کشاورزی در ایران از دیدگاه حضرت امام خمینی (س)

‏ ‏

کشاورزی در ایران از دیدگاه امام خمینی (س)

‏ ‏

حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین ابراهیمی‎[1]‎

‏ ‏

‏     ‏‏در این مقاله اینجانب درباره وضعیت کشاورزی ایران از دیدگاه امام‏‎ ‎‏خمینی (ره) به بحث می پردازم. بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران،‏‎ ‎‏کشاورزی در ایران را در حال سقوط می داند و توصیه های لازم در جهت‏‎ ‎‏حفظ و توسعه آن به مسوولان نظام می کند. ایشان معتقدند که استقلال‏‎ ‎‏فرهنگی و سیاسی، کامل نمی شود مگر زمانی که استقلال کشاورزی‏‎ ‎‏بوجود آید. ایشان طی یک بیانی می گوید: «مسأله کشاورزی ما در رأس‏‎ ‎‏همه امور است». سپس در بیان دیگری در همین رابطه آورده است «برای‏‎ ‎‏مملکت اسلامی عار است که دستش را دراز کند طرف آمریکا... ما باید‏‎ ‎‏خودکفا بشویم».‏

‏     به تناسب فرمایش فوق به دیدگاه اسلام پرداخته ایم که اسلام کیمیای‏‎ ‎‏اکبر را زراعت می داند نه طلا و نقره. از سوی دیگر کشاورزان را به منزله‏‎ ‎‏معادن که دارای ارزش ذاتی هستند نسبت به طبقات دیگر می داند و‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 417

طبقات را روبنای جامعه می داند. ‏

‏     سپس بنیانگذار جمهوری اسلامی راجع به اولویت کشاورزی، بر امر‏‎ ‎‏بازسازی صنعتی چنین مقرر می دارد که شکی نیست کشاورزی بر صنعت‏‎ ‎‏اولویت دارد اگر چه صنعت بخصوص صنعت مکانیزه کشاورزی لازم‏‎ ‎‏است. ایشان در طی عبارتی دیگر می گوید: توجه به بازسازی مراکز‏‎ ‎‏صنعتی نباید کوچکتر خللی بر ضرورت رسیدن به امر خودکفایی‏‎ ‎‏کشاورزی وارد آورد بلکه تقّدم و اولویت این امر باید محفوظ بماند...».‏

‏     در ادامه، به تفضیل نظر مورخ و جامعه شناس قرن هشتم هجری «ابن‏‎ ‎‏خلدون» را در طی بحث آورده ایم که کشاورزی بر همه امور مقدم است.‏‎ ‎‏بنیانگذار جمهوری اسلامی راجع به دو طبقه از جامعه که اساس و بنای‏‎ ‎‏جامعه را تشکیل می دهد اشاره می کند و آن دو دسته، کشاورزان و‏‎ ‎‏کارگران می باشند. حضرت امام (ره) در این باره می فرماید: «در هر‏‎ ‎‏کشوری کارگر و کشاورز، اساس آن کشور هستند. اساس اقتصادی کشور‏‎ ‎‏بسته به کارگر و کشاورز است».‏

‏     خلاصه دیدگاه امام (ره) در مورد این دو قشر این است که دو طبقه‏‎ ‎‏مذکور، باید از نظر اجتماعی هم اولویت داشته باشند و خیلی از مزایای‏‎ ‎‏اجتماعی و اقتصادی به آنها تعلق گیرد. ‏

‏     سپس ما در این باره به سخنرانی استالین که در 9 ژوئیه 1928 میلادی‏‎ ‎‏بیان کرده، اشاره کرده ایم که ایشان هم قائل است که رکن اساسی جامعه،‏‎ ‎‏کارگران و کشاورزان هستند و این دو، منبع و منشأ توسعه می باشند. بخش‏‎ ‎‏مهمی از خطا به ایشان در متن مقاله آورده شده است. ‏

‏     بنیان گذار جمهوری اسلامی دلیل برتری کشاورزان را بر دیگر طبقات‏‎ ‎‏و علّت نافع بودن شغل آنها را نسبت به مشاغل دیگر، چنین بیان‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 418

می فرماید که کشاورزی و دامداری از شغلهای انبیا است . سپس روایاتی‏‎ ‎‏را در این زمینه نقل کرده ایم که از آن جمله است: ‏

‏     «انَّ الله جَعَلَ ارزاق انبیائه فی الزَّرع و الضَّرع، ‏

‏     بدرستیکه خداوند روزی و رزق انبیای خود را در کشاورزی و چوپانی‏‎ ‎‏قرار داد.»‏

‏     سپس راجع به مدیریت شاه در امر کشاورزی و خراب کردن آن با‏‎ ‎‏طرح اصلاحات ارضی چنین می گوید: «شاه که در آغاز طرح به اصطلاح‏‎ ‎‏انقلاب سفید به دهقانان نوید می داد که در سایه اصلاحات ارضی، غلّه‏‎ ‎‏مورد نیاز کشور در داخل تأمین می شود، اکنون به جای شرمندگی، افتخار‏‎ ‎‏می کند که دو میلیون و نیم تن گندم و چهارصد تن برنج در سال وارد کرده‏‎ ‎‏است». (این آمار مربوط به پیش از انقلاب است) امام خمینی (ره) در‏‎ ‎‏تحلیل مدیریت شاه سابق می فرماید که این نوع آمارها خجالت آور است‏‎ ‎‏و اینها ضعف نظام اقتصادی را می رساند که کسی ادعا کند ما اینقدر برنج‏‎ ‎‏و گندم وارد کردیم، عوض اینکه باید بگوید این مقدار صادر کردیم.‏‎ ‎‏سپس ما به تناسب گفتار امام (ره) به تحلیل مدیریت کشاورزی در زمان‏‎ ‎‏فعلی پرداخته ایم. ‏

‏ ‏

استقلال فرهنگی و سیاسی بر پایه استقلال کشاورزی 

‏     ‏‏مباحث این گفتار بررسی برخی مسائل مربوط به کشاورزی از دیدگاه‏‎ ‎‏بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) است. در‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ایران، استقلال سیاسی مشهود و محسوس است،‏‎ ‎‏بدین صورت که سیاستگذاران از نظر سیاسی توان تصمیم گیریهای‏‎ ‎‏سیاسی را بدون آنکه محتاج به کمک خارجی یا نیازمند به اطلاع و‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 419

هماهنگی آنها باشند، دارند؛ اما استقلال کشاورزی به صورت عرضه‏‎ ‎‏محصولات کشاورزی در حد مطلوب وجود ندارد. البته در تصمیم گیری‏‎ ‎‏نوعی استقلال در امر کشاورزی موجود است، اما این استقلال مخدوش‏‎ ‎‏بوده، نمی توان آن را استقلال واقعی نامید. ‏

‏     در مقایسه استقلال سیاسی با استقلال کشاورزی باید گفت که‏‎ ‎‏استقلال سیاسی در طول استقلال کشاورزی قرار دارد. در زمان گذشته که‏‎ ‎‏ارتباطات مردمی این گونه تنگاتنگ نبود، استقلال سیاسی در عرض‏‎ ‎‏استقلال کشاورزی وجود داشت، یعنی می شد تصور کرد که با عدم‏‎ ‎‏استقلال کشاورزی، استقلال سیاسی وجود داشته باشد. رسیدن به علت‏‎ ‎‏تامۀ یک قضیه منطقی، چند علّت ناقصه لازم دارد. گاهی با چند مقدمه و‏‎ ‎‏گاهی با یک مقدمه به علت تامّه دست می یابیم. استقلال مذکور چند‏‎ ‎‏علت می خواهد تا به واقع استقلال تلقی گردد که یکی از آن علل،‏‎ ‎‏خودکفایی کشاورزی است. این موضوع به روشنی در کلمات بنیانگذار‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی مشهود است، آنجا که می فرمایند: «وابستگی اقتصادی‏‎ ‎‏مسأله ای است که وابستگی های بسیاری را به دنبال می آورد... ما اگر‏‎ ‎‏اقتصاد خود را تابع خارج نماییم ممکن است روزی خارجی ها نخواهند‏‎ ‎‏به ما چیزی بدهند. وقتی که درها را بستند ما باید تسلیم آنها بشویم تا هر‏‎ ‎‏چه می گویند عمل کنیم و این شایستۀ یک مملکت اسلامی نیست... برای‏‎ ‎‏مملکت اسلامی عار است که دستش را دراز کند طرف آمریکا... ما باید‏‎ ‎‏خودکفا بشویم... ما اگر مسامحه بکنیم و وابسته به خارج باشیم، این‏‎ ‎‏وابستگی اقتصادی به خارج قهراً وابستگی سیاسی می آورد، قهراً‏‎ ‎‏وابستگی اجتماعی می آورد و ما همان اسیرها خواهیم بود که بود و بر ما‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 420

همانها حکومت خواهند کرد که کردند...»‏‎[2]‎‏ ایران کشوری است که باید‏‎ ‎‏کشاورزی آن همه کارها باشد... مسأله کشاورزی ما در رأس همه امور‏‎ ‎‏است».‏‎[3]‎

‏    ‏‏بنابراین از دیدگاه امام (ره) به استقلال سیاسی کامل نخواهیم رسید،‏‎ ‎‏مگر آنکه استقلال اقتصادی پیدا کنیم و محور اقتصاد را هم کشاورزی‏‎ ‎‏قرار دهیم. اسلام برای رساندن مؤمنان و مسلمانان به این باور تذکراتی‏‎ ‎‏داده که در ذیل به نمونه هایی از آن اشاره می شود: ‏

‏     در قدیم گرچه یاقوت و زمرد و برخی از سنگهای گرانقیمت نیز مورد‏‎ ‎‏توجه بوده است، اما «ذهب» و «فضه» که توسط آن درهم و دینار‏‎ ‎‏می ساخته اند، مایۀ حیات، واسطۀ بقا و وسیلۀ معاملات و داد و ستد‏‎ ‎‏محسوب شده و به این لحاظ مورد توجه و عنایت فراوان بوده است با این‏‎ ‎‏وصف، در مقام مقایسه این معادن کیمیای اصغر و زراعت زراعت کیمیای‏‎ ‎‏اکبر شده است. ‏

‏     امام صادق (ع) فرموده اند: ‏

‏«الکیمیاء الاکبر الزراعة» (کیمیای بهتر و بزرگتر زراعت است.)‏‎[4]‎‏ ‏

‏    ‏‏دلیل این موضوع این است که وجود درهم و دینار در صورتی که‏‎ ‎‏تبدیل به گندم و نان نشود فایده ندارد، یعنی صاحبش را سیر نمی کند.‏

‏     این حقیقت برای قدرتهای بزرگ ثابت شده است که گندم اسلحۀ‏‎ ‎‏استراتژیک اقتصادی است و هر کس آن را واجد باشد در سکوی بالاتر‏‎ ‎‏جای دارد و هر آن کس که آن را دارا نباشد، زیردست محسوب می شود و‏‎ ‎

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 421

کسی هم که زیردست باشد، ذلیل و خوار خواهد بود؛ حال آنکه طبع‏‎ ‎‏مسلمانان به خاطر اسلامیت باید بلند بوده، در مقابل غیرمسلمان از‏‎ ‎‏برتری خاص برخوردار باشند.‏

‏     در این باره پیامبر بزرگ اسلام (ص) فرموده اند: «الاسلام یعلو و لا‏‎ ‎‏یعلیٰ علیه» (اسلام صاحب برتری است و چیزی بر او برتری ندارد). هر‏‎ ‎‏که صفت اسلامی به خود بگیرد، نسبت به غیر مسلمانان برتری پیدا‏‎ ‎‏می کند. اگر این مضمون با آیۀ شریفۀ «لن یجعل الله للکافرین علی‏‎ ‎‏المؤمنین سبیلاً» ضمیمه شود این مفهوم به دست می آید که کفار به هیچ‏‎ ‎‏وجه سلطه ای بر مؤمنان ندارند و نباید داشته باشند و اگر روزی هم سلطه‏‎ ‎‏پیدا کنند این خلاف اصل اولیۀ اسلام است. از کلمات بنیانگذار جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی به خوبی فهمیده می شود که نیاز به خارج برای خرید گندم،‏‎ ‎‏مساوی با خواری است و این مطلب، یعنی عدم استقلال اقتصادی. ‏

‏ ‏

اولویّت کشاورزی بر امر بازسازی صنعتی 

‏     ‏‏امروزه برخی از کشورها اولویت را به صنعت و برخی به امر‏‎ ‎‏کشاورزی داده اند و برخی نیز به هر دو اولویت می دهند، ولی اسلام‏‎ ‎‏کشاورزی را بر امور دیگر ترجیح داده و آن را ساحل حیات و زندگی‏‎ ‎‏می داند. در این باره بنیانگذار جمهوری اسلامی فرموده اند: «توجه به‏‎ ‎‏بازسازی مراکز صنعتی نباید کوچکترین خللی بر ضرورت رسیدن به امر‏‎ ‎‏خودکفایی کشاورزی وارد آورد، بلکه اولویت و تقدم این امر باید محفوظ‏‎ ‎‏بماند....».‏‎[5]‎‏ ‏

‏    ‏‏ممکن است یک کشور بدون صنعت ادامه حیات بدهد، اما بدون‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 422

کشاورزی نمی تواند، زیرا کشاورزی بر دیگر امور تقدم در علل دارد. در‏‎ ‎‏وضعیت فعلی جهان، اکثر کشورها هم به سوی صنعتی شدن می روند؛‏‎ ‎‏هم به سمت توسعۀ کشاورزی. ممکن است برخی فقط در زمینۀ‏‎ ‎‏کشاورزی موفق گردند یا برخی به طور موازی در صنعت و کشاورزی‏‎ ‎‏موفقیتهایی به دست بیاورند، اما این وضعیت فراگیر نیست. هر کشور باید‏‎ ‎‏حسب استعداد خویش، فعالیتی را انتخاب کند. برای کشوری که دارای‏‎ ‎‏زمینۀ کشاورزی است نپرداختن به آن، عین وابستگی محسوب می شود.‏‎ ‎‏این موضوع هم از نظر آمار و ارقام و هم از نظر رأی و دیدگاه متخصصان و‏‎ ‎‏مبانی دینی قابل اثبات است. ‏

‏     حضرت امام (ره) فرموده اند: «امر کشاورزی در کشور ما از اهم امور‏‎ ‎‏است و هدایت و اجرای آن به وجه صحیح، اساس اقتصاد کشور‏‎ ‎‏است».‏‎[6]‎‏ ‏

‏    ‏‏در اینکه کشاورزی بر صنعت مونتاژ اولویت دارد، جای هیچ گونه‏‎ ‎‏تردیدی نیست؛ چون صنعت مونتاژ اولویتهای خاصی را برای کشور به‏‎ ‎‏بار نمی آورد. البته اگر صنعت غیرمونتاژ انحصاری باشد جای تأمل دارد،‏‎ ‎‏اما باز هم به پای کشاورزی نمی رسد. کشاورزی به خاطر اشتغال زا‏‎ ‎‏بودنش بر همۀ مشاغل دیگر مقّدم است. ‏

‏ ‏

نظریه ابن خلدون در مورد اولویت کشاورزی 

‏     ‏‏عبدالرحمن بن خلدون از جامعه شناسان قرن هشتم هجری دربارۀ‏‎ ‎‏انواع معاش و تقدم کشاورزی بر آنها چنین اظهارنظر می کند:‏‎[7]‎‎ ‎

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 423

«کشاورزی و صنعت و بازرگانی از طرق طبیعی معاش به شمار می روند.‏‎ ‎‏اما کشاورزی بذاته بر همه انواع معاش مقدم است، زیرا امری بسیط و‏‎ ‎‏ساده و طبیعی و فطری است و در آن نیازی به اندیشه و دانشی نیست و‏‎ ‎‏بدین سبب در میان مردم آن را به آدم ابولبشر نسبت می دهند و او را معلم‏‎ ‎‏و انجام دهندۀ آن می دانند. و این نکته اشاره به این است که کشاورزی‏‎ ‎‏قدیمی ترین راههای معاش و شایسته ترین وسایل طبیعی آن می باشد. اما‏‎ ‎‏صنایع نسبت به کشاورزی در مرتبۀ دوم و پس از آن است؛ زیرا صنعت از‏‎ ‎‏امور ترکیبی و علمی است که در آن اندیشه و نظر را به کار می برند و از این‏‎ ‎‏رو صنعت غالباً جز در شهرها که از زندگانی بادیه نشینی متأخر و در مرتبۀ‏‎ ‎‏دوم آن است، یافت نمی شود».‏

‏     از نظر ابن خلدون کشاورزی هم بسیط است و هم ساده؛ بسیط است،‏‎ ‎‏یعنی اینکه مرکّب و پیچیده نیست تا با وسایل ابتدایی نتوان آن را انجام‏‎ ‎‏داد؛ ساده است، یعنی اینکه می توان بذر پاشید و با وسیله ای ابتدایی آن‏‎ ‎‏را زیر خاک کرد. سپس می گوید کشاورزی، که طبیعی و فطری است؛‏‎ ‎‏یعنی طبع اولیه هر انسان به سوی آن تمایل دارد و هر کس به سمت این‏‎ ‎‏کار می رود گویی کشاورزی با روح او آمیخته شده است. و اینکه می گوید:‏‎ ‎‏«در آن نیازی به اندیشه و دانشی نیست» یعنی کشاورز، به علم کشاورزی‏‎ ‎‏نیاز ندارد و قبل از شروع به کشاورزی، نیازمند تعلیم و گذراندن دوره‏‎ ‎‏عملی در این باره نیست. ‏

‏     البته مهارت و تجربه، تولید را در کشاورزی مضاف می کند و با کمک‏‎ ‎‏دانش جدید بهتر می توان موانع رشد کشاورزی را از سر راه برداشت و‏‎ ‎‏تولید آن را فزونی داد.‏

‏ ‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 424

آزادی کامل در گرو استقلال کشاورزی 

‏     ‏‏آزادی فکری و طرح و برنامه ریزی و آزادی در اجرای امور زندگی و‏‎ ‎‏حتی در تعویض و تغییر نوع حکومت، در صورتی تحقق خارجی پیدا‏‎ ‎‏می کند که استقلال کشاورزی موجود می باشد. بنیانگذار جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی فرموده اند: «اگر شما بخواهید استقلال پیدا بکنید و آزادی‏‎ ‎‏حقیقی پیدا بکنید، باید کاری بکنید که در همه چیز خودکفا باشید،‏‎ ‎‏مستغنی باشید، کشاورز باید کاری بکند که دیگر ما احتیاج گندمی به‏‎ ‎‏خارج نداشته باشیم».‏‎[8]‎‏ ‏

‏    ‏‏استقلال سیاسی در گرو استقلال اقتصادی است و استقلال اقتصادی‏‎ ‎‏هم در گرو توسعه کشاورزی، و آزادی فکر و دموکراسی هم نتیجه‏‎ ‎‏استقلال کشاورزی است. ‏

‏     در ادامه ایشان به نکته قابل توجهی اشاره کرده اند که جای دقت دارد: ‏

‏     «امر زراعت این کشور در معرض سقوط است.»‏‎[9]‎

‏ ‏

کشاورزی در ایران در معرض سقوط است 

‏      ‏‏در ایران کشاورزی روز به روز رو به سقوط است. برای سقوط‏‎ ‎‏کشاورزی دلیلهای مختلفی را می توان برشمرد. علاوه بر عدم مدیریت‏‎ ‎‏صحیح در امر کشاورزی، عوامل نامطلوب جوی و نامساعد بودن هوای‏‎ ‎‏طبیعی و نیز رشد فزایندۀ جمعیت محتاج به مواد غذایی از جمله این‏‎ ‎‏عوامل است؛ اما در این مقاله صرفاً به سقوط کشاورزی بر اثر عوامل‏‎ ‎‏طبیعی می پردازیم. البته در کلمات بنیانگذار جمهوری اسلامی، عمده این‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 425

عوامل اصلاحات ارضی، مهاجرت روستاییان به شهرها و اختلاف بین‏‎ ‎‏زارع و مالک معرفی شده است.‏

‏     اکثر کشاورزان ایرانی در روستا زندگی می کنند و عمدۀ درآمد آنها از‏‎ ‎‏زمین به دست می آید؛ چه در بخش تولید جو و گندم و چه در تولید مواد‏‎ ‎‏پروتئینی. اگر زمین مساعد باشد، شرایط جوی مطلوب فراهم گردد،‏‎ ‎‏بارندگی به موقع باشد و محصول دچار آفت نشود، کشاورز می تواند‏‎ ‎‏تخمین بزند که در آخر سال چقدر درآمد خواهد داشت. به همین علت‏‎ ‎‏گفته اند زندگی کشاورزان بر امور سست یا متزلزل بنا شده است.‏

‏     اگر سطح قیمتها را ثابت فرض کنیم، کشاورز در برخی از سالها ضرر‏‎ ‎‏می کند و در برخی سالها سود می برد و همین نابرابری هزینه و درآمد،‏‎ ‎‏موجب تزلزل روحیۀ کشاورزان شده، آنان را از ادامۀ کار باز می دارد.‏

‏     نبودن امکانات ذخیره سازی و انبار مناسب تولیدات کشاورزی،‏‎ ‎‏صدمات بسیاری را بر روحیۀ کشاورز وارد می کند. با وجود این، نامعین‏‎ ‎‏بودن قیمت محصولات کشاورزی و حتی معلوم بودن آن در صورتی که‏‎ ‎‏میزان تولید غلّات مشخص نباشد، موجب بروز عواملی است که به آن‏‎ ‎‏اشاره گردید. ‏

‏     بنابراین قیمتهای محصولات کشاورزی به طرزی بسیار بد با هزینۀ‏‎ ‎‏تولید که محاسبۀ آن نیز دشوار است، ارتباط پیدا می کند. از یک سو انسان‏‎ ‎‏بر طبیعت سلطه ندارد تا به مقدار هزینه ای که روی کار کشاورزی انجام‏‎ ‎‏داده، قیمت تعیین کند و از سوی دیگر هزینۀ تولید کشاورزی را بر اساس‏‎ ‎‏سال گذشته نمی توان محاسبه کرد، زیرا مقدار هزینه و قیمت آنها در دو‏‎ ‎‏سال متفاوت است. و آن تفاوتها چنین هستند: ‏

‏     الف) فعالیت در زمین، حالت یکنواخت ندارد: گاهی نیازمند وقت‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 426

زیاد است و گاه زمان کمی می برد، گاهی محتاج هزینۀ بالاست و گاه هزینۀ‏‎ ‎‏مصرفی معمولی است. از این رو گفته اند: «فعالیت کشاورزی صورت‏‎ ‎‏عقلایی ندارد».‏‎[10]‎

‏    ‏‏ب) کشاورزان مصرف و هزینۀ متفاوت دارند؛ در یک سال فلان مقدار‏‎ ‎‏و در سال دیگر فلان مقدار مصرف دارند و از آنجا که مصرف آنها میزان‏‎ ‎‏معینی ندارد، نمی توانند پس انداز کرده و آیندۀ خود را تأمین کنند. ‏

‏     ج) زراعت مختلط، هریک هزینۀ متفاوتی دارد. مثلاً یونجه در یک‏‎ ‎‏سال هزینۀ کمتر و گوجه فرنگی هزینۀ بیشتر می برد. در نتیجه درآمد آن‏‎ ‎‏کس که هزینه اش کمتر بوده، بیشتر است و همین طور عکس این مطلب‏‎ ‎‏هم صدق است. این تغییر و نوسانات، تعیین سهم درآمد کشاورز را در‏‎ ‎‏مواردی ناممکن یا غیرممکن می سازد و این شیوه در تصمیم گیری‏‎ ‎‏اقتصادی تأثیر دارد. با این وصف، کشاورز به سوی سقوط می رود که‏‎ ‎‏همین مهم را بنیانگذار جمهوری اسلامی متذکر شده اند: «امر زراعت این‏‎ ‎‏کشور در معرض سقوط است».‏

‏ ‏

عدم تناسب بین عرضه و تقاضا

‏     ‏‏در ایران محصولات کشاورزی طبق نیاز یا بر اساس کشش تقاضا‏‎ ‎‏صورت نمی گیرد. فرض کنید گوجه فرنگی با میزان مشخصّی مورد‏‎ ‎‏مصرف در ایران است و یا بازار صادرات ندارد یا اینکه تقاضا در حّد‏‎ ‎‏محدود است. با این همه، تولید گوجه فراوان است، اما کشش تقاضا بسیار‏‎ ‎‏اندک؛ در این حالت، نتیجه این می شود که برای کشاورز چیدن محصول‏‎ ‎‏فایده ندارد و قیمت آن در حدّی نازل است که جوابگوی هزینه جعبه و‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 427

کارتن هم نیست یا پول اجاره و حمل و نقل آن را هم جبران نمی کند. اگر‏‎ ‎‏کشاورز محصولات آماده اش جلوی چشمش بماند و نتواند آن را بچیند و‏‎ ‎‏بفروشد تا اینکه محصولاتش به هدر نرود، چه روحیه ای پیدا می کند. آیا‏‎ ‎‏تصمیم نمی گیرد کشاورزی را رها سازد و به بازار کارگری روی آورد؟ آیا‏‎ ‎‏با این اوصاف نمی توان گفت کشاورزی در ایران رو به سقوط است؟ به‏‎ ‎‏همین دلیل است که می گوییم بین تقاضا و عرضه تناسبی منطقی وجود‏‎ ‎‏ندارد. ‏

‏ ‏

دهقانان و کشاورزان منبع اصلی توسعه کشاورزی 

‏     ‏‏استالین در سخنرانی خود در کمیته مرکزی حزب کمونیست به سال‏‎ ‎‏1928 راجع به بحران غله آن زمان روسیه می گوید: «ای رفقا مشکلات ما‏‎ ‎‏در جبهۀ غلّه است». ‏

‏     این سخنرانی حاوی نکاتی است که در ذیل به آنها می پردازیم: ‏

‏     ‏نکته اول ـ ‏او معتقد است: ‏

‏     «مسأله کلی منبع اصلی توسعه، صنعت و وسایل تضمین میزان فعلی‏‎ ‎‏صنعتی شدن است... فکر می کنم که دو منبع اصلی، صنایع ما را تغذیه‏‎ ‎‏می کند؛ اول طبقۀ کارگر، دوم طبقه روستائیان. در کشورهای‏‎ ‎‏سرمایه داری، صنعتی کردن معمولاً بیشتر از طریق غارت دیگر کشورها و‏‎ ‎‏غارت مستعمرات و یا کشورهای مغلوب و یا با کمک وام های زیاد و کم و‏‎ ‎‏بیش اسارت بار از خارج، عملی می گردد». ‏

‏     سپس به نحوۀ اختلاف حزب کمونیست در شروع توسعۀ اقتصادی با‏‎ ‎‏کشورهای سرمایه داری اشاره می کند که این کشورها برای نیل به توسعه‏‎ ‎‏به غارت کشورهای دیگر و مستعمرات می پردازند و می گوید: «ما‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 428

نمی توانیم از کشورهای غربی وام بگیریم؛ زیرا گرفتن وام مساوی است با‏‎ ‎‏اسارت و تسلیم در برابر خواسته های آنان.» ‏

‏     استالین در خصوص این مشکل می گوید: «یک راه برای ما مانده و آن‏‎ ‎‏این است که به کمک تراکم داخلی، صنعت را توسعه دهیم و کشور را‏‎ ‎‏صنعتی کنیم» سپس راجع به منبع اصلی تراکم می گوید: ‏

‏     «همان طور که گفتیم دو منبع از این نوع موجود است؛ اول طبقۀ کارگر‏‎ ‎‏که ارزش آفرین هستند، دوم روستاییان» و سپس در مورد نحوۀ بهره کشی‏‎ ‎‏از روستاییان چنین اظهارنظر می کند: ‏

‏     «روستاییان مالیات های معمول را به طور مستقیم و غیرمستقیم به‏‎ ‎‏دولت می پردازند، به علاوه از یک سو کالاهای ساخته شده را به قیمتهای‏‎ ‎‏نسبتاً گزافی خریداری می کنند و از سوی دیگر بابت محصولات‏‎ ‎‏کشاورزی خود، قیمت هایی کمتر از معمول دریافت می دارند... این یک‏‎ ‎‏مالیات اضافی است که برای کشاورزان وضع شده است». همچنین در‏‎ ‎‏ادامه می افزاید: «این کار را به خاطر این انجام می دهیم که فاصلۀ بین‏‎ ‎‏دهقان که نیروی تولیدگر است و شهرنشین که نیروی مصرف کننده است،‏‎ ‎‏کم گردد تا روزی که فاصلۀ بین شهریها و روستائیها مساوی شود و‏‎ ‎‏چنانچه به این نقطه برسیم به مرام کمونیست نزدیک شده ایم».‏

‏     ‏نکته دوم ـ ‏استالین می گوید: «ما باید غلّات را ارزان بخریم و کالاهای‏‎ ‎‏تولیدی را به آنها گران بفروشیم تا ظرف چند سال فاصله بین شهر و‏‎ ‎‏روستا برداشته شود و به اصطلاح قیچی شود. بعد که به حالت عادی‏‎ ‎‏برگشتیم، مالیات روستایی را تقلیل می دهیم». ‏

‏     سپس می افزاید: «هدف از این برنامه نزدیکتر ساختن روستائیان به‏‎ ‎‏طبقۀ کارگر که رهبران کل توسعه هستند، می باشد».‏


کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 429

دو قشر اساسی کشور

‏     ‏‏در هر کشوری عده ای از مردم، اساس، عده ای دیگر روبنا و عده ای‏‎ ‎‏هم حکم حواشی را دارند. از کلمات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به‏‎ ‎‏طور صریح به دست می آید که دو قشر از جامعه هستند که اساس جامعه‏‎ ‎‏به شمار می روند: ‏

‏     «در هر کشوری کارگر و کشاورز اساس آن کشور هستند، اساس‏‎ ‎‏اقتصادی کشور بسته به کارگر و کشاورز است».‏‎[11]‎‏ ‏

‏    ‏‏در هر کشوری اقشار مختلفی در جامعه وجود دارد، از قبیل حافظان‏‎ ‎‏آب و خاک، روشنفکران و مرزداران فکری و دینی و میهنی، کاسبان و‏‎ ‎‏تاجران، که هر کدام نسبت به دیگری جایگاه و اولویت خاص خود را‏‎ ‎‏دارد، اما آنها که موجب آبادانی کشور و حیات مردمند، از اولویت ویژه‏‎ ‎‏برخوردارند؛ یعنی کارگران و کشاورزان که در هر جامعه این دو قشر مورد‏‎ ‎‏توجه نظام قانونی و اجتماعی اند؛ هرچند در ایران به این دو قشر،‏‎ ‎‏بخصوص طبقه کشاورز کمتر توجه شده است. ‏

‏     حضرت امام در اهمیت و شأن این طبقه فرموده اند: «شماها (کارگران)‏‎ ‎‏یک عضو بسیار مهمی در این کشور هستند و بسیار مؤثر برای رفع‏‎ ‎‏وابستگی کشورتان به خارج؛ کشاورزان هم یک عضو بزرگ این کشورند‏‎ ‎‏برای رفع وابستگی این کشور به خارج».‏‎[12]‎‏ ‏

‏    ‏‏در منابع اسلامی، کارگر و کشاورز به یک معنا عامل کار محسوب‏‎ ‎‏می شوند. کارگر مجاهد فی سبیل الله قلمداد شده است و گفته اند که:‏‎ ‎‏«الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله»؛ (آن که برای گذران معیشت‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 430

خانواده اش تلاش کند همانند مجاهد در راه خداست). بنابراین کشاورزان‏‎ ‎‏در حقیقت کارگرند؛ با این فرق که کارگران ساده برای مزد روزانه کار‏‎ ‎‏انجام می دهند، ولی کشاورزان برای مزد سالانه. ضرورت اجتماعی کارگر‏‎ ‎‏را به کارگری کشانیده و این ضرورت، کارگرپذیر است. برخی نمی توانند‏‎ ‎‏به تنهای همۀ کارهای خودشان را انجام دهند لذا نیاز به اجیر دارند و‏‎ ‎‏برخی هم که کار قابل توجهی ندارند، ضرورت، ایجاب می کند تا کارگر‏‎ ‎‏دیگران گردند. پس نظام کارگری بین دو ضرورت متولد شده است. گرچه‏‎ ‎‏فروش کار بطور نقد بدون اینکه تبدیل به تولید شود خلاف اصل آزادی و‏‎ ‎‏حریت در عمل می باشد. اما ضرورت اجتماعی، هر یک به طور جداگانه‏‎ ‎‏توجیه می کند و البته کشاورزی را بر کارگری مقدّم می دارد. ‏

‏ ‏

دلیل اهمیت و شرافت کشاورزی بر کارگری 

‏     ‏‏گفته شد که کارگری شغل دوم و کشاورزی یک شغل اول به شمار‏‎ ‎‏می رود؛ زیرا در کارگری نتیجۀ کار برای خریدار کار، است اما در‏‎ ‎‏کشاورزی نتیجۀ کار برای خود کشاورز است. ابن خلدون در این باره‏‎ ‎‏می گوید: ‏

‏     «کشاورزی به انبیاء نسبت داده شده است... کشاورزی بذاته بر همۀ‏‎ ‎‏انواع معاش مقدم است».‏‎[13]‎‏ ‏

‏    ‏‏به تعبیری، کشاورزی عبارت است از تولید به وسیله سرمایۀ یدی و‏‎ ‎‏دانه و زمین که مجموعاً حاصلی را نتیجه می دهد. از حضرت امام‏‎ ‎‏صادق(ع) در منابع دینی وارد شده که فرموده اند: «ان الله جعل ارزاق‏‎ ‎‏انبیائه فی الزرع و الضرع» (خداوند رزق و روزی پیامبران را (که بهترین‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 431

مخلوقات او بوده اند) در زراعت و دامداری قرار داده است).‏‎[14]‎‏ در بیان‏‎ ‎‏دیگری از امام محمد باقر (ع) آمده است «خیر الاعمال الحرث یزرعه»‏‎ ‎‏(بهترین شغل کشت و کار است).‏‎[15]‎‏ اما متأسفانه این شغلی که این قدر‏‎ ‎‏اهمیت و شرافت دارد و ذاتاً شریفترین کسبهاست، امروزه کم درآمدترین‏‎ ‎‏مشاغل گشته و ناپسند و پر رنج و مشقّت بار جلوه نموده است، که البته‏‎ ‎‏این نقیصه از ناحیۀ عدم مدیریت و عدم توجه جامعه و کم بها دادن به‏‎ ‎‏کشاورزان است. در جمهوری اسلامی که انتظار می رود به خاطر رعایت‏‎ ‎‏مسائل اسلامی به این امور توجه لازم شده باشد، مع الاسف از قافله‏‎ ‎‏کشاورزی پیشرفته، عقب مانده ایم و تغییر محسوسی در نظام کشاورزی‏‎ ‎‏ما دیده نمی شود. ‏

‏ ‏

چرا شاه باید خجالت بکشد؟

‏     ‏‏امام خمینی (ره) وارد کردن موادغذایی بخصوص گندم را برای‏‎ ‎‏مسئولان کشور خجالت آور می دانند و دربارۀ عمل شاه معدوم چنین‏‎ ‎‏می فرمایند: «شاه که در آغاز طرح به اصطلاح انقلاب سفید به دهقانان‏‎ ‎‏نوید می داد که در سایۀ اصلاحات ارضی، غلۀ موردنیاز کشور در داخل‏‎ ‎‏تأمین می شود. اکنون به جای خجلت زدگی، افتخار می کند که دو میلیون و‏‎ ‎‏نیم تن گندم و چهارصدتن برنج در سال جاری وارد کرده است».‏‎[16]‎‏ ‏

‏سپس در بیانات دیگری می فرمایند: «شاه بخاطر رضایت آمریکا و تأمین‏‎ ‎‏خواسته های او مردم را به سمت کارگری در کارخانه کشانید و به مرور‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 432

کشاورزی را تعطیل و بازار را برای آمریکا در داخل باز کرد... امروزه که‏‎ ‎‏من در پاریس هستم، جمعیت زیادی از دهقانان به تهران پناه آورده اند و‏‎ ‎‏در گوشه و کنار آن زاغه تشکیل داده و در جاهای بدون آب و برق و دیگر‏‎ ‎‏امکانات به سر می برند. ‏

‏     لازمه حرف امام این است که اگر مدیریت کشاورزی خوب شود و‏‎ ‎‏موضوع اراضی کشاورزی سامان یابد، وضع کشور بهبود می یابد و در آن‏‎ ‎‏صورت، نه زاغه نشین داریم نه واردات گندم. به نظر می رسد علت رکود‏‎ ‎‏کشاورزی در ایران فقط موضوع تقسیم اراضی نیست، بلکه عوامل‏‎ ‎‏دیگری از قبیل خشکسالی، کمبود آب زیرزمینی، عدم مدیریت در‏‎ ‎‏مهارآبهای فصلی، عدم توجه به خواسته های کشاورزان و یاری نرساندن‏‎ ‎‏مناسب به آنها به ضمیمۀ نبودن امکانات شهری در روستا موجبات رکود‏‎ ‎‏کشاورزی در ایران را فراهم آورده است. البته گفتنی است که اصلاحات‏‎ ‎‏ارضی هم فایده داشته و هم ضرر داشته است.‏

‏ ‏

مکانیزه کردن کشاورزی 

‏     ‏‏کشاورزی چه به شکل مکانیزه، و چه به صورت سنتی، اشتغال زاست‏‎ ‎‏و نفس اشتغال مطلوب است. بنیانگذار جمهوری اسلامی در جواب‏‎ ‎‏خبرنگاری که سؤال کرد آیا می خواهید کشاورزی ساده داشته باشید یا‏‎ ‎‏مکانیزه؟ و در صورتی که مکانیزه باشد، وسایل کشاورزی را از کجا تهیه‏‎ ‎‏می کنید؟ پاسخ دادند: «ما کشاورزی خود را مکانیزه خواهیم کرد و دولت‏‎ ‎‏اسلامی موظف است که آنچه را زارعین احتیاج دارند به بهترین وجه در‏‎ ‎‏اختیار آنان بگذارند. اگر کشاورزی صحیح در ایران به وجود آید ما در‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 433

آینده یکی از صادرکنندگان مواد غذایی خواهیم بود».‏‎[17]‎‏ ‏

‏    ‏‏برخی می پندارند کلمۀ مکانیزه وحشت آور است. از این نظر معتقدند‏‎ ‎‏که همراه مکانیزه شدن، تغییر در سنت دیرینه پیش می آید و این تغییر‏‎ ‎‏سنت موجب تغییر در عقیده و دین می شود. سپس نتیجه می گیرند که‏‎ ‎‏برای ثابت ماندن دینمان هیچ نوع تغییری را در سیستم کشاورزی‏‎ ‎‏نمی پذیریم. امروزه همین تفسیر برای واژۀ اصلاح یا اصلاح طلبی نیز بیان‏‎ ‎‏شده است، چه برخی می گویند اصلاح جامعه مساوی است با تغییر‏‎ ‎‏شیوه ها و سنتهایی که به آن عادت کرده ایم. با این حال بنیانگذار جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی، نظام مکانیزه ای را می پذیرند و آن را مخالف شرع و عقل‏‎ ‎‏نمی دانند و به این امر توجه دارند که همراه مکانیزه شدن یک سری‏‎ ‎‏تحوّلات اجتماعی و ذهنی در جامعه ایجاد می گردد؛ زیرا با آمدن‏‎ ‎‏ماشین آلات از تحولات در سیستم زندگی ناگزیر خواهیم بود. ‏

‏ ‏

دیدگاه امام درباره اصلاحات اراضی در ایران  

‏     ‏‏در ایران طی سالهای 1341 تا 1351 شمسی امری به نام اصلاحات‏‎ ‎‏ارضی اتفاق افتاد که یکی از اهداف آن، حذف نظام ارباب و رعیتی بود.‏‎ ‎‏بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران این عمل شاه را رفرم و نوعی فریب‏‎ ‎‏می داند و می گوید: «زراعت ما را بکلی به هم زدند به اسم اصلاحات‏‎ ‎‏ارضی که تز آمریکاییها بود، اصلاحات ارضی به ما چه مصیبتی وارد کرد.‏‎ ‎‏تمام زراعتهای ایران را از بین برد... زراعت ما بکلی فلج شده است دیگر‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 434

ما زراعت نداریم و معلوم نیست که عاقبتش به کجا برسد...‏‎[18]‎‏ «عمدۀ‏‎ ‎‏مطلب ایران کشاورزی بود. اینها به اسم اصلاحات ارضی کشاورزی را‏‎ ‎‏بکلی از بین بردند و ایران شریک بازاری که دستش را هی دراز می کند‏‎ ‎‏پیش دولتهای خارجی خصوصاً آمریکا، گندم بده، جو بده... اصلاحات‏‎ ‎‏ارضی شاه جز برنامه ای برای از بین بردن کشاورزی ایران و تحمیل‏‎ ‎‏اقتصاد تک محصولی بر جامعه چیزی نبود به طوری که امروزه اکثر‏‎ ‎‏نیازهای غذایی ما از خارج وارد می شود. با بر هم خوردن وضع‏‎ ‎‏کشاورزی، دهقانان دهات و زمین ها را رها کرده و به شهرها هجوم‏‎ ‎‏آورده اند. سیاست غلط شاه هم در مورد صنایع مونتاژ نه تنها مشکلی را‏‎ ‎‏حل نکرد و زندگی روستائیان مهاجر را حتی در حد قابل تحمل، تأمین‏‎ ‎‏ننمود، بلکه کشور را هرچه بیشتر وابسته به اجانب کرد که اثرات سوء‏‎ ‎‏اقتصادی آن غیرقابل محاسبه است...‏‎[19]‎‏ «آیا این اصلاحات ارضی از‏‎ ‎‏بزرگترین خیانتها بر این مملکت نیست؟ که زراعت مملکت را بکلی از‏‎ ‎‏بین بردید و دهقانهای بیچاره را همچو کردید که هجوم آوردند به‏‎ ‎‏شهرستانها».‏

‏     از نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، طرح اصلاحات ارضی در‏‎ ‎‏ایران ناموفق بوده، چه اگر چنین نبود بایست وضع کشاورزان بهتر شد و‏‎ ‎‏آنها در همان محل کشت و زرع می ماندند و مهاجرت نمی کردند یا کمتر‏‎ ‎‏به شهرها می آمدند و زندگی زاغه نشینی در گوشه کنار شهرها پدید‏‎ ‎‏نمی آمد و ...‏


کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 435

اشکال بر مدیریت فعلی کشاورزی 

‏     ‏‏ممکن است تمام این اشکالها بر مدیریت فعلی وزارت کشاورزی وارد‏‎ ‎‏باشد؛ بدین ترتیب که بیش از 20 سال از انقلاب اسلامی می گذرد و‏‎ ‎‏حدود ده سال آن، در پرتو مدیریت کلی حضرت امام (ره) قرار داشته‏‎ ‎‏است و در دهۀ اخیر هم دیگر مسئولان نظام بر کشاورزی و توسعه و‏‎ ‎‏مکانیزه کردن آن تأکید داشته اند، اما با این همۀ نتیجه مطلوب حاصل‏‎ ‎‏نشده است؛ نه فقط قدمی به جلو نیامده ایم، بلکه به قهقرا رفته ایم. هنوز‏‎ ‎‏کشاورزان به سوی شهرها مهاجرت می کنند و چون شغل و کار مناسب‏‎ ‎‏برای آنها در شهرها وجود ندارد، به شغلهای گوناگونی رو می آورند.‏‎ ‎‏گاهی یک روستا یا بخشی از روستا خالی از سکنه می شود و زمین ها بایر‏‎ ‎‏می گردند، درختها خشک می شوند، حیوانها و دامها به فروش می روند،‏‎ ‎‏تولید محصولات کشاورزی تنزل می یابد، لبنیات از روستاها صادر‏‎ ‎‏نمی شود، آمد و رفت تقلیل می یابد، مدرسۀ روستایی از دانش آموز خالی‏‎ ‎‏می شود و در نتیجه بودجۀ آموزش و پرورش به هدر می رود و تمام‏‎ ‎‏زحمات شبانه روزی جهادسازندگی و کمکهای مردم ضایع می گردد.‏‎ ‎‏بدیهی است که پیامد این امور، بروز زمینه های وابستگی به خارج است.‏

‏ ‏

تاریخچۀ مختصری از اصلاحات ارضی در ایران 

‏     ‏‏از سال 1341 تا 1342 در طی دو مرحله و به  مدت ده سال، دستور‏‎ ‎‏اصلاحات ارضی از طرف حکومت شاه صادر شد. به این صورت بود که‏‎ ‎‏از طرف ژاندارمری وقت، به صورت مأموریت ویژه، یک اکیپ نظامی به‏‎ ‎‏روستاها و هر جا که کشاورزان جمع بودند، می آمدند و به اجبار از‏‎ ‎‏دهقانان می خواستند که در ادارۀ ثبت ـ که زیرنظر نظامیان آن روز بود ـ‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 436

حاضر شده، زمین زراعتی خود را به ثبت برسانند. ‏

‏     از این میان برخی زمین زراعتی، مال خودشان بود یا به ارث آن را‏‎ ‎‏مالک شده بودند. بعضی هم فقط زارع بودند و حق مالکیت می پرداختند؛‏‎ ‎‏بدین صورت که زمین را کشت می کردند و هنگام برداشت، ‏‏ محصول را‏‎ ‎‏طبق قرارداد به مالک می دادند. نظامیان از این گروه زارعان هم خواستند‏‎ ‎‏که زمین را به نام خودشان ثبت کنند. گفته می شد زارعی که چندین سال‏‎ ‎‏روی زمین کشت کرده باشد خودش مالک زمین می شود و در عوض،‏‎ ‎‏مبلغ ناچیزی را باید به مالک بپردازد. در این بین برخی افراد، زمینهای‏‎ ‎‏خودشان را به ثبت رساندند و برخی امتناع کردند. بعضی زمین متعلق به‏‎ ‎‏مالک را بنام خود ثبت کردند و برخی هم با مالک به تفاهم رسیدند و این‏‎ ‎‏کار را نکردند. بعضی پیش از آن مقدار زمینی که زیر کشت داشتند به نام‏‎ ‎‏خود ثبت کردند و برخی هم کمتر از آن مقدار. گاه در یک خانواده یکی از‏‎ ‎‏برادران، زمین زیر کشت را به نام خود ثبت می کرد و اسمی از بقیه برادران‏‎ ‎‏به میان نمی آورد. ‏

‏     از طرف دیگر، برخی افراد، به ثبت رساندن زمین مالک را به نام خود،‏‎ ‎‏به دلیل عدم رضایت مالک حرام می دانستند. برخی هم بعد از به ثبت‏‎ ‎‏رساندن، مالک را راضی می کردند. ‏

‏     مجلس شورای اسلامی در دوره اول و دوم، تصمیم داشت که مسأله‏‎ ‎‏این اراضی را حل کند ولی تا کنون که حدود بیست و یک سال از انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی می گذرد، تکلیف زارعان و مالکان را مشخص نکرده است که در‏‎ ‎‏نتیجه، آنان که متدین می باشند، به نحوی مالک را راضی می کنند و افراد‏‎ ‎‏دیگر هم کما فی السابق از این اراضی بهره برداری می کنند بدون اینکه‏‎ ‎‏مالک یا ورثۀ آن را راضی کرده باشند. ‏


کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 437
‏  

  در اینجا این سؤال مطرح می شود که چرا حضرت امام (ره) این‏‎ ‎‏اراضی را به صاحبانشان برنگرداند؟ بخصوص آن قسمت از اراضی که‏‎ ‎‏شرعیت آن محرز نبوده است؟ آیا این عدم اقدام امام، دلیل بر رضایت او‏‎ ‎‏بوده است؟ از گفتار، نظرات و جبهه گیری ایشان در مواضع و مراحل‏‎ ‎‏مختلف، چه چیزی را می توان اسنتباط کرد؟ آیا این موضوع را به مجلس‏‎ ‎‏شورای اسلامی واگذار نکرده بودند تا نمایندگان دوره اول، دوم و حتی‏‎ ‎‏سوم، تکلیف آن اراضی را روشن کنند؟ ‏

‏     ظاهر امر همین است که امام از مجلس خواسته و سفارشات لازم را‏‎ ‎‏نموده بود اگر چه از بعضی از سخنان‏‎[20]‎‏ ایشان توهم خلاف این مطلب به‏‎ ‎‏ذهن می آید. بخصوص که در جواب کسی که سؤال کرده بود: با این‏‎ ‎‏زمینهای کشاورزی چه خواهید کرد؟ آیا آنها را به صاحبانشان‏‎ ‎‏برمی گردانید یا به همان حال باقی بمانند، فرمود: «خیر، زمین ها به مالکین‏‎ ‎‏بر نمی گردد. مالکین مالیات اسلامی را در طول تاریخ نداده اند و تمام‏‎ ‎‏املاک آنها به دولت برمی گردد.»‏‎[21]‎

‏    ‏‏حال منظور امام (ره) از مالیات اسلامی چیست؟ منظور ایشان از‏‎ ‎‏مالیات اسلامی، زکات است که به محصولات کشاورزی تعلق می گرفته‏‎ ‎‏است، آن هم در صورتی که آن اراضی زیر کشت جو، گندم، ذرّت، خرما و‏‎ ‎‏کشمش رفته باشد. اما به محصولات برنج و حبوبات و ... زکات تعلق‏‎ ‎‏نمی گیرد. ‏

‏     حال اگر مالکانی را در نظر بگیریم که زکات به محصولات آنها تعلق‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 438

می گرفته و آنرا نداده باشند آیا این حکم شامل آنها می شود؟ از آنجا که‏‎ ‎‏زکات سهم فقرا است، در صورتی که آن سهم (زمین) مال کشت کنندۀ آن‏‎ ‎‏است که وی مستحق زکات باشد و گرنه زکات باید در صندوقی برای فقرا‏‎ ‎‏گذاشته شود یا به حساب آنان منظور شود که اگر ما دولت را موظف به‏‎ ‎‏جمع آوری زکات کنیم، می بایستی آن را به مستحقانش برساند نه کشت‏‎ ‎‏کنندۀ زمین، به این دلیل که ممکن است کشت کنندۀ زمین مستحق زکات‏‎ ‎‏نباشد. ‏

‏     و اما اگر زکات به محصولات آن زمین تعلق نگرفته باشد، کشاورز‏‎ ‎‏نمی تواند بابت عدم پرداخت زکات توسط مالک، زمین را تصاحب و به‏‎ ‎‏نام خودثبت کند زیرا در این صورت مالک بدهکار فقرا نیست. ‏

‏     بنابراین مالیات اسلامی که همان زکات است، متعلق به اموری است‏‎ ‎‏که مشمول زکات باشد و دولت یا زارع در صورتی می توانند زمین مالک‏‎ ‎‏را تصاحب کنند که او زکات را نداده باشد علاوه بر اینکه این کار هم با‏‎ ‎‏حکم ویژه قابل اجرا است و اینهم خود جای بحث دارد که آیا به اجبار‏‎ ‎‏می توان زکات را گرفت یا خیر؟‏

‏     حال آیا همۀ اراضی حکم واحدی دارند؟ درست است که پیش از‏‎ ‎‏انقلاب برخی از مالکان، اراضی را به زور و به اجبار کشاورزان و کوچ آنها‏‎ ‎‏و یا با حیله، گرفته اند یا کشاورزان را وادار به کار کرده و در نتیجه، زمین‏‎ ‎‏بایر را به نام خود آباد کرده اند یا با دستگاه حکومتی وقت ساخته و‏‎ ‎‏اراضی را به تیول و تصاحب خود درآورده اند یا با اخذ وام کلان از‏‎ ‎‏بانکهای دولتی، منطقه ای را آباد و به نام خود ثبت و ضبط کرده اند بعد از‏‎ ‎‏انقلاب هم در مواردی احتمال این نحوه ضبط و ثبت املاک بوده است،‏‎ ‎‏اما اینها هیچکدام دلیل نمی شود که زارعان، زمین زیر پای خود را که‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 439

مدتی به زیر کشت برده اند، به نام خود ثبت کنند و مالک را ـ چه زمین را‏‎ ‎‏خریده باشد، یا به ارث به او منتقل شده، یا با کار و به صورت حیازت و‏‎ ‎‏آباد کردن به آن دست یافته باشد ـ محروم کنند علاوه بر اینکه در برخی‏‎ ‎‏موارد مالکان فقیرتر از زارعان می باشند و اگر بنا شود که این اراضی به‏‎ ‎‏نفع فقیران تصاحب شود مالکان اولیه در ـ استحقاق زکات اولویت دارند. ‏

‏     بنابراین در مورد این نظریه، این توجیه صحیح به نظر نمی رسد و باید‏‎ ‎‏سراغ توجیه و دلیل دیگری رفت. ‏

‏ ‏

توجیه نظریه حضرت امام (س)

‏     ‏‏اگر چه حضرت امام در جواب خبرنگان مذکور فرموده که مالکان‏‎ ‎‏زمین چون مالیات اسلامی نداده اند، زمینهای آنها مصادره خواهد شد‏‎ ‎‏ولی ایشان در مقام جواب نقضی بوده اند و به اصطلاح آن روزها، امام‏‎ ‎‏جواب انقلابی داده اند والّا امام در جای دیگر در جواب خبرنگاری که 3‏‎ ‎‏موضوع (اصلاحات ارضی، صنعتی کردن مملکت و زنان) پرسیده بود‏‎ ‎‏چنین جواب داده اند:‏

‏     «هدف از اصلاحات ارضی شاه خصوصاً این بود که بازاری برای‏‎ ‎‏کشورهای خارجی (خصوصاً آمریکا) ایجاد کند، اما اصلاحات ارضی که‏‎ ‎‏ما خواستارش هستیم، کشاورز را از محصول کارش بهره مند خواهد‏‎ ‎‏ساخت و مالکانی را که بر خلاف قوانین اسلامی عمل کرده اند، مجازات‏‎ ‎‏خواهد کرد.»‏‎[22]‎‏ بنابراین هدف امام (ره) از اصلاحات ارضی تقویت جنبۀ‏‎ ‎‏اقتصادی کشاورزی است نه مشغول کردن ذمّه آنها اگر چه به خواسته‏‎ ‎‏امام، هنوز پاسخ عملی داده نشده است و مشکل زارعان و مالکان بدون‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 440

حل، باقی مانده است. ‏

‏     حال با توجه به اینکه زمین، مال مالک است اراضی به عمل زارع‏‎ ‎‏نیست و درآمد حاصله مشورعیت ندارد این سؤال پیش می آید که اگر‏‎ ‎‏کسی بدون اذن مالک، روی زمین او کشاورزی کند آیا این، حکم تصرف‏‎ ‎‏عدوانی ندارد؟ آیا نباید رضایت مالک را بدست آورد؟ آیا نانی که از این‏‎ ‎‏زمین بدست می آورد مصداق اکل المال بالباطل نیست؟‏

‏     در هر صورت مشخص است که تصرف زارع، نهایتاً شرعیت ندارد یا‏‎ ‎‏لااقل تصرف او عدوانی است و نیاز به اذن بعدی مالک را دارد بخصوص‏‎ ‎‏در مواردی که مالک عدم اذن خود را اعلام می کند. ‏

‏     بنابراین با توجه به این ابهامات و ایرادات، مسکوت ماندن قانون‏‎ ‎‏مربوط به اصلاحات ارضی برای زارع و مالک زیانبار است و ضرورت‏‎ ‎‏دارد که تکلیف اینها هر چه زودتر روشن شود. ‏

‏ ‏

اصلاح کشاورزی از دیدگاه امام (س)

‏     ‏‏حضرت امام در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسیده بود «وضع‏‎ ‎‏کشاورزی در 15 سال اخیر (که) من دیده ام کاملاً مختل شده، آیا امکان‏‎ ‎‏دارد که این دو مرتبه عمران بشود؟» چنین می گویند: ‏

‏     «باید کارشناس های ایران و مردم ایران راجع به این موضوع بسیار‏‎ ‎‏کوشش کنند که این خرابی ها رفع شود و البته مدت طولانی می خواهد.‏‎ ‎‏بازسازی کشاورزی امری ضروری است که به این زودی ها تحقق پیدا‏‎ ‎‏نمی کند.»‏‎[23]‎‏ ‏

‏    ‏‏با توجه به اینکه این بیانات، در اوایل انقلاب صورت گرفته، از نظر‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 441

امام، باید روی کشاورزی از جهات مختلف تحوّل صورت گیرد که یکی ز‏‎ ‎‏آنها، حل نهایی اصلاحات ارضی است پس امروز، آنچه تکلیف، حکم‏‎ ‎‏می کند روشن کردن مسألۀ اصلاحات ارضی است و این مسأله جز با کار‏‎ ‎‏کارشناسی امکان ندارد و گرنه مشکل اختلاط اموال به حرام، برای‏‎ ‎‏افرادی که این زمینها را تصاحب کرده اند بدون حل باقی خواهد ماند که‏‎ ‎‏این خود، یکی از عوامل کم بارانی و قحطی در این زمان می تواند باشد. ‏

‏ ‏

اصلاحات ارضی در اروپای شرقی 

‏     ‏‏قانون اصلاحات ارضی بعد از جنگ جهانی اول، ابتدا در اروپا و بعد‏‎ ‎‏به مرور در آسیا وارد شد. در اواخر جنگ جهانی اول، ناآرامی های‏‎ ‎‏روستائیان در اروپای شرقی ابعاد تازه ای یافت که متعاقب آن، روستائیان‏‎ ‎‏از عرضه محصولات کشاورزی خود به بازار خودداری کرده و به هرج و‏‎ ‎‏مرج سیاسی دست زدند. علت این کار چه بود؟ ‏

‏     به نظر تحلیل گران اقتصادی، علت این کار، کمبود سرمایه زراعی، نیاز‏‎ ‎‏شدید به نیروی کار و میزان تولید کم بوده ولی از دید روستائیان، علت،‏‎ ‎‏نداشتن زمین کافی برای زراعت قلمداد شده است. ‏

‏     در ژوئیه 1917 م که ارتش آلمان، کشور رومانی را مورد تاخت و تاز‏‎ ‎‏قرار داد، باعث شد که رومانی ـ پس از پایان جنگ ـ دست به اصلاحات‏‎ ‎‏ارضی بزند. لازمۀ این کار، مصادرۀ املاک بزرگ و تقسیم آن بین‏‎ ‎‏روستائیان بود. پس از رومانی، بقیۀ کشورهای اروپای شرقی نیز وارد‏‎ ‎‏اصلاحات ارضی شدند. ‏

‏     در روسیه، بُلشویک ها هم تصویب مصادرۀ کامل اراضی را ضروری‏‎ ‎‏دانستند. در سال 1919 نیز در چکسلواکی املاک بزرگ را مصادره‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 442

نمودند در لهستان هم این کار در سال 1925 م انجام گرفت. ‏

‏ ‏

اصلاحات ارضی در رومانی 

‏     ‏‏نحوه تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی در رومانی بدین‏‎ ‎‏صورت بود که اراضی بزرگ، بین دهقانانی که در خدمت نظام بوده یا در‏‎ ‎‏جنگ، بستگان آنها کشته شده یا کسانی که بدون زمین مانده بودند، توزیع‏‎ ‎‏می شد که آن اراضی بزرگ عبارت بودند از: ‏

‏     1ـ اراضی سلطنتی. 2ـ اراضی دولتی مربوط به بانک روستایی. 3ـ‏‎ ‎‏اراضی سرمایه داران و مُلّاک. 4ـ اراضی وقفی. 5ـ اراضی اتباع خارجی‏‎ ‎‏(چه آنها که در خارج متولد شده اند و  چه آنها که در داخل متولد‏‎ ‎‏شده اند). 6ـ زمین روستائیانی که در محل روستا حاضر نباشند. ‏

‏     در تاریخ 15 اوت 1916 م مقرر شد که اراضی کمتر از 100 هکتار و‏‎ ‎‏همچنین چراگاههای عمومی و زمین های نفت خیز، از این قانون مستثنی‏‎ ‎‏شوند.‏‎[24]‎‏ ‏

‏ ‏

اصلاحات ارضی در روسیه 

‏     ‏‏نوعی تقسیم اراضی در شوروی سابق به چشم می خورد که از‏‎ ‎‏سخنرانی استالین که در 9 ژوئیه 1928 م ایراد شده و راجع به روستائیان‏‎ ‎‏و صنعتی شدن کشور می باشد، بدست می آید که وی که در کمیته مرکزی‏‎ ‎‏حزب کمونیست در «پِلنُئُوم» ایراد سخن می کرده، چنین آغاز می کند: ‏

‏     «راه خروج از این وضعیت (نابسامان اقتصادی) چیست؟»‏


کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 443
‏    

سپس راه حل هایی راارائه می کند که از این قرارند: ‏

‏     «1ـ یک راه حل آن است که تولیدات کوچک و متوسط کشاورز‏‎ ‎‏روستایی راتا حد امکان افزایش دهیم. خیش فولادی را جانشین خویش‏‎ ‎‏چوبی کنیم. ماشین آلات کوچک و متوسط، کود، بذر و کمک های علمی ـ‏‎ ‎‏زراعی را در اختیار کشاورز قرار دهیم و روستائیان را در درون تعاونی ها‏‎ ‎‏تشکّل بخشیم. با تمامی دهکده ها قراردادهایی منعقد سازیم و بهترین‏‎ ‎‏بذر را با استفاده از وام، در اختیار آنها قرار داده و بدین ترتیب اعتبار‏‎ ‎‏جمعی برای روستائیان فراهم آوریم. همچنین از طریق ایستگاههای‏‎ ‎‏کرایه، ماشین آلات بزرگ را در اختیارشان بگذاریم. ‏

‏     2ـ راه حل دیگر اینکه به روستائیان فقیر یا متوسط، کمک کنیم تا‏‎ ‎‏بتدریج مزارع کوچک و پراکندۀ خود را به صورت مزارع جمعی بزرگ، به‏‎ ‎‏پایه استفاده از تجهیزات فنی جدید و کار جمعی، درآورند تا برای آنها‏‎ ‎‏سودآورتر شود.»‏‎[25]‎‏ ‏

‏    ‏‏از صحبتهای استالین چنین بدست می آید که اصلاحات ارضی، در‏‎ ‎‏قالب تعاونیها قابل حل می باشد و این کار را باید صورت گیرد. اما امروز‏‎ ‎‏که هفتاد و دو سال از این سخنان می گذرد، کشورهای شوروی سابق‏‎ ‎‏نتوانسته اند بین شهر و روستا تعادل ایجاد نمایند و بدون واردات گندم،‏‎ ‎‏جامعه را اداره کنند. ‏

‏     در جمهوری اسلامی ایران هم سال به سال میزان خرید گندم از خارج‏‎ ‎‏افزایش می یابد که این امر عدم توان توسعه کشاورزی و عدم موفقیت در‏‎ ‎‏زمینه اصلاحات کشاورزی را نشان می دهد. ‏


کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 444

فهرست منابع 

‏ ‏

‏1ـ بار، ریمون؛ اقتصاد سیاسی؛ منوچهر فرهنگ، ج 1، انتشارات سروش،1367.‏

‏2ـ صحیفه امام، دوره 22 جلدی.‏

‏3ـ علامه مجلسی، مرآة العقول، ج 19.‏

‏4ـ کلاف، شپرد، توماس مودی و کارول مودی، تاریخ اقتصادی اروپا در قرن بیستم‏‎ ‎‏(1950ـ1915)م. ترجمه محمد حسین وقار، تهران: نشر گستره، 1368.‏

‏5ـ مقدمه ابن خلدون، ج 2.‏

‏6ـ وصال الشیعه، ج 13.‏


کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 445

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه 446

 • )) مدرس حوزه علمیه.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 11، ص 423-424.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 18، ص 258-259.
 • )) وسائل الشیعه، ج 13، ص 194؛ مرآة العقول، علامه مجلسی، ج 19، ص 232.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 157-159.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 14، ص 254-255.
 • )) مقدمۀ ابن خلدون، ج 2، ص 758.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 10، ص 433-435.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 1، ص 147-149.
 • )) رمون پار، اقتصاد سیاسی، ترجمه منوچهر فرهنگ، ج 1، ص 470، 1367.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 8، ص 6-7.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 16، 239-242.
 • )) مقدمه ابن خلدون، ج 2، ص 759.
 • )) وسائل الشیعه، ج 13، ص 193؛ مرآة العقول، علامه مجلسی، ج 19، ص 331.
 • )) همان، ص 194.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 3، ص 72-73.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 5، ص 295-297.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 4، ص 136-139.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 4، ص 506-507.
 • )) مجموعه فیش برداریهای آثار اقتصادی امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 5، ص 141-142.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 3، ص 369-370.
 • )) ر.ک: صحیفه امام، ج 5، ص 399-400.
 • )) شپرد کلاف ـ توماس مودی ـ کارول مودی، تاریخ اقتصادی اروپا در قرن بیستم، ترجمه محمد حسین وقار، نشر گستره ـ تهران، چاپ اول 1368.
 • )) همان، ص 244.