فصل دوم: دین و ابعاد حقوقی ـ سیاسی انسان

6 - 3 - آزادی و استقلال، دو اصل از اصول حقوق اولیه بشر

‏ ‏

6 - 3 -  آزادی و استقلال، دو اصل از اصول حقوق اولیه بشر

‏مردم که قیام کرده اند، آزادی می خواهند. فریادشان این است که ما آزادی می خواهیم ‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 83

‏و استقلال می خواهیم. این مردمی که آزادی و استقلال می خواهند، این ها وحشی نیستند. این ها متمدنند که آزادی و استقلال می خواهند. وحشی ها آنها هستند که استقلال و آزادی را از این ها گرفته اند نه این هایی که آزادی و استقلال را می خواهند. استقلال و آزادی دو تا چیزی است که همه بشر، از حقوق اولیه بشر است و همه بشر این را مُطالِب‏‎[1]‎‏ هستند. آن که سلب می کند این را از مردم، آن وحشی است. آن کسی که این حق را می خواهند، آن متمدن است. ملت ایران ملت متمدن است، گرفتار دولت های وحشی شده است. بنابراین بر ما همه است که به اندازه قدرتمان، هر کس هر مقدار قدرت دارد همراهی کند با ملت ایران.‏‎[2]‎‏   ‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 84

  • . طلب کننده، خواستار.
  • . صحیفه امام، ج 5، ص 43.