کتاب دیات

ضمان دیه بیمار بر طبیب

ضمان دیه بیمار بر طبیب

[سؤال 11496]‏ ‏ ‏ 6605‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏1. کسی است که کمردرد یا پادرد یا استخوان درد دارد، یک نفر است داغ‏‎ ‎‏می گذارد، اگر در بدن مریض داغ گذاشت و از اثر داغ آن شخص مرد آیا عامل ضامن‏‎ ‎‏است؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، ضامن است.

[سؤال 11497]

‏2. شخصی است که تخم حیوان را می کشد، اگر به رضایت صاحب حیوان تخم‏‎ ‎‏حیوان را کشید و آن حیوان مرد شخص عامل ضامن است؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر از حد متعارف و اذن صاحب آن تجاوز نکرده ضامن نیست.

‏3. صیغه نذر را چطور باید خواند؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، باید صیغه نذر مشتمل باشد بر کلمۀ لله‌ علیّ یا معنی آن به هر لغتی باشد.

[سؤال 11498]

‏4. کسی معروف باشد به نیشتر زدن که دمل یا دنبلان کسی را نیشتر زده آن کس‏‎ ‎‏مرد شخص عامل ضامن است؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر معلوم است که مردن مستند به نشتر زدن مزبور است ضامن است.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 129
[سؤال 11499]

‏5. کسی است که عادت دارد فصل بهار از جبین خود خون می گیرد، کسی که جبین‏‎ ‎‏او را سوراخ می کند برای خون رفتن اگر خون زیاد رفت این نفر مرد شخص عامل‏‎ ‎‏ضامن است؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر مردن مستند به این عمل است ضامن است.

[سؤال 11500]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6602

‏3. شخص شکسته بند هر جای آدم که شکست آن را می بندد اگر جای شکستگی‏‎ ‎‏پوسیده آن آدم مرد، شکسته بند ضامن است؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر مردن مستند به فعل شکسته بند نباشد ضامن نیست و الاّ ضامن است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 130