کتاب دیات

2ـ ضمان دیه بر سبب در قتل

2ـ ضمان دیه بر سبب در قتل

[سؤال 11511]‏ ‏ ‏ 6613‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏1. چند نفر جمع می شوند زیر درخت توت یک نفر را می فرستند بالای درخت‏‎ ‎‏توت تا که توت را تکان بدهد توت بریزد این ها بخورند اگر این نفر از بالای درخت‏‎ ‎‏توت افتاد به زمین مرد یا جایی از بدن آن شکست اشخاصی که او را بالا فرستاده اند‏‎ ‎‏ضامن هستند یا نه؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، ضامن نیست.

‏2. بچه که میت را مسّ کرده اگر بالغ شد کسی به او گفت غسل مسّ میت بر تو واجب است در بچگی‏‎ ‎‏تو میت را مسّ کرده بودی اگر بچه گفت من برای آن زمان غسل نمی کنم نماز این بچه باطل است؟ شما‏‎ ‎‏بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر به حجّت شرعی بر او ثابت باشد که غسل بر ذمه او است بدون غسل نماز او صحیح نیست.

[سؤال 11512]

‏3. چند تا بچه می روند به دریا آب بازی می کنند، یکی از بچه ها را آب می برد‏‎ ‎‏می کشد، بقیه بچه ها ضامن هستند یا چند تا مرد رفتند به دریا آب بازی کردند یکی از‏‎ ‎‏آن را آب کشت بقیه مردها ضامن هستند؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، ضامن نیستند.

[سؤال 11513]

‏4. چند تا دختر یا چند تا زن می روند به دریا آب بازی می کنند، یکی از آن ها را آب‏‎ ‎‏می کشد، بقیه از آن ها ضامن هستند؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، ضامن نیستند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 134
[سؤال 11514]‏ ‏ ‏ 6614‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 1 / 12 / 1361‏

‏دفتر استفتای امام امت در قم‏

‏رانند‏‏ۀ‏‏ لودری در مؤسس‏‏ۀ‏‏ راه سازی مکرر به مسئول مؤسسه گزارش می دهد که‏‎ ‎‏لودر خراب است و ترمز ندارد؛ مسئول می گوید: آن قدر کار کن که گیر پاچ کند و از‏‎ ‎‏طرفی اگر راننده، لودر را می خوابانید منجر به اخراجش می شد؛ لذا با همان وضع به‏‎ ‎‏کار ادامه داد، تا این که لودر منحرف شده و راننده کشته می شود. آیا مسئول مؤسسه را‏‎ ‎‏می شود سبب قتل دانست یا خیر؟‏

بسمه تعالی، سبب قتل محسوب نمی شود. 

[سؤال 11515]‏ ‏ ‏ 6615‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏1. دو تا بچه نادان نزدیک خرمن با آتش بازی می کنند یک دفعه باد می زند خرمن‏‎ ‎‏آتش می گیرد و می سوزد. صاحب خرمن می تواند از پدران بچه ها قیمت خرمن خود‏‎ ‎‏را بگیرد، خرمن گندم یا جو یا هیزم یا چلمه یا خاشه یا علف؟ شما امر بفرمایید.‏

بسمه تعالی، ولی ضامن نیست.

‏2. کسی خوراک حلال ندارد به حرام مخلوط است، نمی تواند از هم سوا کند، در ماه مبارک رمضان‏‎ ‎‏روزه می گیرد، روزه اش صحیح است یا باطل است؟ شما امر بفرمایید.‏

بسمه تعالی، به صحت روزه ضرر ندارد.

[سؤال 11516]‏ ‏ ‏ 6616‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏استفتا از محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، روحی له الفداء‏

‏کسی مادۀ منفجره حمل می کرد و نمی دانسته این ماده منفجره است؛ شخص بالغ و‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 135
‏عاقل دیگری خودش ولی با رضای حامل، آن را برداشته و با آن ور می رفته؛ ناگهان در‏‎ ‎‏دستش منفجر شد و دستش قطع گردید. حکمش چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر تسبیبی از دیگری در بین نبوده، کسی ضامن نیست.

[سؤال 11517]‏ ‏ ‏ 6617‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏عده ای دامدار و مالکین حیوانات از قبیل شتر و گاو و گوسفند تعمّداً حیوانات خود‏‎ ‎‏را آزاد گذاشته و موجب تعدّی به کشت و زرع دیگران شده و صاحبان کشت هم به‏‎ ‎‏آن ها اعلام کرده که حیوانات آن ها به زرع های آن ها خسارت وارد می کند، اگر‏‎ ‎‏صاحبان حیوانات اعتنایی نکرده و آن ها را آزاد گذاشتند و داخل کشت یا باغ مردم‏‎ ‎‏شده و خسارت وارد آوردند، آیا صاحبان باغ حق دارند آن ها را با تیر یا سنگ یا آلت‏‎ ‎‏دیگری به قتل رسانند. و اگر چنانچه رساندند ضامن قیمت آن ها هستند یا خیر؟‏

‏از درگاه خدای تبارک و تعالی، طول عمر آن رهبر عظیم الشأن اسلام و مسلمین را‏‎ ‎‏خواستارم.‏

بسمه تعالی، حق ندارند و اگر حیوانات را بکشند ضامنند لکن صاحب حیوانات ضامن خسارات هستند.

[سؤال 11518]‏ ‏ ‏ 6618‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏اگر چنانچه صاحبان باغ کشت و زرع خود را سمّ پاشی نموده یا در باغ، خرمای‏‎ ‎‏مسموم گذاشتند و به صاحبان حیوانات هم ابلاغ نمودند، ولی آن ها اعتنایی نکرده و‏‎ ‎‏حیوانات خود را آزاد گذاشتند تا در نتیجه وارد باغ شده و از خرما یا زرع مسموم‏‎ ‎‏خوردند و مردند، آیا در این صورت صاحبان باغ یا زرع ضامن قیمت آن حیوانات‏‎ ‎‏می باشند یا خیر؟‏

بسمه تعالی، در این صورت ضامن نیست.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 136
[سؤال 11519]‏ ‏ ‏ 6619‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏مسافر از کنار دهی عبور و شب در کنار آن ده می ماند و حیوان خود را محکم به‏‎ ‎‏طناب می بندد، این حیوان شب طناب را پاره می کند یا میخ کنده می شود می رود‏‎ ‎‏زراعت را خراب می کند، به صاحب زراعت جایز است خسارت را از صاحب حیوان‏‎ ‎‏بگیرد یا نگیرد؟ شما امر بفرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر کوتاهی در حفظ حیوان خود نکرده ضامن نیست.

[سؤال 11520]‏ ‏ ‏ 6620‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 27 / 4 / 1361‏

‏سرپرست محترم دفتر امام خمینی، مدّ ظله العالی، احتراماً؛ در این مسأله شرعی‏‎ ‎‏چه امری می فرمایید:‏

‏فردی در چند ماه قبل، قاطر خود را جهت چرا به صحرا روانه می کند. سپس برای‏‎ ‎‏این که قاطر مزبور از گزند درنده محفوظ بماند، دو خواهر خود را به منظور بازپس‏‎ ‎‏آوردن قاطر، روان‏‏ۀ‏‏ صحرا می نماید، ولی چون می داند خواهرانش قادر به کشانیدن‏‎ ‎‏افسار قاطر نیستند، بلافاصله فرزندم، را اجباراً به کمک دختران گسیل می دارد و‏‎ ‎‏هنگامی که پسرم به نزدیک قاطر می رسد، یکی از دختران ریسمان یا طناب افسار‏‎ ‎‏قاطر را به دور کمر پسرم می بندد. در نتیجه این حیوان آن قدر بچ‏‏ۀ‏‏ بیچاره ام را روی‏‎ ‎‏زمین می کشاند، تا فوت می نماید. آیا شخص مزبور که فرزندم را اجباراً دنبال قاطر‏‎ ‎‏روانه نموده، شرعاً موظف است خون بها را پرداخت نماید یا خیر؟ ذیلاً حکم شرعی‏‎ ‎‏اعلام دارید، که مورد حاجت است. ‏

‏السلام علیکم ورحمة الله‌ وبرکاته‏

بسمه تعالی، بر شخص نامبرده، دیه و خون بها واجب نیست.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 137
[سؤال 11521]‏ ‏ ‏ 6621‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی مدّ ظله العالی‏

‏یک مسافر وارد می شود به یک دیار یک حیوان دارد و این حیوان را در آن جایی که‏‎ ‎‏معمول است می بندد و خودش می رود برای خود یا حیوان خود خوراک تهیه کند،‏‎ ‎‏یک کسی از عقب این عبور کرد این حیوان زد یک آدم را کشت، تاوان این آدم به‏‎ ‎‏صاحب حیوان است یا به خودش است و این حیوان عادت نداشت کسی را بزند؟‏‎ ‎‏شما امر بفرمایید.‏

بسمه تعالی، در فرض مذکور صاحب حیوان ضامن است.

[سؤال 11522]‏ ‏ ‏ 6622‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏یک مسافر از کنار یک دیار عبور می کند، از میان این ده یک سگ بیرون می آید این‏‎ ‎‏مسافر را گاز می گیرد و زخمی می کند، این مسافر می تواند چیزی از صاحب سگ‏‎ ‎‏بگیرد زخم بدن خود را مداوا کند یا نه؟ شما امر بفرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر باز بودن سگ متعارف بوده یا آن که صاحب سگ در حفظ آن کوتاهی نکرده ضامن نیست.

[سؤال 11523]‏ ‏ ‏ 6623‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏یک زن از کنار یک دیار می گذرد، این دیار سگ دارد، این سگ می دود زن را گاز‏‎ ‎‏بگیرد و صاحب سگ جلوی سگ را می گیرد نمی گذارد سگ زن را گاز بگیرد و این‏‎ ‎‏زن از سگ می ترسد، حامله است بچه سقط می کند و پدر بچه از صاحب سگ ادعای‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 138
‏خون دارد، حق دارد یا ندارد؟ شما امر بفرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر در حفظ سگ کوتاهی نکرده ضامن نیست.

[سؤال 11524]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2593

‏2. اسب کسی در زمینش بسته بود و اسب شخص دیگری آمد و ضربه ای به آن‏‎ ‎‏وارد کرد، به طوری که دست حیوان شکست و صاحب اسب مضروب با توجه به‏‎ ‎‏ناامید بودن بهبودی، اسب را از بین برد. در این مسأله اولاً، بفرمایید می تواند عوض‏‎ ‎‏حیوان را بگیرد یا خیر؟ ثانیاً، اگر می تواند؛ عوض نقص عضو را تنها باید بگیرد یا کل‏‎ ‎‏اسب را؟ ثالثاً، عوض اسب یا به عبارت دیگر دی‏‏ۀ‏‏ آن، مقدارش معیّن است یا همان‏‎ ‎‏قیمت خود اسب می باشد؟ ‏

بسمه تعالی، اگر صاحب اسب دوم که ضربه وارد کرده، در نگهداری اسب خود کوتاهی کرده باشد، ضامن خسارت وارده بر اسب اول است و ضمان در فرض مسأله، نسبت به عضو است نه کل و مقدار مضمون، تفاوت دو قیمت صحیح و دست شکستۀ اسب است. 

[سؤال 11525]‏ ‏ ‏ 6624‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏یک حیوان، حیوان دیگر را خفه می کند و می کشد یا در آبادی یا در صحرا مثل گاو‏‎ ‎‏و شتر و اسب و قاطر و خر و سگ و مرغ ولی در آن جا کسی نیست که آن ها را از‏‎ ‎‏همدیگر جدا کند و حیوان ها ما بین خود جنگ می کنند، این ها تاوان دارد که‏‎ ‎‏صاحب هایشان از همدیگر می گیرند؟ شما امر بفرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر صاحب حیوان در حفظ آن کوتاهی نکرده ضامن نیست وگرنه ضامن است مگر آن که حیوانی که بر آن هجمه شده حیوانی را که بر آن هجمه کرده از بین ببرد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 139
[سؤال 11526]‏ ‏ ‏ 6625‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏یک کسی سگ دارد به خانه خود ولی این سگ عادت ندارد که حیوان را بخورد‏‎ ‎‏مثل گوسفند بره و بزغاله و مرغ ولی یک روز ناگهان یک حیوان را خورد. صاحب‏‎ ‎‏حیوان می تواند از صاحب سگ تاوان بگیرد، جایز است؟ شما امر بفرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر صاحب آن در حفظ آن کوتاهی نکرده ضامن نیست.

[سؤال 11527]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 5452

‏4. شخص فرماندهی در یک موقعیت قرار می گیرد و تصمیم می گیرد که عده ای از‏‎ ‎‏افراد زیردست خود را به منطقه ای بفرستد، ولی بعد از شهید شدن عده ای از آن ها،‏‎ ‎‏می فهمد که دستور غلطی داده. آیا از نظر شرعی آن فرمانده مقصر است در صورتی که‏‎ ‎‏در آن موقع که دستور داده، به نظرش درست می آمده؟‏

بسمه تعالی، تابع مقررات نظامی است.

[سؤال 11528]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6635

‏3. جوانی در استخر شنا غرق گردیده؛ اولیای دم مسئول استخر را که در هنگام‏‎ ‎‏وقوع حادثه در محوط‏‏ۀ‏‏ استخر نبوده، قاتل معرفی می کنند. مسئول استخر می گوید:‏‎ ‎‏استخر نجات غریق داشته، اگر مسئولیتی هم باشد با آن ها است، نه با من. نجات‏‎ ‎‏غریق ها هم اظهار می دارند: ما در ساعت وقوع حادثه مسئولیتی نداشته ایم،‏‎ ‎‏مقتول  بدون اجازه در ساعت تعطیلی وارد استخر شده و خودش مسئول است. آیا در‏‎ ‎‏فرض مذکور می توان مسئول استخر و یا نجات غریق ها را قاتل شناخت و یا‏‎ ‎‏نمی توان؟‏

بسمه تعالی، اگر غریق، بالغ عاقل بوده و به اختیار خود رفته در استخر شنا کرده، کسی ضامن دیۀ او نیست. 

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 140