فصل اول: دین و ابعاد وجودی انسان

6 - کرامت و ظرفیت وجودی انسان

6- کرامت و ظرفیت وجودی انسان

 

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 50