کتاب قصاص

علم اجمالی به قاتل بودن یکی از دو نفر

علم اجمالی به قاتل بودن یکی از دو نفر

[سؤال 11441]‏ ‏ ‏ 6570‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است چه باید‏‎ ‎‏کرد؟‏

بسمه تعالی، با گفته یک نفر قاتل بودن ثابت نمی شود و در صورت علم اجمالی به قاتل بودن یکی از دو نفر معین اگر حجت شرعی بر قاتل بودن یکی معین قائم نشود و نوبت به دیه برسد دیه را با قید قرعه از یکی می توان گرفت.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 100
[سؤال 11442]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6629

‏3. هرگاه قاتل بر قتل عمد مردد بین دو نفر یا زیادتر باشد، آیا می توان قاتل را به‏‎ ‎‏قرعه معیّن نمود ـ که معروف است نظر مبارک چنین است ـ یا نمی توان؟ و بر فرض‏‎ ‎‏دوم، وظیفه چه می باشد؟ آیا به پرداخت دیه اکتفا باید کرد که طبعاً قتلی انجام گرفته و‏‎ ‎‏کسی هم مجازات نشده و یا راه دیگری دارد؟ توضیحاً اگر به دیه اکتفا شود، امکان‏‎ ‎‏زیاد شدن قتل عمدی و سوء استفاده وجود دارد. ‏

بسمه تعالی، در فرض مزبور بهتر است روی دیه تفاهم کنند و آن را نیز با قرعه تعیین نمایند و این موافق با احتیاط است. 

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 101