فصل دوم: دین و ابعاد حقوقی ـ سیاسی انسان

7 - 3 - حدود آزادی مردم در سرنوشت خود

‏ ‏

7 - 3 -  حدود آزادی مردم در سرنوشت خود

‏ -  [آزادی آیا در حدی برای مردم هست که بتوانند سیستم دولت خودشان را تعیین کنند، آیا این آزادی هم برای ملت هست؟]‏

‏ -  به همان ترتیبی که در همه جای دنیا هست آنها می توانند وکیل انتخاب کنند. وکیل می تواند به حسب آن چیزی که ملت به او اعطا کرده، دولت را تصویب کند یا رد بکند. رئیس جمهور را خود مردم تعیین بکنند. همه این ها با دست خود مردم هست و خودشان می توانند آن جام بدهند.‏‎[1]‎‏   ‏

 

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 84

  • . همان، ج 10، ص 95.