فصل اول: دین و ابعاد وجودی انسان

5 - 6 - ظرفیت علمی بشر

‏ ‏

5 - 6 -  ظرفیت علمی بشر

 

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 61