جلسۀ اختتامیه

‏ ‏

جلسۀ اختتامیه: 

 

 سخنان پایانی دبیر کل همایش جناب شیخ نعیم قاسم (قائم مقام دبیر کل حزب الله لبنان) 

 بیانیه پایانی


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 417

کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 418