فصل دوم: دین و ابعاد حقوقی ـ سیاسی انسان

9 - 4 - اسلام، برابری حقوق و مسلمانان

‎ ‎

9 - 4 -  اسلام، برابری حقوق و مسلمانان

‏اسلام تنها پناهگاه همه ماست؛ و در زیر پرچم پرافتخار آن؛ همه گروه ها به حقوق خود می رسند. عوامل اجانب که منافع خود و اربابانشان را در خطر می بینند، برای تحریک برادران اهل سنت و دامن زدن به برادرکشی، قضیه شیعه و سنی را طرح نموده و می خواهند با شیطنت بین برادران اختلاف ایجاد کنند. در جمهوری اسلامی همه برادران سنی و شیعه در کنار هم و با هم برادر و در حقوق مساوی هستند. هر کس خلاف این را تبلیغ کرد، دشمن اسلام و ایران است.‏‎[1]‎

 

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 91

  • .همان، ج 9، ص 312.