فصل دوم: دین و ابعاد حقوقی ـ سیاسی انسان

2 - 3 - آزادی و حق حیات

‏ ‏

2 - 3 -  آزادی و حق حیات

‏اسلام انسان را آزاد خلق کرده است و انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر ‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 80

‏جانش و بر نوامیسش خلق فرموده است. امر فرموده است، مسلط است انسان؛ آزاد است انسان؛ هر انسانی در مسکن آزاد است؛ در مشروب و مأکول  -  آنچه خلاف قوانین الهیه نباشد  -  آزاد است؛ در مشی آزاد است. حکم اسلام است که اگر کسی حمله برد به منزل کسی، برای آن کسی که مورد حمله واقع شده است جایز است کشتن او. اسلام این قدر با آزادی ها موافق است.‏‎[1]‎‏  ‏

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 81

  • . صحیفه امام، ج 1، ص 287.