فصل دوم: دین و ابعاد حقوقی ـ سیاسی انسان

9 - 3 - آزادی و حق تعیین سرنوشت

‏ ‏

9 - 3 -  آزادی و حق تعیین سرنوشت

‏مردم در آرا آزاد[ند]. وقتی رفراندم اعلام شد، رأی من حکومت جمهوری است، «جمهوری اسلامی» است. هر کس، که تبعیت از اسلام دارد، جمهوری اسلامی باید بخواهد. لکن، تمام مردم آزادند که آرای خودشان را بنویسند و بگویند، بگویند که ما رژیم سلطنتی می خواهیم، بگویند که ما برگشت محمدرضا پهلوی می خواهیم؛ آزادند! بگویند که ما رژیم غربی می خواهیم؛ «جمهوری باشد لکن اسلام نباشد»!‏‎[1]‎

 

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 85

  • . صحیفه امام، ج 6، ص 277.