فصل سوم: عوامل و شرایط نقض کرامت انسان

19 - 2 - 2 - وابستگی اقتصادی، زمینه بروز وابستگی سیاسی

‎ ‎

19 - 2 - 2 -  وابستگی اقتصادی، زمینه بروز وابستگی سیاسی

‏اگر چنان چه ما احتیاج داشته باشیم در ارزاقمان به خارج، این وابستگی برای ما اسباب این می شود که در امور سیاسی هم وابسته باشیم. و ما باید وابستگیمان را از اجانب و غرب و شرق قطع کنیم. اگر ما بخواهیم که مملکتمان یک مملکت مستقلِ آزادِ مال خودمان باشد، باید در این اموری که مربوط به اقتصاد است، مربوط به فرهنگ است، مربوط به امور دیگرِ کشور است، خودمان فعالیت کنیم، و ننشینیم دیگران آن جام بدهند.‏‎[1]‎‏   ‏

 

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 124

  • . همان، ج 10، ص 373.