فصل دوم: دین و ابعاد حقوقی ـ سیاسی انسان

7 - 4 - اسلام، حقوق بشر و اقلیت های مذهبی

‏ ‏

7 - 4 -  اسلام، حقوق بشر و اقلیت های مذهبی

‏در اسلام مابین اقشار ملت ها هیچ فرق نیست. در اسلام حقوق همه ملت ها مراعات شده است: حقوق مسیحیین مراعات شده است؛ حقوق یهود و زرتشتین مراعات شده است؛ تمام افراد عالم را بشر می داند، و حق بشری برای آنها قائل است؛ تمام عالم را به نظرِ محبت نگاه می کند؛ می خواهد عالم مستضعفین نجات پیدا کنند، می خواهد تمام عالم روحانی بشوند، تمام عالم به عالِم قدس نزدیک بشوند. اسلام برای نجات مردم بشر آمده است که از این علایق جسمانی آنها را رها کند و به روحیات برسد.‏‎[1]‎‏   ‏

 

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 90

  • . همان، ص 468.