کتاب حدود

تحقق احصان در زنا

تحقق احصان در زنا

[سؤال 11361]‏ ‏ ‏ 6526‏

‏ ‏ ‏ بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک حضرت آیت الله‌ العظمی الامام الخمینی، مدّ ظله العالی‏

‏با تقدیم سلام متمنّی است جواب مسائل ذیل را مرقوم فرمایید.‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 56
‏1. از شرایط احصان در زنا «أن یکون متمکّناً من وطی الفرج یغدو علیها ویروح»‏‎ ‎‏می باشد، حال اگر شخصی با اتومبیل یا هواپیما مثلاً چهار فرسخ و یا بیشتر از‏‎ ‎‏همسرش دور شد و زنا کرد که عرفاً صادق است تمکّن از وطی دارد آیا زنایش‏‎ ‎‏محصنه است یا نه؟ و خلاصه آیا تمکّن عرفی مضر است یا شرعاً حدی دارد؟‏

بسمه تعالی، حکم احصان ندارد.

[سؤال 11362]

‏2. آیا حائض بودن و یا نفساء بودن همسر، مانع از احصان است یا نه؟‏

بسمه تعالی، حد احصان ثابت نیست.

‏3. در تحریر الوسیله جلد 2، ص 510 این چنین آمده: «الخامس ـ کلّ من ترک واجباً أو ارتکب‏‎ ‎‏حراماً  فللإمام علیه السلام ونائبه تعزیره بشرط أن یکون من الکبائر» و در جلد 2، ص 514 ذیل مسأله‏‎ ‎‏چهار  چنین آمده: «ولو ارتکب شیئاً من المحرمات غیر ما قرّر الشارع فیه حدّاً عالماً بتحریمها لا‏‎ ‎‏مستحلاًّ عزّر، سواء کانت المحرمات من الکبائر أو الصغائر» جمع بین دو عبارت چگونه است و کدام‏‎ ‎‏صحیح است؟‏

بسمه تعالی، مورد مسأله دوم محرماتی است که بر تحریم آن اجماع است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 57