کتاب دیات

موجبات ضمان دیه در قتل شبه عمد و خطئی

موجبات ضمان دیه در قتل شبه عمد و خطئی

 

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 126