فصل اول: دین و ابعاد وجودی انسان

2 - 6 - جانشین خدا

‎ ‎

2 - 6 -  جانشین خدا

 

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 52