کتاب قضا

احکام قضا

احکام قضا

 

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 3