‎ ‎‏دست در شکستگی استخوان جانی به پرداخت پنج شتر محکوم گردد؟ ‏

بسمه تعالی، عضوی که دارای دیۀ مخصوص مقدّر است، در شکستگی استخوان آن عضو یک پنجم دیه آن عضو است و اگر شکستگی بدون عیب التیام پیدا کند، دیۀ آن چهار بیست و پنجم دیۀ آن عضو است. 

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 143