کتاب دیات

دیه اعضا و جوارح

دیه اعضا و جوارح

 

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 141