مشخصات اثر

 

رویارویی با تهدیدات معاصر در اندیشۀ امام خمینی(ره)

ناشر: ستاد بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(ره)

به کوشش: علی داستانی بیرکی

ترجمه: مهدی سرحدی

حروفچینی و لیتوگرافی، چاپ و صحافی: مؤسسه چاپ و نشر عروج

چاپ اول زمستان 79 ـ 3000 نسخه

قیمت: 1200 تومان

 

 

 

 

‎ ‎

کتابرویارویی تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(س)، (ج. 2): مجموعه مقالات و رویدادهای همایش بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی(س)صفحه 4