فصل اول: دین و ابعاد وجودی انسان

1 - 5 - 6 - کرامت و ظرفیت علمی انسان

 

1 - 5 - 6 -  کرامت و ظرفیت علمی انسان

‏بدان که انسان، تنها وجودی است که جامع همه مراتب عینی و مثالی و حسّی است و تمام عوالم غیب و شهادت و هر چه در آنها است، در وجود انسان پیچیده و نهان است. چنان چه خدای تعالی می فرماید:‏

‏«خداوند همه نام ها را به آدم آموخت» و مولای ما و مولای همه یکتاپرستان صلوات الله علیه – بنا بر نقل بعضی -  شعری بدین مضمون فرموده است:‏

‏تو پنداری همین جرم صغیری؟‏

‏ ‏

‏جهانی در نهاد تو نهان است‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 61

  • . شرح دعای سحر، ص 40.