فصل اول: دین و ابعاد وجودی انسان

1 - 4 - انسان و حیوان قبل از فعلیت

 

1 - 4 -  انسان و حیوان قبل از فعلیت

‏انسان اختصاصاتی دارد که سایر موجودات ندارند. یک مرتبه باطن، یک مرتبه عقلیت، یک مرتبه بالاتر از مرتبه عقل، در انسان بقوه هست. از اول در سرشت انسان هست که این انسان از عالم طبیعت سیر بکند تا برسد به آن جایی که وَهْم ماها نمی تواند برسد و همه این ها محتاج به تربیت است‏‏.‏‎[1]‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 30

  • . همان، ج 4، ص 175.