فصل اول: دین و ابعاد وجودی انسان

1 - 2 - 6 - انسان، خلیفه خدا در زمین

 

1 - 2 - 6 -  انسان، خلیفه خدا در زمین

‏پس انسان، خلیفه خدا است بر خلق او و بر صورت الهی آفریده شده است.‏‎[1]‎‏ متصرف در کشورهای خدا است و خلعت های اسماء و صفات خداوندی را در بر کرده و در گنجینه های ملک و ملکوت او نفوذ دارد. روحش از حضرت الهیه بر او دمیده شده، ظاهرش نسخه یی ست از ملک و ملکوت و باطنش گنجینه های خدایی که زنده است و نمی میرد؛ و چون جامع همه صورت های جهان هستی بود که خدا آفریده است، از این رو در تحت تربیت اسم اعظمی که به همه اسماء و صفات محیط بود و بر همه رسم ها و تعیّن ها حکومت داشت، قرار گرفت. پس پروردگار انسان جامع کامل، همانا حضرت الهیه است و سزاوار است که او خدای را به نامی که با انسان جامع تناسب ‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 52

‏دارد و او را از اموری که با او سازگار نیست محافظت می کند، بخواند و از این رو است که باید در مقام استعاذه و پناهندگی از شیطان رجیم، به نام الله پناهنده شود نه دیگر نام ها. و آن جا که می خواهد پناهنده شود از شرّ آنچه با مرتبه و کمالات او منافات دارد و آن وسوسه باطنی است. دستور داده شده که به پروردگار مردم پناهنده شود ‏‏قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ‏‏ از کسی که در باطن او وسوسه ایجاد می کند و در راه معرفت، راهزن او است.‏‎[2]‎

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 53

  • . در روایات وارد است که «ان الله خلق آدم علی صورته»؛ همانا خداوند آدم را بر صورت خود آفرید.
  • . شرح دعای سحر، ص 41 ـ40.