باب دوم اعمال حج تمتع

استحباب عمره مفرده

‏ ‏

‏ ‏

استحباب عمره مفرده 

‏بدان که بعد از فراغ از اعمال حج در صورتی که میسور باشد،مستحب ‏‎ ‎‏است عمرۀ مفرده به جا آورده شود و در اعتبار فاصله بین این عمره و ‏‎ ‎‏عمرۀ سابق خلاف است،و احتیاط در این است که در فصل کمتر از یک ‏‎ ‎‏ماه به قصد رجا به جا بیاورد و کیفیت این عمره در صورت حج افراد و ‏‎ ‎‏عمرۀ مفرده ذکر شد.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک حج: مطابق با فتاوای امام خمینی (س) (به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریر الوسیله و حدود 550 مسأله جدید)صفحه 321