فصل دوم: دین و ابعاد حقوقی ـ سیاسی انسان

13 - 2 - انتخابات و نقش آن در سرنوشت مردم

‎ ‎

13 - 2 -  انتخابات و نقش آن در سرنوشت مردم

‏حفظ اسلام به این است که این انتخابات که می خواهد مجلس دوم را متحقق کند، بدانید که انتخابات از اموری است که در سرنوشت شما و در سرنوشت ما نقش مهم دارد، و بالاترین نقش است، و این انتخابات است که همه امور کشور را چه در داخل و چه در خارج باید بگذراند.‏‎[1]‎

 

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 80

  • . همان، ج 18، ص 403.