مشخصات اثر

‏ ‏مجموعه مقالات کنگرۀ آثار و اندیشۀ تربیتی حضرت امام خمینی(س)‏

‏ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)‏

‏نوبت چاپ / اول / 3000 جلد ـ تابستان 1374‏

‏لیتوگرافی: عروج‏

‏چاپ و صحافی: سازمان چاپ و انتشارات‏

‏       وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‏

‏قیمت: 850 تومان‏

‏ ‏

کتابمجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س)صفحه iv