فصل اول: دین و ابعاد وجودی انسان

1 - 1 - 3 - طبیعت، محدوده همه جانداران

 

1 - 1 - 3 -  طبیعت، محدوده همه جانداران

‏همه ابعادی که از برای انسان هست؛ انسان، خود انسان، عبارت از این صورت ظاهر که می خورد و می آشامد و عرض می کنم که سایر کارهایی که سایر حیوانات هم آن جام می دهند، این قدر نیست؛ با سایر حیوانات فرق ها دارد. این مقداری که می بینید که انسان در عالم طبیعت زندگانی می کند، سایر حیوانات هم، سایر موجودات طبیعی هم، همه در این عالم طبیعت، آنهایی که زندگی حیوانی دارند، زندگانی حیوانی می کنند و با انسان مشترکند و آنهایی که زندگی شان نباتی و کمتر از اوست هم این زندگانی را ‏


کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 24

‏دارند. در میان همه موجوداتی که در این طبیعت موجود هستند.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین «کرامت انسان» (ج. ۱۴): کرامت انسان در« آثار امام خمینی (س) » مأخذشناسیصفحه 25

  • . صحیفه امام، ج 4، ص 175.