محور پنجم: دیدگاههای امام خمینی(ره) دربارۀ غرب و استکبار جهانی؛ نحوۀ برخورد و راههای مقابله با آن

‎ ‎

 محور پنجم: دیدگاههای امام خمینی(ره) درباره غرب و استکبار جهانی؛ نحوۀ برخورد و راههای مقابله با آن


کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 187

کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 188