نقش زنان در اقتصاد از دیدگاه امام خمینی (س)

 ‏

نقش زنان در اقتصاد از دیدگاه حضرت امام خمینی (س)

‏ ‏

بتول امین جعفری‎[1]‎‏ ‏

‏ ‏چکیده 

‏     ‏‏اهمیت و ضرورت تحقیق در مورد نقش تاریخی زن در اقتصاد بسیار‏‎ ‎‏است؛ چرا که زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل داده، می توانند نقش‏‎ ‎‏مؤثر و سازنده ای در اقتصاد کشور داشته باشند. به جرأت می توان گفت‏‎ ‎‏که بدون مشارکت زنان در اقتصاد، توسعه و سازندگی ممکن نیست، به‏‎ ‎‏ویژه اینکه زنان زودتر از مردان پا به عرصه فعالیتهای اقتصادی گذارده، در‏‎ ‎‏جوامع اولیه نیز نقش بارزتری نسبت به مردان در اقتصاد داشته اند. ‏

‏     در کشورهای در حال توسعه اکثر زنان در صنایع و امور مربوط به‏‎ ‎‏کشاورزی مشغول به کارند به علاوه به امور داخلی منزل مشغولند و‏‎ ‎‏حدود  16 یا 17 ساعت در روز کار می کنند و به طور مستقیم در تولید‏‎ ‎‏ثروت مؤثرند. به عبارتی زنان با تربیت فرزندان «ثروت کار» را در آنان به‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 469

وجود می آورند. لذا با توجه به این مهم بسیار بجاست که مطالعات و‏‎ ‎‏بررسیهایی در این باره صورت بگیرد و برای رشد و ارتقای زنان و از میان‏‎ ‎‏برداشتن مشکلات آنان، گامهای اساسی برداشته شود. ‏


کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 470

‏ ‏مقدمه 

«اسلام به زن خدمتی کرده که در تاریخ سابقه ای ندارد»‎[2]‎

‏    ‏‏اگر چه امکانات بالقوه یک کشور برای رشد و توسعه اقتصادی ـ‏‎ ‎‏اجتماعی تا حدود زیادی تابع منابع طبیعی از قبیل خاک، آب، معادن و‏‎ ‎‏موادخام و میزان سرمایه گذاری است، ولی اکثر اقتصاددانان توسعه‏‎ ‎‏معتقدند آنچه به واقع ویژگی و جریان توسعه اقتصادی ـ اجتماعی را‏‎ ‎‏تعیین می کند «منابع انسانی» آن کشور است، نه سرمایه و منابع طبیعی آن.‏‎ ‎‏سرمایه و منابع طبیعی کشور، عوامل تبعی تولیدند، در حالی که انسانها‏‎ ‎‏عواملی هستند که از سرمایه و منابع طبیعی بهره برداری می کنند،‏‎ ‎‏سازمانهای  اجتماعی ـ اقتصادی را می سازند و تنظیم کننده جهت‏‎ ‎‏توسعه اند. ‏

‏     به عنوان نیمی از منابع انسانی، زنان نه فقط موضوع و هدف هر نوع‏‎ ‎‏توسعه ای به شمار می روند بلکه عامل پیشبرد اهداف مهم آن هستند و به‏‎ ‎‏کار گرفتن صحیح و مطلوب آنان نه فقط نیل به اهداف توسعه را آسانتر‏‎ ‎‏می کند، بلکه از نظر تحقق هدفها، توزیع عادلانه تر درآمدها و افزایش رفاه‏‎ ‎‏و سطح زندگی خانواده های تأثیرات مثبتی ایجاد خواهد کرد. البته بدون‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 471

دستیابی به مهارتها و دانشها و تکنولوژیهای لازم و استفاده بهینه از آنها،‏‎ ‎‏پیشرفت اقتصادی و توسعه امکانپذیر نیست. ‏

‏     الزام به مشارکت زنان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی برای‏‎ ‎‏رسیدن به اهداف اقتصادی ـ اجتماعی در همه جوامع بشری همواره‏‎ ‎‏مطرح بوده است، لکن هنوز در جوامع عقب نگه داشته شده و در حال‏‎ ‎‏توسعه امکان بروز فرصتهای برابر به زنان داده نشده و در کشورهای‏‎ ‎‏پیشرفته نیز زنان مورد بی توجهیها، اهانتهای غیرمستقیم و نهایتاً‏‎ ‎‏سوءاستفاده های اخلاقی گشته اند. ‏

‏     کشور ما جزء کشورهای در حال توسعه قلمداد می شود که حدود 50‏‎ ‎‏درصد جمعیت آن را زنان تشکیل می دهند. فعالیتهای زنان چه در امور‏‎ ‎‏خانه و چه در مشاغل اداری بر کسی پوشیده نیست، لکن به دلیل عدم‏‎ ‎‏آگاهی و شناخت کافی در این زمینه بها و ارزش کافی به کار زنان داده‏‎ ‎‏نمی شود و خصوصاً در مورد کارهای تولیدی و اقتصادی، کار زنان نادیده‏‎ ‎‏گرفته می شود. البته با مطالعه و تعمق بیشتر پی خواهیم برد که زنان همپای‏‎ ‎‏مردان در طول تاریخ به طور مستقیم (در کارهای دستمزدی بیرون خانه)‏‎ ‎‏یا غیرمستقیم (در کارهای غیر دستمزدی خانه) در درآمد خانواده و‏‎ ‎‏درآمد ملی مشارکت داشته اند. ‏

‏     نادیده انگاشتن کار و فعالیت اقتصادی زنان، یعنی کنارزدن نیمی از‏‎ ‎‏جمعیت فعال در اقتصاد از عرصه کار و فعالیت، بدون توجه به این اصل‏‎ ‎‏مهم که رسیدن به سازندگی و شکوفا کردن اقتصادی بدون آنان‏‎ ‎‏امکان پذیر نیست. ‏

‏     به دلیل قرار گرفتن در برهه های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پایان‏‎ ‎‏جنگ تحمیلی و نیز قرار گرفتن کشور در جریان سازندگی و شکوفایی‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 472

اقتصادی باید زمینه هایی فراهم گردد تا همه افراد ـ چه زن و چه مرد ـ‏‎ ‎‏بتوانند نقش خطیر خود را برای تحقق اهداف سازندگی ایفا کنند. لذا یکی‏‎ ‎‏از مهمترین مسائل، اهمیت دادن به زنان به منظور یافتن جایگاه واقعی‏‎ ‎‏خویش در فعالیتهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی جامعه بر اساس اسلام‏‎ ‎‏و قرآن در جمهوری اسلامی است. خوشبختانه در این خصوص، ما‏‎ ‎‏بهترین منابع و راهکارها را در اسلام و مذهب داریم و انقلاب اسلامی به‏‎ ‎‏رهبری حضرت امام خمینی (س) به صورت معجزه آسایی به تحقق‏‎ ‎‏هرچه بیشتر نقش واقعی زنان انجامیده است. حضرت امام خمینی (ره)‏‎ ‎‏نهایت توجه و عنایت را به زنان داشته، همیشه در پیامها و کلامهایشان قدر‏‎ ‎‏و منزلت زنان مسلمان را احیا  کرده اند: ‏«ما می خواهیم زن به مقام والای‎ ‎انسانیت برسد. زن باید در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد».‎[3]‎

‏    ‏‏مطالعه سیره سلوک و اندیشه های حضرت امام (ره) کاری بسیار‏‎ ‎‏عظیم و گرانبها و لازمه آن انجام دادن مطالعات و تحقیقات و صرف وقت‏‎ ‎‏زیاد است. در این مقاله، نگارنده با توجه به علاقه مندی به موضوع «نقش‏‎ ‎‏زن در اقتصاد» و انجام دادن تحقیقات علمی ـ کاربردی متعدد در مورد‏‎ ‎‏نقش زن در توسعه اقتصادی و نیز قرین شدن این ایام با یکصدمین سالگرد‏‎ ‎‏تولد حضرت امام (س) وظیفه خود دانست که دیدگاه حضرت امام (س)‏‎ ‎‏را در این خصوص مطالعه کند باشد که قسمت کوچکی از دین خود را ادا‏‎ ‎‏کرده باشد.‏

‏     مقاله حاضر که ماحصل پژوهش کاربردی انجام شده و تلفیق آن با‏‎ ‎‏نظرهای حضرت امام (ره) است، از پنج بخش تشکیل شده است. ‏

‏     در بخش اول مقاله دیدگاه و تلقی حضرت امام (ره) را جایگاه فعالیت‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 473

‏اقتصادی زنان مورد مطالعه قرار می گیرد.‏

‏     در بخش دوم اهمیت کار زنان در خانه (فعالیت غیرمستقیم در اقتصاد)‏‎ ‎‏با توجه به رهنمودها و بیانات حضرت امام (ره) بیان می شود. ‏

‏     بخش سوم به بررسی اهمیت کار زنان در بیرون خانه (کار شغل یا‏‎ ‎‏فعالیت مستقیم در اقتصاد) با توجه به دیدگاه حضرت امام (ره) اختصاص‏‎ ‎‏دارد. ‏

‏     در بخش چهارم نمونه داده ها و جداولی آماری همراه با نمودارها پس‏‎ ‎‏از تحقیق تجربیِ انجام شده توسط نگارنده در شهر اصفهان با موضوع‏‎ ‎‏«نقش زنان در توسعه اقتصادی» که با مباحث اصلی مقاله ارتباط صد در‏‎ ‎‏صد مستقیم دارد ارائه می گردد. ‏

‏     در بخش پنجم برخی از مسائل و مشکلات زنان شاغل در ایران مطرح‏‎ ‎‏و سپس مواضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد کار زنان و‏‎ ‎‏مشکلات بیان خواهد شد. ‏

‏     در بخش ششم نتیجه گیری، راحلها و پیشنهادها مطرح می گردند. به‏‎ ‎‏این امید که این نوشته سرآغازی برای تحقیقات کاملتر در این باره باشد. ‏

‏ ‏

1ـ جایگاه زنان در فعالیتهای اقتصادی از دیدگاه حضرت‎ ‎امام خمینی(س)

‏«ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و‏‎ ‎‏کلان در صحنه های فرهنگی و اقتصادی و نظامی‏‎ ‎‏حاضر و همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی‏‎ ‎‏اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند».‏‎[4]‎‏ ‏


کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 474
‏ 

   ‏‏یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل‏‎ ‎‏لتعارفوا اکرمکم عندالله اتقیکم ان الله علیم خبیر.حجرات آیه 13‏‎[5]‎

‏    ‏‏توجه و دقت در آیه فوق بیانگر این مطلب است که تفاوتی بین زن و‏‎ ‎‏مرد نبوده، ملاک برتری در اسلام تقوی است. بنابراین در کلیه فعالیتهای‏‎ ‎‏اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ... زنان نیز مانند مردان مسئولند‏‎ ‎‏و باید نقش مثبت خود را ایفا کنند. ‏

‏     زنان که نیمی از افراد جامعه بشری اند دوشادوش مردان و در بعضی‏‎ ‎‏موارد حتی بیشتر از آنان در فعالیتهای مختلف مشارکت دارند، اما‏‎ ‎‏مشارکت و سهم آنان نادیده گرفته شده است، زیرا از یک سو دارای‏‎ ‎‏مسئولیت خطیر و سنگین مادری و همسری هستند و رسالت خطیر و‏‎ ‎‏ارزشمندی را در این خصوص دارند و از سوی دیگر عناصر اجتماعی‏‎ ‎‏فوق العاده موثر و نقش آفرینی هستند، چنان که حضرت امام خمینی (ره)‏‎ ‎‏در این باره می گویند:‏

‏     «زن نقش بزرگی در اجتماع دارد، زن مظهر تحقق آمال بشر است.‏‎[6]‎‎ ‎‏یا: «عنایتی که اسلام به زنان دارد بیشتر از عنایتی است که به مردان دارد.‏‎ ‎‏در این نهضت زنان حق بیشتری از مردان دارند. زنان مردان شجاع را در‏‎ ‎‏دامن خود بزرگ می کنند. قرآن کریم انسان ساز است و زنان نیز انسان ساز،‏‎ ‎‏اگر زنان شجاع و انسان ساز از ملتها گرفته شوند ملتها به شکست و‏‎ ‎‏انحطاط کشیده می شوند قوانین اسلام همه به صلاح زن و مرد است. زن‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 475

‏باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کند».‏‎[7]‎‏ ‏

‏    ‏‏مقام معظم رهبری در خصوص نقش زنان در فعالیتهای اقتصادی‏‎ ‎‏گفته اند: «اسلام با کارکردن زن نه تنها موافق است بلکه تا آنجائیکه با شغل‏‎ ‎‏اساسی آنها که مهمترین شغل اوست یعنی تربیت فرزند و حفظ خانواده‏‎ ‎‏مزاحم نباشد، شاید لازم هم باشد. یک کشور نمی تواند از نیروی کار زنان‏‎ ‎‏در عرصه های مختلف بی نیاز باشد اما این کار باید با کرامت و ارزش‏‎ ‎‏معنوی و انسانی زن منافات نداشه باشد و باید زن را تذلیل نکند».‏‎[8]‎‏ ‏

‏    ‏‏نیز در جای دیگر گفته اند: ‏

‏     «ما معتقدیم زنان در هر جامعه سالم بشری قادرند و می باید فرصت‏‎ ‎‏پیدا کنند که در حد سهم خود، تلاش و مسابقه خویش را در پیشرفتهای‏‎ ‎‏علمی و اجتماعی و سازندگی و اداره این جهان به عهده بگیرند از این‏‎ ‎‏جهت میان زن و مرد هیج تفاوتی نیست. هدف از آفرینش هر فرد انسان‏‎ ‎‏عبارت از همان هدف آفرینش بشریت است یعنی رسیدن به کمال بشری‏‎ ‎‏و بهره بردن از بیشترین فضائلی که یک انسان می تواند به آن فضائل آراسته‏‎ ‎‏بشود، فرق هم بین زن و مرد نیست».‏‎[9]‎‏ ‏

‏    ‏‏بر اساس فرمایش رهبر عزیز می بینیم که نقش همسری و مادری یک‏‎ ‎‏زن در اولویت است، همان طور که پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «جهاد‏‎ ‎‏المراه حسن التعبل»‏‎[10]‎‏ و همچنین فرموده اند: «الجنه تحت الاقدام‏‎ ‎‏الامهات»‏‎[11]‎‏ ‏


کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 476
‏  

 ‏‏امام خمینی می فرمایند: ‏

‏     «زن مربی انسان است، از دامن زن مرد به معراج می رود».‏‎[12]‎‏ و یا «هیچ‏‎ ‎‏شغلی به شرافت شغل مادری نیست».‏‎[13]‎‏ و یا «شما خانمها شرف مادری‏‎ ‎‏دارید و در این شرف از مردها جلوتر هستید».‏‎[14]‎‏ ‏

‏    ‏‏اما آیا این درست است که به زعم این امر، زنان فقط و فقط در خانه و‏‎ ‎‏خانواده مشغول شوند و در جامعه و اجتماع حاضر نشوید؟ خیر، بلکه‏‎ ‎‏راه حل اصولی و عملی این است که زنان ضمن ایفای نقش مادری و‏‎ ‎‏همسری بتوانند در مشاغل و فعالیتهایی که متناسب با روحیه، عواطف،‏‎ ‎‏خلق و خوی و تخصص آنان است مشغول شوند و از نظر خانوادگی و‏‎ ‎‏اجتماعی ارتقا یابند. از طرفی، شرایط امروز جامعه اسلامی ما ایجاب‏‎ ‎‏می کند که در امر توسعه و سازندگی در تمام زمینه ها از همه توان و‏‎ ‎‏نیروهای انسانی خود استفاده کنیم و از وجود پر ارزش زنان که نیمی از‏‎ ‎‏افراد جامعه را تشکیل می دهند به شکل مطلوب سود برده، آنها را در‏‎ ‎‏همه امور مشارکت دهیم. ‏

‏     امام خمینی (ره) فرموده اند: «همه ملت ایران چه زنان و چه مردان‏‎ ‎‏باید این خرابه ای را که برای ما گذاشته اند بسازند. ایران با دست مرد تنها‏‎ ‎‏درست نمی شود مرد و زن باید با هم این خرابه را بسازند».‏‎[15]‎‏ ‏

‏    ‏‏«زن باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کند. شما همانگونه که‏‎ ‎‏در نهضتها نقش اساسی داشته اید و سهیم بوده اید هم اکنون هم باز باید‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 477

در پیروزی سهیم باشید ان شاءالله شما باید مملکت را بسازید».‏‎[16]‎‏ ‏

‏    ‏‏و همچنین می فرمایند: ‏

‏     «این آشفتگیها باید به دست ما و شما، به دست ملت و دولت پایان‏‎ ‎‏یابد. تنها هیچکدام نمی توانند این کارها را درست بکنند اگر خانمها خیال‏‎ ‎‏کردند که کنار بروند و مردها این کارها را انجام بدهند و یا مردها خیال‏‎ ‎‏کنند که کنار بروند و خانمها این کارها را انجام بدهند یا هر دو خیال کنند‏‎ ‎‏دولت انجام بدهد یا هر سه خیال کنند روحانیت انجام بدهد این خیال،‏‎ ‎‏خیال صحیحی نیست بلکه هر شخصی باید در محلی که هست تکلیفی‏‎ ‎‏که دارد این است که آنجا را خوب بسازد».‏‎[17]‎‏ ‏

‏    ‏‏با توجه به اهمیت نقش زنان و ایفای آن در انقلاب اسلامی بوده که‏‎ ‎‏امام خمینی (ره) گفته اند: «ما بسیاری از موفقیتها را مرهون خدمتهای شما‏‎ ‎‏بانوان می دانیم، خدمت مردها هم بسیارش مرهون خدمت زنهاست».‏‎[18]‎‏ ‏

‏    ‏‏یا «شما خواهران در این نهضت سهم بسزائی داشته اید».‏‎[19]‎‏ ‏

‏    ‏‏و در جایی دیگر امام (ره) می فرمایند: «شما بانوان شجاع دوشادوش‏‎ ‎‏مردان، پیروزی را برای اسلام بیمه کردید».‏‎[20]‎‏ ‏

‏    ‏‏با توجه به نمونه هایی از فرمایشات حضرت امام (ره) که نقل گردید و‏‎ ‎‏نیز ضرورت مشارکت زنان، متأسفانه بعد از دو دهه از پیروزی انقلاب و‏‎ ‎‏پایان جنگ تحمیلی هنوز هم زنان نتوانسته اند فعالیت واقعی و‏‎ ‎‏استعدادهای حقیقی خویش را شکوفا و در عمل پیاده کنند که طبیعتاً‏‎ ‎

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 478

‏وجود نابرابریهای اداری و تصمیم گیریهای یک سویه و جانبدارانه و‏‎ ‎‏همچنین نگرشهای فرهنگی غلط رایج بر جامعه و احیاناً بعضی از‏‎ ‎‏مسئولان از دلایل عمده این امر است؛ هرچند که این وضعیت در کلام‏‎ ‎‏امام (ره) و همچنین رهبر عزیزمان کاملاً مردود و نکوهیده است. «آنهایی‏‎ ‎‏که کارشکنی می کنند اگر مسلمان هستند این خدمت بزرگی که این خانمها‏‎ ‎‏و این بانوان دارند می کنند و پیش خدا خدمت شایسته ای است از معاصی‏‎ ‎‏کبیره است که کارشکنی در این موضوع بکنند... و اگر چنانچه آنهایی‏‎ ‎‏هستند که پایبند به اسلام نیستند و می خواهند هرزگی کنند فصل هرزگی‏‎ ‎‏گذشت و دیگر به شما اجازه نمی دهند بانوان ایران که کارهایی که سابق‏‎ ‎‏می کردید اعاده بدهید».‏‎[21]‎‏ «بانوان رهبر نهضت ما هستند این پیروزی را‏‎ ‎‏ما از بانوان داریم قبل از اینکه مردها را داشته باشیم».‏‎[22]‎‏ و نیز «بانوان‏‎ ‎‏ایران در این نهضت سهم بیشتری از مردان دارند».‏‎[23]‎‏ «زنان در عصر ما‏‎ ‎‏ثابت کردند که در مجاهده همدوش مردان بلکه مقدم بر آنانند... بانوان‏‎ ‎‏عزیز ما اسباب این شدند که مردها هم جرأت و شجاعت پیدا کنند».‏‎[24]‎‎ ‎‏«نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است برای اینکه زنان علاوه بر‏‎ ‎‏اینکه خودشان یک قشر فعال در همه ابعاد هستند قشرهای فعال را در‏‎ ‎‏دامن خودشان تربیت می کنند».‏‎[25]‎‏ ‏

‏    ‏‏با این همه، حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی،‏‎ ‎‏سیاسی و غیره منوط به رعایت شرایط خاصی است که مهمترین آنها‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 479

موارد آتی است: ‏

‏     اولاً با توجه به اینکه شریفترین و مهمترین وظیفه و نقش زنان مادری و‏‎ ‎‏همسری کار زن در بیرون از خانه جامعه نباید دغدغه و مشکلاتی را برای‏‎ ‎‏او و خانواده اش ایجاد کند؛ به طوری که زن و مرد هر دو خسته از کار به‏‎ ‎‏منزل آیند و توان و نیرویی برای درک و پذیرش همدیگر و فرزندان‏‎ ‎‏نداشته باشند و کانون خانه و خانواده آنان دچار سردی و احیاناً در‏‎ ‎‏مواردی از هم گسیختگی شود که این امر مستلزم آشنا بودن هر یک از‏‎ ‎‏زوجین به حقوق خویش و سپس همکاری و مددکاری متقابل ایشان‏‎ ‎‏است. اگر اشتغال بیرونی زنان حساب شده و همراه با برنامه ریزی باشد و‏‎ ‎‏زن و شوهر امور مربوط به خانواده و منزل را بر اساس همکاری به پیش‏‎ ‎‏ببرند به نحوی که در غیاب زن خللی به فرزندان وارد نیاید و پس از‏‎ ‎‏برگشتن از کار نیز توقعات غیرمنصفانه و دور از انسانیت و اصول اسلامی‏‎ ‎‏از زن نشود کارزن در بیرون می تواند متضمن آثار مثبت فرهنگی،‏‎ ‎‏اجتماعی، اقتصادی برای او، خانواده و جامعه باشد. ‏

‏     ثانیاً کارکردن زن در بیرون دقیقاً بر اساس ضوابط اسلامی و رعایت‏‎ ‎‏قوانین اسلامی وضع شده در این خصوص است. به عبارتی زن نباید‏‎ ‎‏فدای کار بشود، بلکه کار باید وسیله ای برای تحقق اهداف والای انسانی‏‎ ‎‏زن شود و از طریق کار بهتر بتواند به کمال برسد. متأسفانه در رژیم گذشتۀ‏‎ ‎‏ایران، ظلمها و تعدیهایی به زنان شد، از جمله اینکه به اسم آزادی، زنان را‏‎ ‎‏به جامعه کشاند، از آنها سوء استفاده هایی اخلاقی کردند که خوشبختانه‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی با تحول فرهنگی خویش این مسأله را نیز متحول ساخت.‏‎ ‎‏امام خمینی (ره) بارها و بارها به این مسأله اشاره کردند: «زنان از نظر‏‎ ‎‏اسلام نقش خاصی در بنای جامعه اسلامی دارند زن را تا حدی ارتقاء‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 480

می دهد که او بتواند مقام انسانی خود را در بازیابد و از حد شی ءبودن‏‎ ‎‏بیرون بیاید و متناسب با چنین رشدی می تواند در ساختمان حکومت‏‎ ‎‏اسلامی مسئولیتهایی را بعهده بگیرد».‏‎[26]‎‏ ‏

‏    ‏‏«در خصوص زنان اسلام هیچگاه مخالف آزادی نبوده است بعکس‏‎ ‎‏اسلام با مفهوم زن شی ءشده و به عنوان شی ء مخالفت کرده است و‏‎ ‎‏شرافت و حیثیت وی را به او باز داده است. زن مساوی مرد است زن‏‎ ‎‏مانند مرد آزاد است که سرنوشت که با غرق کردن آنها در امور خلاف‏‎ ‎‏اخلاق می کوشد تا مانع آن شود که زنان آزاد باشند و اسلام شدیداً‏‎ ‎‏معترض به این امر است . این رژیم آزادی زن را البته نظیر آزادی مرد از‏‎ ‎‏میان برده و پایمال ساخته است زنان مانند مردان زندانهای ایران را پر‏‎ ‎‏کرده اند و در اینجاست که آزادی آنها در معرض تهدید و خطر قرار گرفته‏‎ ‎‏است. ما می خواهیم که زنان را از فسادی که آنها را تهدید می کند آزاد‏‎ ‎‏سازیم».‏‎[27]‎

‏    ‏‏امام (ره) در جاهایی دیگر گفته اند: ‏

‏     «زن و مرد همه آزاداند در اینکه دانشگاه بروند، آزادند در اینکه‏‎ ‎‏عرض می کنم، رأی بدهند رأی بگیرند اینکه مخالفند این است که‏‎ ‎‏اینطوری که اینها زن را می خواهند بار بیاورند که یک ملعبه ای در دست‏‎ ‎‏مرد باشد و به قول شاه «زن خوب است فریبا باشد». ما می خواهیم این‏‎ ‎‏کلام را بگیریم این غلط را بگیریم ما می خواهیم زن آدم باشد مثل سایر‏‎ ‎‏آدمها انسان باشد مثل سایر انسانها آزاد باشد مثل سایر آزادها».‏‎[28]‎‏ ‏


کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 481
‏  

 ‏‏برای تکمیل مطالب این بخش رهنمودهایی عالمانه رهبر معظم‏‎ ‎‏انقلاب حضرت آیة الله خامنه ای بیان می گردد تا با دیدگاه اسلام از زبان‏‎ ‎‏ایشان بیشتر آشنا شویم: ‏

‏     «از نظر اسلام میدان فعالیت و تلاش علمی، اقتصادی و سیاسی برای‏‎ ‎‏زنان کاملاً باز است اگر کسی به استناد بینش اسلامی بخواهد زن را از کار‏‎ ‎‏علمی و تلاش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی محروم کند برخلاف حکم‏‎ ‎‏خدا حرفی زده است. فعالیتها به قدری که توان جسمی و نیازها و‏‎ ‎‏ضرورتهاشان اجازه می دهد مانعی ندارد. هرچه می توانند تلاش‏‎ ‎‏اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی کنند. شرع مقدس مانع نیست. البته زن از‏‎ ‎‏نظر جسمانی چون ظریفتر از مرد است لذا ضرورتهایی دارد. تحمل کار‏‎ ‎‏سنگین برزن، ظلم به زن است اسلام این را توصیه نمی کند اما کار علمی و‏‎ ‎‏تلاش اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را هم منع نمی کند».‏‎[29]‎‏ ‏

‏ ‏

2ـ اهمیت کار زن در خانه ـ فعالیت غیر مستقیم در اقتصاد 

‏«مادرها مبدأ خیرات هستند و اگر خدای نخواسته‏‎ ‎‏مادرانی باشند که بچه ها را بد تربیت کنند مبدأ‏‎ ‎‏شرند».‏‎[30]‎

‏    ‏‏کار زنان در خانه علی رغم اهمیت بسیاری که دارد از مقولاتی است‏‎ ‎‏که به اندازه کافی مورد توجه واقع نشده است. هنگامی که کار در خانه‏‎ ‎‏مطرح می شود اکثر مردم فعالیتهایی مانند جاروکردن، پخت و پز، نظافت‏‎ ‎‏منزل و غیره را به یاد می آورند، اما در حقیقت این کار آنچنان وسیع و پر‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 482

دامنه است که موارد بالا فقط جنبه هایی از آن به شمار می روند. امروزه‏‎ ‎‏کار در خانه فقط پرداختن به پرورش جسمی فرزندان و همسر و ظواهر‏‎ ‎‏زندگی مادی نیست بلکه وظایف مهمی از قبیل بازآفرینی نیروی انسانی و‏‎ ‎‏حفظ تعادل روانی اعضای خانواده در ارتباط با یکدیگر و خانواده و‏‎ ‎‏جامعه را دربرمی گیرد، همان گونه که امام (ره) فرموده اند: «زن انسان‏‎ ‎‏است آن هم یک انسان بزرگ. زن مربی جامعه است. از دامن زن انسانها‏‎ ‎‏پیدا می شوند. مرحله اول مرد و زن صحیح از دامن زن است. مربی انسانها‏‎ ‎‏زن است. سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است. زن با تربیت‏‎ ‎‏صحیح، خودش انسان درست می کند و با تربیت صحیح خودش کشور را‏‎ ‎‏آباد می کند».‏‎[31]‎‏ ‏

‏    ‏‏یا «زن مظهر تحقق آمال بشر است. زن پرورش دهنده زنان و مردان‏‎ ‎‏ارجمند است. از دامن زن مرد به معراج میرود. دامن زن محل تربیت‏‎ ‎‏بزرگ زنان و بزرگ مردان است».‏‎[32]‎

‏    ‏‏همچنین «مقام زن والاست، عالیرتبه هستند. بانوان در اسلام بلند پایه‏‎ ‎‏هستند».‏‎[33]‎

‏    ‏‏در خصوص کار خانه باید گفت که بر خلاف اشتغال در بیرون خانه که‏‎ ‎‏صرفاً عقلایی، منطقی  و اقتصادی است، این کار ضمن اینکه بر پایه‏‎ ‎‏عواطف، عشق و تمام موارد غیر عقلایی نهاده شده، آینده تولیدی کشور‏‎ ‎‏را تأمین می کند؛ چرا که خانواده بر پایه عشق تشکیل می شود.‏

‏     کار زنان خانه دار علاوه بر اهمیت محض و رابطه اقتصادی که با جریان‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 483

‏تولید و مصرف و گردش چرخهای اقتصادی مملکت دارد، از نظر گاه‏‎ ‎‏اجتماعی شدن فرزندان و همسر و رابطه ای که با کل حیات جامعه برقرار‏‎ ‎‏می سازد، حائز اهمیت فوق العاده است. اعضای خانواده با یکدیگر و با‏‎ ‎‏کل جامعه روابطی پیچیده و آکنده از عواطف دارند که جنبه کار ندارد و از‏‎ ‎‏بازار داد و ستد و ارزشهای مادی برکنار است، ولی غیرمستقیم اهمیت‏‎ ‎‏اقتصادی دارد، چرا که گرداننده حقیقی کار خانه مادر است و قسمت‏‎ ‎‏اعظم فعالیت او بر پرورش جسم و روان کودک متمرکز شده است این کار‏‎ ‎‏بس مهم ضمن اینکه اهمیت عاطفی خاص دارد با نظم و سیاق خویش‏‎ ‎‏چنان صورت می گیرد که در مقاطع سنی مشخص فرزند را برای دوره‏‎ ‎‏کودکستان، دبستان، دبیرستان و دانشگاه و سرانجام مرحله ورود به شغل‏‎ ‎‏آماده می کند و بدین طریق مادر که معمار اصلی کارخانه است، محصول‏‎ ‎‏مهم کار خود را که فرزند است از لحظه ای که به شکل جنین در رحم قرار‏‎ ‎‏می گیرد تا مرحله فراغت از تحصیلات عالی تعلیم می دهد و او را در‏‎ ‎‏حالی که صاحب مهارت و تخصص شده به بازار نیروی انسانی عرضه‏‎ ‎‏می دارد. تردید نیست که در این میان، پدر سهم خاص خود را در تهیه‏‎ ‎‏امکانات مالی و اقتصادی داراست، ولی کسی که استفاده مؤثر و عملی‏‎ ‎‏ازاین امکانات را به منظور پرورش و تربیت اولاد تحقق می بخشد مادر‏‎ ‎‏است. ‏

‏     «حقوق بسیار مادرها را نمی توان شمرد و نمی توان به حق ادا کرد. یک‏‎ ‎‏شب مادر نسبت به فرزندش از سالها عمر پدر متعهد ارزنده تر است.‏‎ ‎‏تجسم عطوفت و رحمت در دیدگان نورانی مادر بارقه رحمت و عطوفت‏‎ ‎‏رب العالمین است. خداوند تبارک و تعالی قلب و جان مادران را با نور‏‎ ‎‏رحمت ربوبیت خود آمیخته آنگونه که وصف آن را کس نتوان کرد و به‏


کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 484

شناخت کسی جز مادران در نیاید و این رحمت لایزال است که مادران را‏‎ ‎‏تحملی چون عرش در مقابل رنج ها و زحمت ها از حال استقرار در نطفه‏‎ ‎‏در رحم و طول حمل و وقت زائیدن و از نوزادی تا به آخر مرحمت‏‎ ‎‏فرموده رنجهایی که پدران یک شب آن را تحمل نکنند و از آن عاجز‏‎ ‎‏هستند اینکه در حدیث آمده است که بهشت زیر قدمهای مادران است،‏‎ ‎‏یک حقیقت است و اینکه با این تعبیر لطیف آمده است برای بزرگی‏‎ ‎‏عظمت آن است و هشیاری به فرزندان است که سعادت و جنت را در زیر‏‎ ‎‏قدم آنان و خاک پای مبارک آنان جستجو کنید و حرمت آنان را نزدیک‏‎ ‎‏حرمت حق تعالی نگهدارید و رضا و خشنودی پروردگار سبحان را در‏‎ ‎‏رضا و خشنودی مادران جستجو کنید».‏‎[34]‎‏ امام (ره) در جایی دیگر‏‎ ‎‏گفته اند: «نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است. برای اینکه زنان ـ‏‎ ‎‏بانوان علاوه بر اینکه خودشان یک قشر فعال در همه ابعاد هستند‏‎ ‎‏قشرهای فعال را در دامن خودشان تربیت می کنند خدمت مادر به جامعه‏‎ ‎‏از خدمت معلم بالاتر است و از خدمت هر کس بالاتر است و این امری‏‎ ‎‏است که انبیاء می خواستند و می خواستند که بانوان قشری باشند که همه‏‎ ‎‏آنها تربیت کنند جامعه را و شیرزنان و شیرمردانی به جامعه تقدیم‏‎ ‎‏کنند».‏‎[35]‎‏ ‏

‏    ‏‏با دقت در این سخنان درمی یابیم که حضرت امام نیز از اهمیت واقعی‏‎ ‎‏کار زنان در منزل و فعالیت مثبت و غیرمستقیم ایشان در پیشرفتهای‏‎ ‎‏اقتصادی جامه کاملاً آگاه بوده اند و آنان را به عنوان تولید کننده قشرهای‏‎ ‎‏فعال در جامعه مطرح ساخته اند، منتها آنچه برای ایشان مهمتر و با‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 485

‏اهمیت تر است اینکه: ‏

‏     اولاً فقط تربیت صحیح است که منتهی به تکامل همه جامعه گردد، نه‏‎ ‎‏هدف رشد اقتصادی و مادی و لذا آن را مکرراً توصیه کرده و متذکر‏‎ ‎‏شده اند. ‏

‏     «یک مادر ممکن است یک بچه را خوب تربیت کند و آن بچه یک‏‎ ‎‏امت را نجات بدهد و ممکن است بد تربیت کند و آن بچه موجب هلاک‏‎ ‎‏یک امت بشود».‏‎[36]‎‏ ‏

‏    ‏‏نیز: «از شماست که مردان و زنان بزرگ تربیت می شوند در دامن شما‏‎ ‎‏مردان و بانوان بزرگ تربیت می شوند شماها عزیز ملت هستید پشتوانه‏‎ ‎‏ملت هستید شماها در تحصیل کوشش کنید که برای فضائل اخلاقی‏‎ ‎‏فضایل اعمالی مجهز شوید شما برای آتیه مملکت ما جوانان نیرومند‏‎ ‎‏تربیت کنید دامان شما یک مدرسه است که در آن باید جوانان بزرگ‏‎ ‎‏تربیت بشوند شما فضائل تحصیل کنید تا کودکان شما در دامان شما به‏‎ ‎‏فضیلت برسند».‏‎[37]‎‏ ‏

‏    ‏‏ثانیاً از دیدگاه حضرت امام (ره) در بسیاری از موارد در خصوص‏‎ ‎‏تربیت فرزندان و آینده سازان مملکت وظیفه مادران سنگینتر و سخت تر‏‎ ‎‏از پدران بوده است. ‏

‏     «کمکهای بانوان ارزشش چند برابر کمکهای مردان است خداوند شما‏‎ ‎‏را حفظ کند و شما را برای تربیت انسانها که شغل انبیاء است برای تربیت‏‎ ‎‏انسانها که شغل انبیاست حفظ کند. سلام بر همه شما و رحمت بر همه‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 486

‏شما».‏‎[38]‎‏ نیز: «در این نهضت زنان حق بیشتری از مردان دارند. زنان،‏‎ ‎‏مردان شجاع را در دامان خود بزرگ می کنند قرآن کریم انسان ساز است و‏‎ ‎‏زنان نیز انسان ساز».‏‎[39]‎

‏    ‏‏علاوه بر موارد بالا زن خانه حافظ اموال شوهر خویش است و تنظیم‏‎ ‎‏خانواده بر اساس قناعت از وظایف زنان مسلمان است. امام صادق (ع)‏‎ ‎‏می فرمایند: «یکی از مشخصات بهترین زنان این است که در مصرف‏‎ ‎‏هزینه های زندگی و حتی انفاق در راه خدا اسراف نکنند».‏‎[40]‎

‏    ‏‏زنان با تهیه بسیاری از انواع مایحتاج زندگی مانند انواع مربا، ترشی‏‎ ‎‏و... دوخت ودوز و کارهای دستی به نحو بارزی به اقتصاد خانواده کمک‏‎ ‎‏می کنند. «به نظر لوی استراوس زنان با تکیه بر نیروی همدل و تصور‏‎ ‎‏نیازهای دیگری و دریافت درونی مبنی بر احساس، تخصصی را در خود‏‎ ‎‏پرورش می دهند و از آن بعنوان وسیله ای فوق العاده موثر در جهت تعالی‏‎ ‎‏زندگی زناشویی و رفع نیز مادی و معنوی اعضای خانواده سود‏‎ ‎‏می جویند».‏‎[41]‎

‏    ‏‏با توجه به مطالب فوق می توان گفت که کار زن خانه دار در مجموع،‏‎ ‎‏کلیتی دارد که انجام دادن هر یک از اجزای آن و ربط آنها به یکدیگر متکی‏‎ ‎‏بر هنر ترکیب و تلفیق زن خانه دار است و استعدادها و ظرافتهای خاصی‏‎ ‎‏را می طلبد که اگر زن فاقد آنها باشد، موجب بروز اختلافهایی در زندگی‏‎ ‎‏زناشویی خواهد شد، البته زن در قبول کار در خانه مختار و آزاد است و‏‎ ‎‏هیچ اجباری بر او نیست و بر خلاف انتظار عده ای این گونه امور جزء‏‎ ‎

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 487

وظایف به حساب نمی آید. حضرت رسول (ص) اهمیت کار زنان در خانه‏‎ ‎‏را برابر با عبادتهای مستحبی دانسته اند: «شما بانوان با اشتغالتان در‏‎ ‎‏کارهای منزل ثواب مجاهدان راه خدا را خواهید داشت».‏‎[42]‎

‏ ‏

3ـ اهمیت کار زنان در بیرون (اشتغال زنان) از دیدگاه حضرت امام 

‏«امروز زنان در جمهوری اسلامی همدوش مردان‏‎ ‎‏در تلاش سازندگی خود و کشور هستند».‏‎[43]‎

‏    ‏‏امروزه اشتغال زنان در جامعه به عنوان نیروهای متخصص و مفید از‏‎ ‎‏ضرورتهای در خور توجه است. با این حال دیدگاههای متفاوتی به شرح‏‎ ‎‏آتی در خصوص کار و اشتغال زنان در بیرون منزل وجود دارد.‏

‏1. دیدگاه مثبت، کار زنان را در جامعه صد در صد سودمند دانسته معتقد‏‎ ‎‏است که اشتغال زنان در جامعه با متغیرهایی نظیر کاهش بار تکفل‏‎ ‎‏عمومی ـ کاهش جمعیت، بالارفتن میزان سواد زنان، بالا رفتن سن ازدواج‏‎ ‎‏و ارتقای موقعیت اجتماعی ـ فرهنگی آنان در ارتباط مستقیم است و همه‏‎ ‎‏متغیرهای مذکور عوامل مهم و اساس توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ـ‏‎ ‎‏فرهنگی اند».‏‎[44]‎‏ 2. دیدگاه منفی: گروهی از افراد به دلایل متفاوتی مانند‏‎ ‎‏دلایل اخلاقی و حفظ مسائل خانواده با اشتغال زنان مخالفند. 3. دیدگاه‏‎ ‎‏مثبت مشروط: طرفداران این دیدگاه، فعالیت و اشتغال زنان را در جامعه‏‎ ‎‏مشروط به برخی مشروط دانسته اند، مانند انجام دادن کارهای مناسب با‏‎ ‎‏وضعیت جسمانی و روحی زن یا انجام دادن کارهای نیمه وقت که به‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 488

خانواده آسیبی وارد نگردد. ‏

‏     حضرت امام (ره) در مورد اشتغال زنان در جامعه می فرمایند: «در‏‎ ‎‏نظام اسلامی زن به عنوان یک انسان می تواند مشارکت فعال با مردان در‏‎ ‎‏بنای جامعه اسلامی داشته باشد ولی نه بصورت یک شی ء، نه او حق دارد‏‎ ‎‏خود را به چنین حدی تنزل دهد و نه مردان حق دارند که به او چنین‏‎ ‎‏بیندیشند و در مورد آنچه را که بنام تفریحات شناخته شده است اسلام با‏‎ ‎‏هر چیزی که انسان را به پوچی و از خود بیگانه شدن می کشاند مبارزه‏‎ ‎‏می کند».‏‎[45]‎‏ یا «البته شغل برای زن شغل صحیح برای زن هیچ مانعی ندارد‏‎ ‎‏لکن نه آنطور که آنان می خواستند آنها نظرشان نبود که زن یک اشتغالی‏‎ ‎‏پیدا کند نظرشان به این بود که زن را مثل مردها هم، زنها را و مردها را از‏‎ ‎‏آن مقامی که دارند منحط کنند نگذارند یک رشد طبیعی از برای قشر‏‎ ‎‏مرد».‏‎[46]‎

‏    ‏‏می بینیم که حضرت امام (ره) کار مشروع و مشروط زنان را نه فقط منع‏‎ ‎‏نکرده، بلکه توصیه کرده اند: «تبلیغات سوء شاه و کسانی که با پول شاه‏‎ ‎‏خریده شده اند چنان موضوع آزادی زن را برای مردم مشبه کرده اند که‏‎ ‎‏خیال می کنند اسلام آمده است که فقط زن را خانه نشین کند چرا با درس‏‎ ‎‏خواندن زن مخالف باشیم؟ چرا با کار کردن او مخالف باشیم؟ چرا زن‏‎ ‎‏نتواند کارهای دولتی انجام دهد؟ چرا با مسافرت کردن زن مخالفت‏‎ ‎‏می کنیم؟ زن چون مرد در تمام اینها آزاد است، زن هرگز با مرد فرقی‏‎ ‎‏ندارد. آری در اسلام زن باید حجاب داشته باشد ولی لازم نیست که چادر‏‎ ‎‏باشد بلکه زن می تواند هر لباسی را که حجابش را بوجود آورد اختیار کند‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 489

ما نمی توانیم و اسلام نمی خواهد که زن به عنوان یک شی و یک عروسک‏‎ ‎‏در دست ما باشد، اسلام می خواهد شخصیت زن را حفظ کند و از او‏‎ ‎‏انسانی جدی و کارآمد بسازد».‏‎[47]‎‏ ‏

‏    ‏‏پس از بیان این مقدمه، اشاراتی به سابقه کار زنان در جوامع دیگر‏‎ ‎‏داشته، سپس وضعیت اشتغال زنان در ایران را بررسی خواهیم کرد. ‏

‏ ‏

سابقه اشتغال زنان 

‏     ‏‏بررسیهای جامعه شناسی، انسان شناسی و تاریخی نشان می دهد که‏‎ ‎‏زن در بسیاری از جوامع اولیه و در ادوار مختلف، نقش عنصر فعال و‏‎ ‎‏سازنده را بازی کرده و هرگز چنین نبوده که نقش پایینتری نسبت به مرد‏‎ ‎‏داشته باشد. در این باره ویل دورانت می گوید: «در اجتماعات ابتدائی‏‎ ‎‏قسمت اعظم ترقیات اقتصادی به دست زنان اتفاق افتاده است نه به‏‎ ‎‏دست مردان. در طی قرنهای متوالی که مردان دائماً با طریقه های کهن‏‎ ‎‏خود به کشاورزی اشتغال داشتند زن در اطراف خیمه، کشاورزی را‏‎ ‎‏توسعه می داد و هزاران هنر خانگی را ایجاد می کرده است که هر یک‏‎ ‎‏روزی پایه صنایع بسیار مهمی شده است از پنبه که به گفته یونانیان درخت‏‎ ‎‏پشم است همین زن اولیه نخست ریسمان و پس از آن پارچه را اختراع کرد‏‎ ‎‏و نیز زن است که اقرب احتمال سبب ترقی فن دوخت و دوز و نساجی و‏‎ ‎‏کوزه گری و سبدبافی و کانون خانوادگی را نیز زن بوجود آورده‏‎ ‎‏است».‏‎[48]‎‏به گفته گوردن چایلد: «شأن انسان این بود که شریک طبیعت‏‎ ‎‏گردد نه آنکه طفیلی آن باشد و در این روند سرنوشت ساز احتمالاً زن‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 490

نقش عمده تری را بازی کرده است».‏‎[49]‎‏ در همین باره ارنست ماندل بیان‏‎ ‎‏می کند: «ترقی تعیین کننده از عمل کشت را بی شک باید به حساب زنان‏‎ ‎‏گذاشت».‏‎[50]‎‏ ‏

‏    ‏‏در پرتو همه این توجهات، تدابیر و تفکرات اقتصادی نمی توان منکر‏‎ ‎‏نقش مثبت، اساسی و سازنده زن در تکامل اجتماعی انسانی و فراهم‏‎ ‎‏کردن زمینه شکوفایی تمدن شد. گوردن چایلد پس از بررسی فعالیتهای‏‎ ‎‏اقتصادی گوناگون و حیاتی در عهد نئولیتیک، به اختراعاتی اشاره می کند‏‎ ‎‏که احتمالاً کار زنان بوده است. او می گوید: «از روی مدارک مربوط به علم‏‎ ‎‏آثار مادی بشر می توان حدس زد که این اختراعات کار زنان بوده آنها با‏‎ ‎‏ساختن سفال به علم شیمی، هنگام رشتن و نخ تابی به علم فیزیک و از راه‏‎ ‎‏نساجی به مکانیک آشنا شدند و کشت کتان و پنبه گیاه شناسی را به روی‏‎ ‎‏آنها گشود».‏‎[51]‎‏ ‏

‏    ‏‏مطالعه در سیر تاریخی اشتغال زن نشان می دهد که زنان در طول‏‎ ‎‏تاریخ همواره افولها و صعودهایی را در رابطه با اشتغال نسبت به مردان‏‎ ‎‏داشته است به طور کلی زن در ابتدا نقش برتری داشته، اما به همراه رشد‏‎ ‎‏کشاورزی و احتیاج به نیروی بدنی، مردان از زنان پیش افتاده اند، لکن‏‎ ‎‏زنان بار دیگر در فعالیتهای اقتصادی وارد شده و به تبع آن به استقلال‏‎ ‎‏اقتصادی و اجتماعی دست یافته است. ‏

‏     دکتر علی شریعتی ضمن بیان فراهم شدن آزادی زن به همراه و بعد از‏‎ ‎‏رنسانس و گذر از عصر سنتی و مذهبی قدیم چنین می گوید: «این‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 491

‏دگرگونی روحی و فکری و تحول عمیق ارزشهای انسانی و تغییر جهت‏‎ ‎‏اساسی فرهنگ و دانش و احساس و زندگی در خانواده، عشق در رابطه‏‎ ‎‏زن و مرد و تلقی مرد از زن و وضعیت زن در جامعه و در برابر مرد و در‏‎ ‎‏متن زندگی و ادبیات و هنر و احساسات آثار انقلابی ریشه داری گذاشت‏‎ ‎‏علم و بینش و منطق دکارتی همه چیز و حتی مقدسات و اصول اخلاقی را‏‎ ‎‏که همیشه انسان به چشم ارزشهای ما وراء عقلی و فضایل خدایی‏‎ ‎‏می نگریست مستقل انسانی نداشت در خانواده حل شده بود کم کم از‏‎ ‎‏لحاظ اقتصادی هم استقلال یافت چون توانست در خارج کار کند و‏‎ ‎‏زندگی صنعتی و پیچیده جدید و توسعه روز افزون مشاغل اجتماعی، زن‏‎ ‎‏را نیز از خانه ها بیرون کشید و به کار واداشت. استقلال اقتصادی از لحاظ‏‎ ‎‏اجتماعی نیز او را مستقل می کند و بعد در کنار شوهر و فرزندان و جود‏‎ ‎‏لذتی می یابد و مستقل می شود».‏‎[52]‎

‏    ‏‏در اسلام نیز بر مسأله استقلال اقتصادی زنان بارها تأکید شده است.‏‎ ‎‏برای نمونه در سوره نساء آیه 32 آمده است: «للرجال نصیب مما اکتسبوا‏‎ ‎‏و للنساء نصیب مما اکتسبن» (مردان را از آنچه کسب می کنند حظ و بهره‏‎ ‎‏است و زنان را نیز از آنچه کسب می کنند بهره ای است). ‏

‏     حضرت امام خمینی (ره) نیز استقلال اقتصادی زنان را مرتباً گوشزد‏‎ ‎‏کرده اند: «زنها آزادند همانطور که مردها آزادند، ما طبق قانون اسلام عمل‏‎ ‎‏می کنیم».‏‎[53]‎

‏ ‏

‏ ‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 492

وضعیت جمعیت فعال زنان 

‏     ‏‏آمار مربوط به جمعیت فعال زنان 64 ـ 15 سال برای امریکای شمالی‏‎ ‎‏50 درصد، اروپا 43 درصد، خاور دور 53 درصد، آسیای جنوبی 36‏‎ ‎‏درصد، آفریقا 42 درصد  و امریکای لاتین 25 درصد است. ‏

‏     کاهش این رقم برای جهان سوم بدان علت است که زنان این منطقه‏‎ ‎‏بدون آنکه مزدی به آنان داده شود کار می کنند یا فعالیت آنها مزد ناچیزی‏‎ ‎‏برای آنها فراهم می کند و این امر ناشی از آن است که مفهوم کار اغلب‏‎ ‎‏منحصر به کاری است که دستمزدی برای آن معین و پرداخت شود و‏‎ ‎‏دیگر اشکال فعالیت در این تعریف نمی گنجند و کار محسوب نمی گردند.‏

‏     «بر طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن کل کشور ایران در سال‏‎ ‎‏1355 حدود 1212020 نفر از زنان در جامعه به کار اشتغال داشته اند که‏‎ ‎‏در سال 1365 این میزان به رقم 987103 نفر کاهش یافت».‏‎[54]‎‏ ‏

‏    ‏‏کاهش تعداد زنان شاغل در جامعه آن هم در شرایطی که جمعیت‏‎ ‎‏کشور رشد فزاینده ای دارد نگران کننده است. افزایش جمعیت غیرفعال‏‎ ‎‏که از دلایل عمده آن، محدودیت مشارکت زنان است موجب می شود که‏‎ ‎‏تعداد افراد تحت تکفل که متکی به درآمد افراد شاغلند بالا برود بارتکفل‏‎ ‎‏سنگین گردد؛ در  حالی که زنان به عنوان درصدی از نیروی انسانی‏‎ ‎‏می توانند مولد باشند. ‏

‏ ‏

4ـ نمونه هایی از نتایج داده های پژوهش کاربردی

‏     ‏‏در ادامه نمونه هایی از نتایج و داده های پژوهش کاربردی انجام شده‏‎ ‎‏توسط نگارنده در شهر اصفهان ارائه می گردد. این تحقیق از نوع کاربردی‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 493

و جامعه آماری آن زنان شاغل و غیرشاغل شهر اصفهان بود. جمعیت‏‎ ‎‏نمونه از طریق نمونه گیری خوشه ای ـ سهمیه ای و به روش سیستماتیک از‏‎ ‎‏مناطق ده گانه شهر انتخاب شد. حجم نمونه 450 نفر زن شاغل و‏‎ ‎‏غیرشاغل بود که به 4 منطقه شهر اصفهان تعلق داشتند. فرضیه های بکار‏‎ ‎‏رفته در تحقیق که همگی اثبات گردیدند عبارتند از: ‏

‏     1ـ بین اشتغال زنان و استقلال مالی آنان رابطه معناداری وجود دارد. ‏

‏     2ـ بین اشتغال زنان و تعداد فرزندان آنان رابطه معناداری وجود دارد. ‏

‏     3ـ بین اشتغال زنان و سن ازدواج آنان رابطه معناداری وجود دارد. ‏

‏     4ـ بین اشتغال زنان و قدرت تصمیم گیری زنان در خانواده رابطه‏‎ ‎‏معناداری وجود دارد. ‏

‏     5ـ بین اشتغال زنان و همکاری و مساعدت همسرانشان رابطه‏‎ ‎‏معناداری وجود دارد. ‏

‏     6ـ بین اشتغال زنان و رشد فرهنگی ـ اجتماعی آنان رابطه معنی داری‏‎ ‎‏وجود دارد. ‏

‏     7ـ بین اشتغال زنان و اشتغال آنان رابطه معناداری وجود دارد. ‏

‏     8ـ بین اشتغال زنان و پایگاه اجتماعی آنان رابطه معناداری وجود دارد.‏

‏ ‏

5ـ مسائل و مشکلات زنان در ایران 

‏     ‏‏در بیشتر جوامع، موانع اجتماعی و قانونی وجود دارد که از توسعه‏‎ ‎‏نقش زنان و ارتقای موقعیت آنان جلوگیری می کند. ایران نیز از این حالت‏‎ ‎‏مستثنا نیست، لکن در اثر تدابیر و سیاستهایی که در سالهای اخیر اتخاذ‏‎ ‎‏گردیده در حال حاضر زنان ایران از موانع زیادی رهایی یافته اند.در دهه‏‎ ‎‏اخیر، رشد سریع در کلیه حوزه ها، ضرورت مشارکت مساوی زنان را در‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 494

توسعه ملی آشکار ساخته است. ‏

‏     بعضی برخوردها و برداشتهای اجتماعی از سوی زنان و مردان به‏‎ ‎‏منظور برابری آنان موافق به نظر نمی آید. این امر تا حدودی ریشه تاریخی‏‎ ‎‏دارد و می توان آنها را به آسانی از بین برد. دگرگونیهای اجتماعی سالهای‏‎ ‎‏اخیر ساخت اجتماعی سنتی گذشته را دگرگون کرده است. در صورتی که‏‎ ‎‏ایرا ن بخواهد به یک جامعه پیشرفته تبدیل شود باید طرز تفکر نادرست‏‎ ‎‏و قدیمی را به فراموشی بسپارد. موانع قانونی درباره موقعیت زنان، نتیجه‏‎ ‎‏طرز تفکر اجتماعی گذشته است. در بیشتر جوامعی که دارای فرهنگ‏‎ ‎‏باستانی اند و سنن و رسومی مشابه ایران دارند قوانین مخالف و همچنین‏‎ ‎‏اوضاعی را که در آن زن نقش ثانوی در جامعه دارد ملغیٰ کرده یا از بین‏‎ ‎‏برده اند. گذشته از رفتارهای اندیشیده، دو امر اساسی وجود دارند که‏‎ ‎‏می توانند نقش و موقعیت زن را در جامعه ایران دستخوش تغییر سازند،‏‎ ‎‏یعنی آموزش و اشتغال. ‏

‏     آموزش می تواند برای از بین بردن موانع اجتماعی و اقتصادی به‏‎ ‎‏تدریج یا سریعاً کمک کند. توسعه آموزش زنان در سالهای اخیر به‏‎ ‎‏صورت پدیده ای چشمگیر درآمده است. در کلیه سطوح آموزشی تعداد‏‎ ‎‏دختران دانش آموز افزایش یافته، لکن در رشته های فنی و حرفه های‏‎ ‎‏تخصصی و تربیت حرفه ای، تعداد دختران نسبت به پسران هنوز اندک‏‎ ‎‏است که بازتاب طرز تفکر کهنه مردم جامعه ماست؛ به طوری که بعضی‏‎ ‎‏از رشته های آموزشی از قبیل علوم انسانی، علوم اجتماعی، زبان و‏‎ ‎‏بیولوژی، ویژه زنان محسوب می شوند و در مقابل، رشته های آموزشی‏‎ ‎‏دیگری وجود دارند که خاص مردان محسوب می گردند.‏

‏     زنان باید نقش ارزنده ای در شکستن این طرز تفکر بازدارنده به عهده‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 495

‏بگیرند و برای کسب برابری به دنبال تنوع آموزش و تربیت حرفه ای‏‎ ‎‏باشند و موقعیتهای تازه برای خود به وجود آورند و گرایش به رشته های‏‎ ‎‏آموزشی سنتی را از بین ببرند. ‏

‏     به هرحال توسعه و تنوع فرصتهای اشتغال می تواند نقش ارزنده ای در‏‎ ‎‏بهبود موقعیت زنان در اجتماع داشته باشد. استقلال بیشتر در کار و‏‎ ‎‏فعالیت، بهره وری و مزد بیشتر، احساس نیاز به بهبود امکانات فنی، به‏‎ ‎‏طور قابل ملاحظه به تحقق این هدف کمک می کند. بیشتر جنبه های‏‎ ‎‏اشتغال نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد. برای نیل به این مقصود در بعضی‏‎ ‎‏موارد باید هدفهای تازه ای منظور گردد و در مواردی نیز در قوانین موجود‏‎ ‎‏تجدیدنظر شود. ‏

‏     دو مسأله از نظر اشتغال زنان حائز اهمیت است: ‏

‏     الف ) بهبود شرایط کار آنها در چهارچوب سنتی خود.‏

‏     ب ) تغییر نقشهای سنتی به نقشهای نو. ‏

‏     در سالهای آینده دیگر نمی توان پذیرفت که تعداد زیادی از زنان در‏‎ ‎‏چهارچوب فعالیتهای سنتی در خانواده، در امر کشاورزی و در مشاغلی‏‎ ‎‏که به نام «مشاغل زنانه» پذیرفته شده اند به کار بپردازند. وظیفه اصلی این‏‎ ‎‏است که محیط کار را بهبود بخشیده، درآمد افزایش یابد. آیا زنان خانه دار‏‎ ‎‏می توانند به صورت کارکنان نیمه وقت درآیند؟ در صورت پذیرفتن این‏‎ ‎‏فکر باید شرایطی ایجاد کرد که آنها بتوانند ساعاتی را به کار بیرون‏‎ ‎‏بپردازند یا کار بیرون را (مثل دکمه دوزی) در منزل انجام دهند. ‏

‏     در بخش کشاورزی باید به زنان تربیت حرفه ای داد و از طریق‏‎ ‎‏برنامه های ترویج کشاورزی حتی آنان را برای مشاغلی چون رانندگی‏‎ ‎‏تراکتور آماده و برنامه های عملی را برای برقراری ارتباط بین تربیت‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 496

حرفه ای و اشتغال ایجاد کرد. زنان معلم بیشتر باید به صورت چند‏‎ ‎‏وظیفه ای برای آموزش دیگر افراد جامعه روستایی تربیت شوند و نقش‏‎ ‎‏آنان در توسعه و ترویج کشاورزی باید بطور محسوس گسترش یابد.‏

‏     شرکتهای تعاونی صنایع سنتی و دستی باید به منظور حمایت از زنان‏‎ ‎‏شاغل در این فعالیتها به وجود آیند و صنایع خانگی مورد توجه واقع‏‎ ‎‏شوند. به علاوه برنامه های خاص برای کمک به کارگران ماهر زن که‏‎ ‎‏بتوانند مستقلاً کار کنند یا به صورت تعاونی فعالیت داشته باشند باید‏‎ ‎‏مدنظر قرار گیرند.‏

‏     اشتغال زنان در بخش نوین مسائل مختلفی دارد. بیشتر کارفرمایان،‏‎ ‎‏والدین و خود زنان مفهوم «کارهای مردانه» و کارهای زنانه را بدون هیچ‏‎ ‎‏مخالفتی پذیرفته اند.این نوع اندیشه که بوسیله کارفرمایان داخلی و‏‎ ‎‏خارجی نیز موردتوجه واقع می شود واقعاً نمی تواند یک الگوی قابل قبول‏‎ ‎‏برای کشور ایران نمی تواند باشد. شواهد زیادی وجود دارد که نشان‏‎ ‎‏می دهد زنان می توانند در بیشتر مشاغل فعالیت داشته باشند و وظایف‏‎ ‎‏محوله را به خوبی مردان به انجام برسانند. در امر توسعه ایجاد فرصتهای‏‎ ‎‏اشتغال زنان در این امر باید مورد توجه قرار گیرد و دولت خود به عنوان‏‎ ‎‏نمونه باید بدون توجه به این الگوها در اشتغال زنان در مشاغل به‏‎ ‎‏اصطلاح مردانه پیشقدم شود. ‏

‏     بهتر است فهرست مشاغلی که زنان کمتر در آن فعالیت دارند تهیه‏‎ ‎‏شود و تسهیلات آموزشی و تربیت حرفه ای لازم برای آماده کردن آنان‏‎ ‎‏برای این مشاغل فراهم آید. ضمناً باید توجه داشت که کشور ایران با‏‎ ‎‏کمبود نیروی انسانی ماهر در بیشتر تخصصها و مشاغل مواجه است و‏‎ ‎‏باید جهتگیری و راهنمایی لازم برای اشتغال زنان در گروههای شغلی که‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 497

کمبود وجود دارد اتخاذ شود. پذیرش زنان در سطح کارگر ماهر و‏‎ ‎‏دوشادوش سایر کارگران ماهر نشانۀ ارزنده ای از رهایی زنان از وضع‏‎ ‎‏نامساعد سنتی گذشته خواهد بود. در سطح آموزشی عالی نیز باید‏‎ ‎‏هدفهایی را درنظر گرفت که به موجب آن، زنان و دختران در مشاغل‏‎ ‎‏مردانه با توجه به نیازهای بازار کار راهنمایی در صورتی که این اندیشه ها‏‎ ‎‏بخواهد به مورد اجرا گذاشته شود باید تلاش و کوششی هماهنگ‏‎ ‎‏صورت گیرد. این رویه رامی توان با معافیت کارفرمایان از عوارض یا‏‎ ‎‏مالیات در صورتی که با تربیت حرفه ای و اشتغال زنان موافقت داشته‏‎ ‎‏باشند، توأم کرد. ‏

‏ ‏

قانون اساسی و اشتغال زنان 

‏     ‏‏اصل 27 و 43 قانون اساسی نشان دهنده نگرش قانون اساسی نسبت‏‎ ‎‏به مشاغل زنان است. ‏

‏     اصل 28: «هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف‏‎ ‎‏اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف‏‎ ‎‏است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد (یعنی اعم‏‎ ‎‏از زن و مرد) امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل‏‎ ‎‏ایجاد کند». ‏

‏     اصل 43: «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و‏‎ ‎‏محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او‏‎ ‎‏اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود: ‏

‏     ... بند 2. تأمین امکانات و شرایط کار برای همه (اعم از زن و مرد) به‏‎ ‎‏منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 498

کسانی که قادر به کارند اما وسایل کار ندارند...»‏‎[55]‎‏ این دو اصل‏‎ ‎‏نشان دهنده آن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این‏‎ ‎‏موضوع به طور اعم ـ یعنی مردان و برای زنان ـ توجه کرده است و‏‎ ‎‏محدودیت خاصی در زمینه اشتغال زنان قائل نیست. ‏

‏ ‏

6ـ نتیجه گیری 

‏     ‏‏زنان هم از طریق کار در منزل (اشتغال به طور غیرمستقیم) و هم از‏‎ ‎‏طریق کار در بیرون از منزل (اشتغال به طور مستقیم) در پیشرفتهای‏‎ ‎‏فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سهیمند. ‏

‏     از آنجا که اسلام دین کاملی است به این موضوع نیز به خوبی پرداخته‏‎ ‎‏و آزادیهای کاملی را به زنان اعطا کرده است تا ضمن برابر بودن با مردان‏‎ ‎‏بتوانند دوشادوش آنان فعالیت کنند. در طول تاریخ اسلام زنان بزرگواری‏‎ ‎‏چون فاطمه (ص)، خدیجه (ص) و زینب (ص) به عنوان سمبلها و‏‎ ‎‏اسوه های زن مسلمان نورافشانی کرده، در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی،‏‎ ‎‏فرهنگی و سیاسی بنا به ضرورت مداخله داشته اند. ‏

‏     حضرت امام خمینی (ره) نیز با توجه به نگرش اسلامی، جهانی و‏‎ ‎‏وسیع خویش این مسأله را نیز مورد توجه و دقت فراوان قرار داده و‏‎ ‎‏همواره با روشنگریهای خویش سعی در تحقق چهره واقعی زن مسلمان‏‎ ‎‏داشته اند. ایشان گاه زنان را بالاتر و برتر از مردان دانسته اند و تکلیف‏‎ ‎‏کرده اند که باید مردان در فعالیتهای مختلف مملکت مشارکت کنند و در‏‎ ‎‏سازندگی و ترقی کشور گام بردارند؛ ضمن اینکه در موارد لزوم از‏‎ ‎‏کارشکنیها و موانع تراشی در مشارکت اقتصادی زنان انعقاد کرده اند.‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 499

جمله بسیار زیبای «از دامن زن مرد به معراج می رود». حسن ختام این‏‎ ‎‏مطلب است. ‏

‏ ‏

پیشنهادها 

الف )

‏     ‏‏ـ دگرگونی در طرز تفکر و تلقی مردم از زنان و موقعیت و نقش سازنده‏‎ ‎‏آنان در اجتماع. به عبارت دیگر سرمایه گذاری در جهت توسعه فرهنگی‏‎ ‎‏جامعه. ‏

‏     ـ شناساندن فعالیتهای زنان در خانه به وسیله دولتها به عنوان نقش‏‎ ‎‏اساسی زن در خانواده، تعمیم بیمه های اجتماعی برای زنان خانه دار و‏‎ ‎‏ارتقای موقعیت اجتماعی آنان در کلیه زمینه ها، تأکید بر خود اشتغالی‏‎ ‎‏زنان در منزل و پذیرش کار خانه به عنوان یک شغل. ‏

‏     ـ ایجاد تغییر و دگرگونی در باورهای مردم نسبت به کار بیرون و‏‎ ‎‏اشتغال زنان. ‏

‏     ـ ایجاد امکانات آموزشی و پرورشی هرچه بیشتر در جامعه برای زنان‏‎ ‎‏و رفع هرگونه تبعیض در این باره به منظور نیل به تخصصها و مهارتهای‏‎ ‎‏لازم، به مقصد بهبود کاریابی و جذب در بازار کار و خود اشتغالی و ارائه‏‎ ‎‏تدابیری برای بالا بردن انگیزه زنان و دختران در ادامه تحصیلات. ‏

‏     ـ مشارکت زنان در تعیین نوع و سمت و سوی توسعه و الگوها و‏‎ ‎‏برنامه های توسعه ای کشور با دستیابی بر بهداشت بهتر، درآمد بهتر،‏‎ ‎‏مهارتها و تکنولوژی، برابری حقوقی و تسلط بر جسم و بدن خویش. ‏

‏     ـ اصلاح داده ها و شاخصهای آماری، بدون هرگونه تعصب جنسی و‏‎ ‎‏گردآوری مستمر اطلاعات جسته گریخته درباره وضعیت و جایگاه زنان. ‏


کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 500
‏ 

    ـ بهبود وضعیت بهداشت زنان و وضع بیمه و سلامت آنان در جامعه با‏‎ ‎‏توجه به برنامه های تنظیم خانواده و ایجاد امکانات بهداشتی و درمانی‏‎ ‎‏بیشتر برای استفادۀ زنان. نیز ارائه آموزشهای دوران بارداری و زایمان و‏‎ ‎‏بعد از آن از طریق رسانه ها و مراکز درمانی. ‏

‏     ـ بیمه کردن و تأمین اجتماعی زنان اعم از زنان خانه دار، مطلقه، بیوه و‏‎ ‎‏دیگر.‏

‏     ـ اتخاذ تدابیر مناسب برای پیشگیری از تبعیضهای جنسی در کار و‏‎ ‎‏فرایند خصوصی سازی فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی. ‏

‏     ـ ارتقای میزان درآمد و اعتبارات زنان از طریق تأمین اعتبارات کوتاه‏‎ ‎‏مدت و کوچک برای فعالیت اقتصادی زنان در جامعه و حمایت دولت از‏‎ ‎‏آنها. ‏

‏     ـ ایجاد مراکز مشاوره راهنمایی خانوادگی برای زنان و ارائه‏‎ ‎‏آموزشهای لازم از طریق این مراکز به منظور برخورد شایسته زنان با‏‎ ‎‏مسائل خانوادگی و اجتماعی خویش.‏

‏     ـ تقویت مراکزی که به منظور تأکید بر خود توان بخشی زنان و تعریف‏‎ ‎‏اهداف توسعه خودشان و مشارکت کامل در تصمیم گیریهای سیاسی،‏‎ ‎‏اقتصادی و فرهنگی تشکیل گردیده است. ‏

‏     ـ تشکیل «انجمن زنان در توسعه» (‏‎W.I.D‎‏) برای سازماندهی و‏‎ ‎‏برنامه ریزی الگوها و روشهای توسعه نقش و مشارکت زنان در توسعه‏‎ ‎‏ملی کشور. ‏

‏     ـ انجام دادن مطالعات و تحقیقات دربارۀ زنان و شناسایی وظایف‏‎ ‎‏سنگین و مهم آنها در کلیه زمینه ها. ‏

‏     ـ انجام دادن مطالعات و تحقیقات علمی درباره نقش زنان در اقتصاد و‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 501

توسعه کشور.‏

‏     ـ برپا کردن سمینارهای خاص برای زنان که بتوانند مشکلات و مسائل‏‎ ‎‏خود را مطرح کرده، برای ارتقای  نقش خویش گام بردارند. ‏

‏ ‏

ب ) 

‏     ‏‏دست زدن به اقداماتی در زمینه شناسایی، برنامه ریزی مشاغل و به‏‎ ‎‏کارگیری زنان در امور اجتماعی از قبیل: ‏

‏     ـ شناخت استعدادها، علایق، توان بالقوه و نقاط قدرت بانوان.‏

‏     ـ ایجاد امکانات تحصیلی و آموزشی حین خدمت بانوان برای ارتقای‏‎ ‎‏شغلی.‏

‏     ـ شناسایی مشاغل مناسب و جدید و ترویج آن. ‏

‏     ـ واگذاری شغل بر اساس علاقه. ‏

‏     ـ متناسب کردن ساعات کار زنان با وظایف غیر شغلی و امور مربوط‏‎ ‎‏به خانواده . ‏

‏     ـ ایجاد تسهیلات مناسب در محل شغل از جمله مهدکودکها،‏‎ ‎‏کودکستانها و مراکز آموزشی.‏

‏     ـ قرار دادن اولویتها و امتیازات خاص برای مشاغلی که برای زنان‏‎ ‎‏تناسب بیشتری دارند. ‏

‏     ـ تدوین مقررات حمایتی و قانونی به منظور ایجاد شرایط مناسب‏‎ ‎‏استخدامی زنان. ‏

‏     ـ برداشتن موانع ارتقای شغلی زنان شاغل و ارائه حمایتهای لازم از‏‎ ‎‏طرف دولت. ‏


کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 502

فهرست منابع 

‏1ـ قرآن کریم‏

‏2ـ ازکیا، مصطفی؛ مقدمه ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی، تهران: اطلاعات، 1370.‏

‏3ـ امام خمینی، زن از دیدگاه حضرت امام خمینی؛ تهران: نهضت زنان 1361.‏

‏4ـ امام خمینی، کلمات قصار؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، 1376.‏

‏5ـ امام خمینی، جایگاه زن در اندیشه امام خمینی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام، 1374.‏

‏6ـ امین جعفری، بتول؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، «نقش زنان در توسعه اقتصادی با‏‎ ‎‏تاکید بر کار خانه و کار شغل»، 1373.‏

‏8ـ تعلیم و تربیت در اندیشه امام خمینی؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، 1378.‏

‏9ـ توانایان فرد، حسن؛ موانع پیشرفت اقتصادی در جهان سوم، تهران: حامد. ‏

‏10ـ تودارو، مایکل؛ توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، چاپ‏‎ ‎‏سوم، وزارت برنامه و بودجه 1367.‏

‏11ـ جیروند، عبدالله؛ توسعه اقتصادی «مجموعه عقاید»، انتشارات مولوی، 1368.‏

‏12ـ حدیث ولایت، ج 3.‏

‏13ـ چایلد، گوردن؛ سیر تاریخ؛ ترجمه احمد بهمنش، دانشگاه تهران، 1346.‏

‏14ـ خامنه ای، سیدمحمد؛ حقوق زن؛ انتشارات تک، 1370.‏

‏15ـ دورانت، ویل؛ تاریخ تمدن؛ ترجمه احمد آرام، تهران: 1370.‏

‏16ـ ساروخانی، باقر؛ اثرات اشتغال زنان بر خانواده؛ تهران: 1346.‏

‏17ـ صحیفه امام، د.ره 22 جلدی.‏

‏18ـ صدر نبوی، رامپور؛ چند گفتار در جامعه شناسی کار و شغل؛ مشهد: 1370.‏

‏19ـ قطب، محمد؛ جامعه شناسی تاریخی زن؛ ترجمه محمد علی عابدی، تهران: البرز. ‏

‏20ـ کسمایی، علی اکبر؛ زن از دیدگاه دکتر علی شریعتی، تهران: نهضت زنان، 1359.‏

‏21ـ مرکز آمار ایران؛ سالنامه آماری، 65ـ1355.‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 503

22ـ مطهری، مرتضی؛ نظام حقوق زن در اسلام؛ انتشارات صدرا؛ 1365.‏

‏23ـ مکنون، ثریا و مریم صانع پور، بررسی تاریخ منزلت زن (از دیدگاه اسلام)؛ سازمان‏‎ ‎‏تبلیغات اسلامی، 1374.‏

‏24ـ موگهی، عبدالرحیم؛ سیمای زن، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1373.‏

‏25ـ یزدخواستی، بهجت؛ زنان و تغییرات اجتماعی، کمیسون امور بانوان استان اصفهان،‏‎ ‎‏1372. ‏

‏ ‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 504

 • )) عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 4، ص 427-428.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 6، ص 299-300.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 397-399.
 • )) ای مردم ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم و شما را بصورت نژادها و ملتها قرار دادیم که یکدیگر را بشناسید همانا بهترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست و خدا دانا و آگاه است.
 • )) کلمات قصار، ص 207.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 6 ـ ص 332-333.
 • )) عبدالرحیم موگهی؛ سیمای زن، قم: دفتر تبلیغات اسلامی 1373، ص 131.
 • )) حدیث ولایت، ج 3، ص 137.
 • )) نهج البلاغه.
 • )) کلمه الرسول.
 • )) کلمات قصار، 207.
 • )) کلمات قصار، ص 212.
 • )) کلمات قصار، ص 212.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 6، ص 300-302.
 • )) تبیان، دفتر 8، ص 67.
 • )) تبیان، دفتر 8، ص 67.
 • )) همان.
 • )) کلمات قصار، ص 208.
 • )) همان.
 • )) همان.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 18، ص 511-512.
 • )) کلمات قصار، ص 208.
 • )) همان.
 • )) همان ص 207.
 • )) همان ص 208.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 4، ص 436.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 3، ص 369-370.
 • )) مجله پیام زن ـ ش 56.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 9، ص 135-137.
 • ))  ر.ک: صحیفه امام، ج 7، ص 338-340.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 7، ص 341-342.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 12، ص 135.
 • )) جلوه های رحمانی، ص 47.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 14، ص 196-197.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 9، ص 135-137.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 6، ص 521.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 7، ص 504-505.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 6، ص 299-300.
 • )) مقالات سیاسی اجتماعی سازمان تبلیغات 1369، ص 163.
 • )) جامعه شناسی کار و شغل، ص 65.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 12، ص 275.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 12، ص 275.
 • )) پایان نامه فوق لیسانس نگارنده با عنوان نقش زن در توسعه اقتصادی ـ 1373.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 4، ص 414.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 5، ص 216-217.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 5، ص 216-217.
 • )) ویل دورانت، تاریخ تمدن، ص 42 ـ 43.
 • ))  گوردن چایلد، سیر تاریخ، ص 43.
 • ))  ارنست ماندل، علم اقتصاد، ص 18 ـ 19.
 • )) گوردن چایلد، همان، ص 53.
 • )) علی اکبر کسمایی،  زن از دیدگاه دکتر علی شریعتی، ص 82.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 5، ص 224.
 • )) سالنامه آماری مرکز آمار ایران سالهای 56ـ55.
 • )) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1368، صص 39 ـ 35.