فصل دوم: دین و ابعاد حقوقی ـ سیاسی انسان

7 - 2 - میزان و ملاک در رأی دادن

‎ ‎

7 - 2 -  میزان و ملاک در رأی دادن

‏میزان رأی ملت است. ملت یک وقت خودش رأی می دهد یک وقت یک عده ای را تعیین می کند که آنها رأی بدهند: آن مرتبه دوم صحیح است و الاّ مرتبه اوّل حق مال خود ملت است... این ها باید رأی بدهند. بهانه ها را کنار بگذارید، از خدا بترسید، با ملت شوخی نکنید، رأی مردم را هیچ حساب نکنید، مردم را به حساب بیاورید.‏‎[1]‎

 

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 77

  • . صحیفه امام، ج 8 ، ص 173.