فصل اول: دین و ابعاد وجودی انسان

3 - 6 - مسجود ملائکه

‎ ‎

3 - 6 -  مسجود ملائکه

 

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 53