فهرست مطالب

فهرست مطالب

کتاب قضا

‏شرطیت عدالت در قاضی...3‏

‏شرطیت اجتهاد در قاضی...4‏

‏جواز تعدد در خصوص قاضی مأذون...6‏

‏ممانعت از اجرای حکم قاضی...7‏

‏عمل قاضی به علم خودش...7‏

‏اختیار قاضی در قبول شهادت شهود...8‏

‏عدم حجیت اسناد کتبی برای قاضی...10‏

‏انصراف از دعوا و استرداد مدارک...11‏

‏وحدت رویه در احکام قضات...11‏

‏لزوم مطابقت حکم قاضی با شرع و مقررات...12‏

‏تشخیص اهمیت قضاوت...12‏

‏دادن هدیه و رشوه به قاضی...13‏

‏اعتراض به حکم قاضی و رسیدگی مجدد...13‏

‏صلاحدید قاضی برای رفع اختلاف...14‏

‏شرایط شنیدن دعوا...14‏

‏جواب مدعی علیه به انکار...19‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه ه
‏احکام قسم...21‏

‏احکام ید...21‏

‏احکام تقاص...33‏

کتاب شهادات

‏احکام شهادات...49‏

‏اقسام حقوق...50‏

کتاب حدود

‏جنس وسیله اجرای حد...53‏

حـد زنا‏...54‏

‏حرمت زنا...54‏

‏اکراه به زنا...56‏

‏تحقق احصان در زنا...56‏

‏راه های ثبوت و سقوط حد زنا...57‏

‏اقسام حد زنا (قتل، رجم، جلد)...60‏

‏تأخیر در اجرای حد...63‏

‏کیفیت واقع ساختن حد زنا...64‏

‏مطالبه حد یا تعزیر...65‏

حد لواط‏...69‏

حد قذف‏...71‏

‏سب و ناسزا گفتن به ائم‏‏ۀ‏‏ معصومین...72‏

‏احکام تعزیرات...73‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه و
‏حبس تعزیری و اشتغال زندانیان...77‏

حد سرقت (دزدی)‏...78‏

حد محارب‏...79‏

حد ارتداد‏...81‏

‏حرمت استمناء...88‏

‏احکام اهل ذمه...92‏

‏ورود کفار به مساجد...93‏

کتاب قصاص

‏قصاص نفس...97‏

‏خودکشی و اعتصاب غذا...99‏

‏علم اجمالی به قاتل بودن یکی از دو نفر...100‏

‏احکام قسامه...101‏

‏کیفیت استیفاء قصاص...101‏

‏قصاص کمتر از نفس...109‏

کتاب دیات

‏اقسام قتل...113‏

‏مقدار دیات...119‏

‏تغلیظ دیه...125‏

‏موجبات ضمان دیه در قتل شبه عمد و خطئی:‏

‏1ـ ضمان دیه بر مباشر در قتل...126‏

‏     ضمان دیه بیمار بر طبیب...129‏

‏  ‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه ز
‏   ضمان دیه در تنبیه بدنی...130‏

‏2ـ ضمان دیه بر سبب در قتل...134‏

‏3ـ حکم دیه در صورت اجتماع سبب و مباشر...141‏

‏دیه اعضا و جوارح...141‏

‏دیه افضاء...141‏

‏دیه شکستگی استخوان...142‏

‏جراحت سر و سایر جراحت ها...144‏

‏سقط جنین و دیه آن...151‏

‏دیه قطع اعضای میت مسلمان...162‏

‏پرداخت دیه توسط عاقله...163‏

‏جنایت بر حیوان...168‏

‏کفار‏‏ۀ‏‏ قتل...169‏

مسائل مستحدثه

بیمـه‏...173‏

سفته‏...179‏

‏فروش سفته و چک...180‏

‏احکام چک...186‏

سرقفلی‏...188‏

بانک ها‏...228‏

‏اشتغال در بانک ها و حقوق و مزایای دریافتی...228‏

‏معامله با بانک ها...240‏

‏ربا و بهر‏‏ۀ‏‏ پول از طرف بانک و غیر آن...243‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه ح
‏جریمه و بهر‏‏ۀ‏‏ دیرکرد...337‏

‏اعطای جوایز از طرف بانک ها...345‏

‏احکام عین مرهونه نزد بانک...347‏

‏کارمزد دریافتی از سوی بانک و غیر آن...349‏

‏هزینه وصول وام و بهر‏‏ۀ‏‏ آن...372‏

‏تعیین شرایط، مبلغ و محل مصرف وام...374‏

‏صندوق داری و حکم کسورات و اضافات در آن...376‏

بلیط های بخت آزمایی‏...380‏

تلقیح و تولید مصنوعی‏...381‏

تشریح و ترقیع‏...384‏

‏تشریح (کالبد شکافی)...384‏

‏ترقیع (پیوند اعضا)...388‏

‏جراحی زیبایی...396‏

‏انتقال خون...398‏

‏ذبح حیوانات با دستگاه...399‏

مالکیت معنوی‏...400‏

‏حق تألیف...400‏

‏حق اختراع...404‏

رادیو و تلویزیون و مانند آن ها‏...406‏

‏خرید و فروش و تعمیر رادیو و تلویزیون...406‏

‏جواب سلام گویندگان رادیو و تلویزیون...408‏

‏حکم آهنگ ها و سرودهای پخش شده از صدا و سیما...408‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه ط
‏غیبت کردن از مجری برنامه تلویزیون...436‏

‏تماشای تصاویر و فیلم های تلویزیونی...437‏

قوانین و مقررات دولتی‏...444‏

‏انجام فریضه نماز در ادارات...444‏

‏رعایت مقررات در ادارات، مراکز آموزشی و درمانی...449‏

‏استفاده از اموال و امکانات عمومی و دولتی...463‏

‏جمع آوری دست فروش ها در خیابان...500‏

‏مصرف آب و برق...501‏

‏اطاعت از مسئولین و ولایت اداری...504‏

‏انعام دادن برای تسریع در امور...506‏

‏حقوق و مزایای دریافتی از دولت...507‏

‏استخدام و فعالیت افراد غیر مسلمان در ادارات دولتی...524‏

‏قانون واگذاری اراضی موات شهری و مقررات دولتی در باب زمین...524‏

‏تعیین شروط الزامی از طرف دولت...534‏

‏تعریض جاده و خسارات وارده به افراد...537‏

‏تحصّن و اعتصاب در ادارات...538‏

‏تصرف اموال گروه های معاند و فراری...538‏

‏تقلّب در امتحانات و گرفتن مدرک...539‏

‏قانون کار و دستمزد کارگران...541‏

‏کاهش ارزش پول کشور...542‏

‏مالکیت ارز حاصل از فروش نفت برای دولت...543‏

‏قوانین و مقررات گمرک...544‏

‏شرکت در احزاب و گروه های سیاسی...546‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه ی
‏اخذ اجرت برای انجام کارهای خلاف مقررات...546‏

‏هیأت های تحقیق در ادارات و ارگان ها...547‏

‏تخلف از مقررات دولتی...552‏

‏جریمه های دولتی...556‏

راهنمایی و رانندگی‏...562‏

مقررات نیروهای مسلح‏...566‏

‏استفاده از لباس و وسائل شخصی اهدایی از طرف نیروهای مسلح...572‏

خرید و فروش اسلحه‏...580‏

خرید و فروش و تقسیم اجناس سهمیه ای‏...583‏

خرید و فروش اجناس قاچاق‏...618‏

مالیات و عوارض‏...625‏

عزاداری‏...634‏

‏تعزیه و شبیه خوانی...640‏

‏قمه زدن...654‏

رضایت والدین‏...656‏

مسائل اجتماعی بانوان‏...694‏

‏شرکت بانوان در اجتماعات و فعالیت در ارگان های اسلامی...694‏

‏شرکت بانوان در جبهه...697‏

‏کار کردن بانوان در مراکز و ادارات...698‏

‏تحصیل و تدریس بانوان...702‏

‏رانندگی بانوان...709‏

‏شرکت بانوان در مسابقات ورزشی...715‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه ک
‏مشورت با بانوان...715‏

‏آرایش بانوان...716‏

مسابقات ورزشی‏...721‏

‏حل کردن جدول...724‏

معارف و مسائل اسلامی‏...726‏

‏قرآن مجید و مسائل مربوط به آن...736‏

‏دعا خواندن...741‏

‏تمثال های منتسب به معصومین...743‏

‏استخاره...745‏

‏حجیت خواب و تعبیر آن...748‏

‏معنای زهد و پارسایی...751‏

‏اختیار عزلت و گوشه گیری...751‏

‏رعایت نوبت...752‏

‏سطح زندگی خانواده مسلمان...752‏

‏پرهیز از اختلاف...753‏

‏اعتقادات باطل و خرافات...753‏

‏گدایی کردن...754‏

‏خواندن زیارتنامه در حرم امامزادگان...754‏

‏مدرک استنباط احکام شرعی...755‏

‏ترک درس طلبگی...755‏

‏تشخیص و تعیین اهم...756‏

‏تنظیم عریضه و شکایت نامه برای دیگران...761‏

‏تقلید صدای دیگران...761‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه ل
‏شکل لباس و کلاه...761‏

‏مراجعه به پزشک ضد انقلاب...762‏

‏حجیت اطمینان...762‏

‏خطاب کردن افراد به برادر و خواهر...763‏

‏نحوه تدوین توضیح المسائل...763‏

مسائل امنیتی و کشورهای بیگانه‏...765‏

‏رعایت قوانین کشورهای بیگانه...766‏

‏معاملات با سایر ملل...770‏

ولایت فقیه‏...771‏

‏تصرف در اموال حکومت های ظالم...775‏

‏ ‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه م

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه ن