حضور 86

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

صاحب امتیاز: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

مدیرمسئول و سردبیر: دکتر حمید انصـاری

زیر نظر هیئت تحریریه (حمید انصاری، سید علی محمد بشارتی، محمد علی خسروی،

فیروز دولت آبادی، منوچهر اکبری، محمد  مقدم، نجفقلی حبیبی، سهراب هادی، ابوالفضل مروی)

قائم مقام سردبیر و مدیر داخلی: دکتر منوچهر اکبـری

هماهنگی، تدوین و اجرا: ابوالفضل مـروی

‏تابلوی روی جلد: ‏

‏در محفل دلسوختگان، غلامرضا وکیلی، خوش نویسی(نستعلیق شکسته ترکیبی)، 30×50، 1375‏

تنظیم جلد:  ارسلان عبدالرحمان

لیتوگرافی: مؤسسة چاپ و نشر عروج

گرافیک و صفحه آرایی: سمیه شاه حسینی(چاپ و تبلیغات فانوس)

تک شماره 2000 تومان

‏ ‏

● نقل مطالب با ذکر مآخذ بلامانع است   

● مقالات ارسالی مسترد  نمی گردد 

● حضور در ویرایش و اصلاح مقالات آزاد است.

   نشانی: تهران  ـ خیابان شهید باهنرـ خیابان یاسرـ خیابان سوده ـ نبش کوچه شمیرا ـ ساختمان  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ـ تلفن: 22288693  فاکس: 22281671

‎ ‎

حضورج. 86صفحه 1