فصل اول: دین و ابعاد وجودی انسان

5 - پیامبران و احیاء کرامت انسان

5- پیامبران و احیاء کرامت انسان

 

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 40