کتاب دیات

دیه افضاء

دیه افضاء

[سؤال 11530]‏ ‏ ‏ 6627‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر محترم مسئول دفتر امام خمینی، مدّ ظله العالی، پس از ابلاغ عرض سلام،‏‎ ‎‏به عرض می رساند:‏

‏اگر چنانچه یک فرد جوانی با یک دختر نابالغی، عمل زنا انجام دهد و آن دختر‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 141
‏افضاء شود، از نظر شرعی وظیف‏‏ۀ‏‏ پسر و دختر چیست؟ ‏

بسمه تعالی، باید دیۀ افضاء را به دختر بدهد و دیۀ افضاء همان دیه نفس است، که نصف دیه مرد می باشد و با ثبوت نزد حاکم شرع، بر پسر حد جاری می شود. 

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 142