کتاب قضا

شرطیت عدالت در قاضی

شرطیت عدالت در قاضی

[سؤال 11267]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6540

‏2. در قاضی عدالت شرط است. آیا در قاضی مأذون و منصوب از طرف حاکم‏‎ ‎‏شرع، مثل قضات غیر جامع شرایط امروز، که از شورای عالی قضایی مأذون هستند،‏‎ ‎‏عدالت شرط است یا نه؟‏

بسمه تعالی، شرط است.

[سؤال 11268]‏ ‏ ‏  ‏---->‏ ‏ 6540

‏3. احراز عدالت در قاضی برای مراجعین و غیر خود او کافی است یا نه؟ و اگر‏‎ ‎‏قاضی فی نفسه، عدالت خود را احراز نکرده باشد یا عادل نباشد، ولی کسان دیگر او‏‎ ‎‏را عادل می دانند، یا نظر دیگران معلوم نیست، آیا می تواند قضاوت کند یا نه؟‏

بسمه تعالی، قاضی باید عادل باشد و اگر خود را عادل نمی داند، نباید متصدی قضا شود. 

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 3