بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی (س)

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه I


کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه II

‏ ‏

بررسی اندیشه های 

‏ ‏

‏اقتصادی امام خمینی (س)‏

‏ ‏

(مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های 

‏اقتصادی حضرت امام خمینی «ره»)‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ 

پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرّس 

‏11 و 12 خرداد ماه 1379‏

‎ ‎

کتاببررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س): مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی حضرت امام خمینی(س)صفحه III