مشخصات کتاب

بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)

تنظیم:‏ دبیرخانه دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)‏

ناشر‏: ستاد بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام خمینی (س)‏

حرووفچینی‏: پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس‏

لیتوگرافی، چاپ و صحافی:‏ مؤسسه چاپ و نشر عروج‏

چاپ اول‏: تابستان 138 ‏‏–‏‏ 3000 نسخه‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه IV