کتاب حدود

مطالبه حد یا تعزیر

مطالبه حد یا تعزیر

[سؤال 11384]‏ ‏ ‏ 6537‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏وله الحمد والسلام علی اوصیائه، محضر مبارک حضرت امام خمینی، ادام الله‌ ظله‏‎ ‎‏العالی، با عرض سلام، مستدعی است جواب دو سؤال زیر را مرقوم فرمایید:‏

‏1. ذیل مسأله چهار لواحق باب زنا از تحریر الوسیله، جلد 2 چنین آمده: «... وأمّا‏‎ ‎‏حقوق الناس فتقف إقامتها علی المطالبة، حدّاً کان أو تعزیراً، فمع المطالبة، له العمل‏‎ ‎‏بعلمه». ونیز در مسأله سه لواحق باب سرقة آمده است: «لو اُقیمت البیّنة عند الحاکم أو‏‎ ‎‏أقرّ بالسرقة عنده أو علم ذلک، لم یقطع حتّی یطالبه المسروق منه، فلو لم یرفعه إلی‏‎ ‎‏الحاکم، لم یقطعه...». حال مراد از مطالبه چیست؟ و آیا در مطالبه، لازم است خود حد‏‎ ‎‏و یا تعزیر را مطالبه نماید و یا همین که از نامبرده شکایت داشته باشد و شکایت نموده‏‎ ‎‏باشد، کافی است؟ و آیا مراد از، رفع إلی الحاکم مجرد شکایت به حکومت، مثلاً ولو به‏‎ ‎‏کلانتری است و یا باید رفع إلی القاضی، نماید.‏

بسمه تعالی، مراد، مطالبه حد یا تعزیر است از حاکم شرع.

‏2. در مسأله چهار لواحق باب سرقت آمده است: «لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ أعاده إلیه فإن وقع‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 65
‏تحت ید المالک ولو فی جملة أمواله لم یقطع». حال آیا لازم است که اعاده به اختیار خود سارق باشد‏‎ ‎‏و یا حتی اگر مسروق منه با قهر و غلبه هم مالش را از سارق بگیرد مانع قطع می باشد؟‏

بسمه تعالی، در فرض مزبور قطع ثابت نیست.

[سؤال 11385]‏ ‏ ‏ 6538‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 4 / 11 / 1358‏

‏خدمت حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دام ظله العالی‏

‏1. آیا ارتکاب صغایر هم تعزیر دارد و در تحریر در صفحه 510 تحت عنوان‏‎ ‎‏(الخامس) استفاده می شود ندارد و از صفحه 514 ـ مسأله چهار در می آید که دارد.‏

بسمه تعالی، در صورت صلاح دید حاکم شرع، تعزیر می شود.

‏2. پیرمردی که طاقت حد خوردن ندارد و می دانیم اگر بزنیم می میرد، آیا می شود حد زد؟ و به طور کلی‏‎ ‎‏از کجا بدانیم طاقتش را ندارد؟‏

بسمه تعالی، در تحریر ذکر شده است.

‏3. دینار مسکوک در زمان حاضر چیست که در نصاب سرقت معتبر است؟‏

بسمه تعالی، از بازار تحقیق کنید.

‏4. یک شخص در یک نماز می شود هم امام شود و هم مأموم؟‏

بسمه تعالی، اگر منظور این است که کسی که در ابتدای نماز مأموم بوده و به علتی منفرد شده، در بقیۀ نماز به او اقتدا شود، مانع ندارد.

‏5. اگر برای قاضی علم حاصل شد که کسی زنا و امثال آن را کرده است، آیا می تواند او را عفو کند،‏‎ ‎‏همان طور که در صورت اقرار می تواند؟‏

بسمه تعالی، عفو صحیح نیست، مگر در مواردی که فقیه مصالح اسلام را در عفو تشخیص کند.

‏6. در صورتی که به شهادت یک شاهد و یا بیشتر، برای قاضی علم به برائت متهم حاصل شود، آیا‏‎ ‎‏شهودی که شرایط شهادت در آنان جمع نیست، باید حد قذف بخورند یا نه؟‏

بسمه تعالی، در فرض مذکور، حد قذف ساقط است.

[سؤال 11386]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6529

‏4. در فرع خامس از فروعی که دنبال بحث حد قذف در تحریر آمده است، چنین‏‎ ‎‏است: «کلّ من ترک واجباً أو ارتکب حراماً فللإمام علیه السلام ونائبه تعزیره بشرط أن یکون‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 66
‏من الکبائر». ولی در ذیل مسأله چهار از لواحقی که دنبال بحث حد شرب مسکر در‏‎ ‎‏تحریر آمده، چنین است: «ولو ارتکب شیئاً من المحرمات ـ غیر ما قرّر الشارع فیه حدّاً‏‎ ‎‏ـ عالماً بتحریمها لا مستحلاًّ عزّر سواءٌ کانت المحرمات من الکبائر او الصغائر».‏‎ ‎‏کدام یک از دو عبارت صحیح است؟‏

بسمه تعالی، موضوع مسأله دوم محرماتی است که تحریم آن اجماعی است.

[سؤال 11387]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6526

‏3. در تحریر الوسیله، جلد 2، ص 510 این چنین آمده: «الخامس ـ کلّ من ترک‏‎ ‎‏واجباً أو ارتکب حراماً فللإمام علیه السلام ونائبه تعزیره بشرط أن یکون من الکبائر» و در جلد‏‎ ‎‏2، ص 514 ذیل مسأله چهار چنین آمده: «ولو ارتکب شیئاً من المحرمات غیر ما قرّر‏‎ ‎‏الشارع فیه حدّاً عالماً بتحریمها لا مستحلاً عزّر، سواء کانت المحرمات من الکبائر أو‏‎ ‎‏الصغائر» جمع بین دو عبارت چگونه است و کدام صحیح است؟‏

بسمه تعالی، مورد مسأله دوم محرماتی است که بر تحریم آن اجماع است.

[سؤال 11388]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 1050

‏7. آیا در جامعۀ اسلامی اگر از فردی در ملأ عام حرکات غیر عادی صادر شود و‏‎ ‎‏دهانش بوی شراب دهد، مسلمانان می توانند وی را به محاکم قضایی و یا اجرایی‏‎ ‎‏ببرند؟ و یا باید حتماً با اذن قاضی باشد؟ و یا قاضی نیز حق جلب ندارد؟‏

بسمه تعالی، بدون مطالبۀ حاکم شرع از او جایز نیست؛ مگر با موافقت مقررات کشور اسلامی.

[سؤال 11389]‏ ‏ ‏ 6539‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 11 / 3 / 1361‏

‏محضر رهبر عظیم الشأن، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی ‏

‏محترماً؛ اگر بر فرض کسی به نظر افرادی مجرم و مهدورالدم شناخته شده باشد، ‏‎ ‎


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 67
‏آیا آن افراد می توانند ـ بدون اجاز‏‏ۀ‏‏ حاکم شرع و یا حکم دادگاه دولت اسلامی ـ به اسم‏‎ ‎‏حزب الله‌ او را مضروب و یا اعدام نمایند؟ و چنانچه اقدام به چنین اعمالی نمودند، آیا‏‎ ‎‏در پیشگاه عدل الهی در دنیا و آخرت، محکوم و مسئولند و باید به مجازات عمل خود‏‎ ‎‏برسند یا نه؟‏

بسمه تعالی، موقوف است به نظر محاکم صالحه در دولت اسلامی. 

[سؤال 11390]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2241

‏2. اگر افرادی کسی را مجرم شناخته اند، آیا خود آن ها بدون حکم قاضی شرع یا‏‎ ‎‏دادگاه دولت اسلامی می توانند او را مورد ضرب و شتم قرار دهند؟ و یا به نام حزبی او‏‎ ‎‏را محکوم به اعدام نمایند یا نه؟‏

بسمه تعالی، جایز نیست؛ باید دادخواه به دادگاه مراجعه کند و بدون اجازه حق ندارد متعرّض دیگران شود.

[سؤال 11391]‏ ‏ ‏ 6540‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، مدّ ظله‏

‏1. اگر کسی گناهی کرده که حد شرعی دارد، آیا لازم است خود را به دادگاه معرفی‏‎ ‎‏کند، تا حد جاری شود یا مخفی باشد؟‏

بسمه تعالی، لازم نیست، بلکه در بعض موارد جایز نیست. 

‏2. در قاضی عدالت شرط است. آیا در قاضی مأذون و منصوب از طرف حاکم شرع، مثل قضات غیر‏‎ ‎‏جامع شرایط امروز، که از شورای عالی قضایی مأذون هستند، عدالت شرط است یا نه؟‏

بسمه تعالی، شرط است.

‏3. احراز عدالت در قاضی برای مراجعین و غیر خود او کافی است یا نه؟ و اگر قاضی فی نفسه، عدالت‏‎ ‎‏خود را احراز نکرده باشد یا عادل نباشد، ولی کسان دیگر او را عادل می دانند، یا نظر دیگران معلوم‏‎ ‎‏نیست، آیا می تواند قضاوت کند یا نه؟ ‏

بسمه تعالی، قاضی باید عادل باشد و اگر خود را عادل نمی داند، نباید متصدی قضا شود.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 68
‏4. در شرایط فعلی قضات اگر اجتهاد و اعلمیت من فی البلد را نداشته باشند، ولی از طرف شورای‏‎ ‎‏عالی قضایی یا هر مقام دیگر که برای گزینش قضات نصب شده است، مجاز باشند، قضاوت آن ها شرعاً‏‎ ‎‏صحیح است یا نه؟ و گرفتن حقوق ماهانه، به نحو معمول چگونه است؟ ‏

بسمه تعالی، مطابق مقررات جمهوری اسلامی اشکال ندارد. 

[سؤال 11392]‏ ‏ ‏ 6541‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی خمینی، مدّ ظله العالی‏

‏شخص زناکار فاسق که آشکار معصیت می کند، تمام مردم را فاسد و به عمل خود‏‎ ‎‏آلوده می کند، از عمل خود توبه نکند، حرف عالم را قبول نکند، در عمل خود باقی‏‎ ‎‏باشد، اگر کسی آن را بکشد در قیامت سؤال و جواب می شود از قاتل یا نمی شود؟ شما‏‎ ‎‏امر بفرمایید.‏

بسمه تعالی، قتل او جایز نیست و در حکم قتل کسی است که فاسق نبوده.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 69