فصل اول: دین و ابعاد وجودی انسان

4 - 6 - امانت دار خداوند

‎ ‎

4 - 6 -  امانت دار خداوند

 

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 55