فصل اول: دین و ابعاد وجودی انسان

7 - 4 - گرایش ذاتی انسان به تربیت

‏ ‏

7 - 4 -  گرایش ذاتی انسان به تربیت

‏اساس عالم بر تربیت انسان است. انسان عصاره همه موجودات است و فشرده تمام عالم است. و انبیا آمده اند برای این که این عصاره بالقوّه را بالفعل کنند؛ و انسان یک موجود الهی بشود. این موجود الهی تمام صفات حق تعالی در اوست و جلوه گاه نور مقدس حق تعالی است.‏‎[1]‎‏   ‏

 

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 33

  • . صحیفه امام، ج 14، ص 153.