کتاب حدود

راه‏ های ثبوت و سقوط حد زنا

راه های ثبوت و سقوط حد زنا 

[سؤال 11363]‏ ‏ ‏ 6527‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏استفتا از محضر مبارک حضرت امام خمینی ‏

‏آیا می توان جهت اقرار و اعتراف گرفتن از افراد زانی و زانیه و لواط کننده با‏‎ ‎‏شیوه هایی از قبیل تهدید و بلوف زدن عمل کرد یا خیر؟ البته بدون کوچک ترین‏‎ ‎‏شکنجه و فحاشی، نظر شرع مقدس اسلام را بیان فرمایید.‏

‏از خداوند متعال، توفیق و عمر بیشتر امام کبیر را مسئلت دارم‏

بسمه تعالی، جایز نیست.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 57
[سؤال 11364]‏ ‏ ‏ 6528‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏اگر بعضی شهود حاضر شدند و شهادت به زنا دادند و بعضی دیگر نیامدند طبق‏‎ ‎‏فتوا باید این بعضی را که شهادت دادند حد بزنند اگر این بعض طوری شد که حد‏‎ ‎‏نخوردند مثلاً یا فرار کردند یا قاضی غفلت کرد یا مسامحه ای شد که حد به آن بعض‏‎ ‎‏نزدند بعداً بقیه شهود با این بعض با هم حاضر شدند و شهادت دادند آیا آن حد که بر‏‎ ‎‏آن بعض واجب بود آن وجوب باقی و آن بعض باید حد بخورند یا خیر؟ و آیا اگر از‏‎ ‎‏حد خوردن که لازم بود او را حد بزنند فرار کرد مضر به عدالت او است یا خیر؟ و بر‏‎ ‎‏فرض مضر بودن اگر او فرار نکرده قاضی غفلت کرده یا مسامحه کرده ولی او متوجه‏‎ ‎‏بوده که باید حد بخورد و تذکر نداده در این صورت هم مضر به عدالت است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، فرض مذکور شبهه است و حد قذف ثابت نیست و حد زنا مشروط است به ثبوت آن و اگر شهود قبلاً عادل بوده اند تا یقین به فسق آن ها پیدا نشود احکام عدالت مترتب است.

[سؤال 11365]‏ ‏ ‏ 6529‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی ‏ ‏ 3 / 7 / 1361‏

‏محضر مبارک رهبر بزرگوار، حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی، ادام الله‌ تعالی‏‎ ‎‏ظله العالی، مستدعی است مسائل ذیل را جواب مرقوم فرمایید:‏

‏1. در مواردی که حد و یا تعزیر به خاطر توبه ساقط است، اگر شک در توبه و یا‏‎ ‎‏ظن به احدالطرفین باشد، آیا جای استصحاب عدمِ توبه است و یا از مصادیق شبهه‏‎ ‎‏بوده و حد ساقط خواهد بود. و در صورتی که شخص متهم ادعای توبه نماید چه‏‎ ‎‏صورتی دارد. ‏

بسمه تعالی، مجرد احتمال که در هر مورد هست موجب سقوط حد نمی شود، ولی چنانچه خصوصیتی در بین باشد که موجب شبهه شده، ثبوت حد، محل اشکال است. 


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 58
‏2. ملاک در صغیره بودن و کبیره بودن گناه چیست؟ و آیا تخلف از مقرراتی همانند مقررات راهنمایی و‏‎ ‎‏رانندگی که دولت برای حفظ سلامت نظام قرار داده گناه کبیره است یا صغیره؟‏

بسمه تعالی، تخلفات ذکرشده کبیره نیستند و در رسائل عملیه اشاره به گناهان کبیره شده است. 

‏3. اگر به خاطر عدم مراعات قوانین راهنمایی و رانندگی، قتلی پیش آید که اگر مراعات می شد چه بسا‏‎ ‎‏چنین پیشامدی نمی شد؛ آیا این قتل باز هم خطایی است و یا شبه عمد است. ‏

بسمه تعالی، با فرض این که تخلف از قوانین راهنمایی تفریط نسبت به قتل محسوب است، حکم شبه عمد را دارد. 

‏4. در فرع خامس از فروعی که دنبال بحث حد قذف در تحریر آمده است، چنین است: «کلّ من ترک‏‎ ‎‏واجباً أو ارتکب حراماً فللإمام علیه السلام ونائبه تعزیره بشرط أن یکون من الکبائر». ولی در ذیل مسأله چهار‏‎ ‎‏از لواحقی که دنبال بحث حد شرب مسکر در تحریر آمده، چنین است: «ولو ارتکب شیئاً من‏‎ ‎‏المحرمات ـ غیر ما قرّر الشارع فیه حدّاً ـ عالماً بتحریمها لا مستحلاًّ عزّر سواءٌ کانت المحرمات من‏‎ ‎‏الکبائر أو الصغائر». کدام  یک از دو عبارت صحیح است؟‏

بسمه تعالی، موضوع مسأله دوم محرماتی است که تحریم آن اجماعی است.

[سؤال 11366]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6538

‏6. در صورتی که به شهادت یک شاهد و یا بیشتر، برای قاضی علم به جرم‏‎ ‎‏حاصل  شود، آیا باز شهودی که شرایط شهادت در آنان جمع نیست، باید حد قذف‏‎ ‎‏بخورند یا نه؟‏

بسمه تعالی، در فرض مذکور، حد قذف ساقط است.

[سؤال 11367]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6538

‏5. اگر برای قاضی علم حاصل شد که کسی زنا و امثال آن را کرده است، آیا‏‎ ‎‏می تواند او را عفو کند، همان طور که در صورت اقرار می تواند؟‏

بسمه تعالی، عفو صحیح نیست، مگر در مواردی که فقیه مصالح اسلام را در عفو تشخیص کند.


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 59
[سؤال 11368]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6471

‏3. در صورتی که زناکار و غیره، قبل از قیام بیّنه و اقرار، توبه کرده باشد؛ حد بر او‏‎ ‎‏جاری می شود. توب‏‏ۀ‏‏ او به چه چیز ثابت می شود؟‏

بسمه تعالی، اگر بعد از گرفتاری، مدّعی توبه است، تا توبه خود را ثابت نکند، رها نمی شود.

[سؤال 11369]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6556

‏13. اگر شخصی بعد از ارتکاب زنا با محارم ـ یعنی با خاله یا با عمّه که مادر‏‎ ‎‏همسرش می باشد ـ توبه نماید، باز هم حدود الهی به این شخص در این دنیا جاری‏‎ ‎‏می شود یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر قبل از قیام بیّنه توبه کند حد شرعی ساقط می شود.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 60