کتاب حدود

کیفیت واقع ساختن حد زنا

کیفیت واقع ساختن حد زنا

[سؤال 11379]‏ ‏ ‏ 6536‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏مسئولین محترم دفتر امام؛ ضمن عرض سلام و آرزوی موفقیت برای شما؛‏‎ ‎‏خواهشمند است به سؤال زیر جواب دقیق را به فتوای امام بنویسید تا مورد استفاده‏‎ ‎‏قرار گیرد:‏

‏1. دستورِ زدن حد را بنویسید. موقع زدن حد، دست باید چه اندازه بالا رود؟ آیا‏‎ ‎‏اگر جوری زد که کبود شده و یا زخم شود اشکال دارد یا خیر؟‏

بسمه تعالی، در تحریر الوسیله مذکور است.

‏2. شخصی که منزلش در زنجان است و محل کارش در سرچشمه، 60 کیلومتری زنجان و خانه ای برای‏‎ ‎‏سکونت در سرچشمه به او داده اند اما ایشان همه روزه با سرویس به سرچشمه می رود و عصر‏‎ ‎‏برمی گردد، آیا روزۀ نامبرده درست است یا نه؟ و نماز او شکسته است یا کامل؟‏

بسمه تعالی، در بین راه و محل کار در فرض مرقوم، حکم مسافر دارد.

[سؤال 11380]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6538

‏2. پیرمردی که طاقت حد خوردن ندارد و می دانیم اگر بزنیم می میرد، آیا می شود‏‎ ‎‏حد زد؟ و به طور کلی از کجا بدانیم طاقتش را ندارد؟‏

بسمه تعالی، در تحریر ذکر شده است.

[سؤال 11381]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6471

‏4. کسی که جنون ادواری دارد و در حال عقل زنا کرده، اگر حد بخورد خوف آن‏‎ ‎‏است که برای همیشه دیوانه شود؛ آیا می شود حد را بر او جاری کرد؟‏

بسمه تعالی، به نحوی که در تحریر مذکور است، حد زده می شود.

[سؤال 11382]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 3381

‏5. اگر کسی حد شرعی گردن او باشد، می تواند به دستور حاکم، دیگری را حد‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 64
‏بزند یا خیر حد خود او مانع از این عمل است؟‏

بسمه تعالی، مانع ندارد؛ ولی بهتر است چنین شخصی متصدی اجرای حد نشود.

[سؤال 11383]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 2797

‏4. آیا اجرای هر حد و تعزیری مثل حد زنا، باید در حضور جمعی از مؤمنین باشد؟‏‎ ‎‏حکم آن از نظر وجوب و استحباب و غیرهما چیست؟ ‏

بسمه تعالی، حدود مختلف است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 65