فصل سوم: عوامل و شرایط نقض کرامت انسان

20 - 2 - 2 - وابستگی نظامی، مانعی علیه استقلال سیاسی

‏ ‏

20 - 2 - 2 -  وابستگی نظامی، مانعی علیه استقلال سیاسی

‏ارتش ما را در تحت حمایت خودشان قرار دادند که بر ضد ملت ما قیام کند... . در ایران، پایگاه هایی درست کردند که مخالف با استقلال ما بوده است.‏‎[1]‎

 

 

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 124

  • . همان، ج5، ص 149.